Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • KRAL

  I. i. king; ~ kimi kingly II. s. king’s, royal, kingly, regal; ~ titulu regal title; ~ kitabxanası royal library

  Tam oxu »
 • KRALİÇA

  i. queen

  Tam oxu »
 • KRALİÇALIQ

  i. queenhood

  Tam oxu »
 • KRALLIQ

  i. 1. kingship, kinghood; onun krallığı dövründə during his kingship, under his kingship; 2. (dövlət) kingdom, realm

  Tam oxu »
 • KRAN

  I. i. (qırna) tap, stopcock; amer. faucet; su ~ı tap, water-tap; yanğın ~ı fire-cock II. i. (qaldırıcı mexanizm) crane; hərəkət edən ~ mobile crane, q

  Tam oxu »
 • KRANÇI

  i. crane-operator

  Tam oxu »
 • KRATER

  i. crater

  Tam oxu »
 • KREDİT

  I. i. müh. credit II. i. mal. credit; uzun müddətli ~ long (-term) credit; qısa müddətli ~ short (-term) credit; ~ vermək to give* / to grant credit;

  Tam oxu »
 • KREDİTOR

  i. creditor; mortgagee

  Tam oxu »
 • KREM

  i. (müxt. mənalarda) cream; üz ~i face cream; ağardıcı ~ light cream; təmizləyici ~ cleaning cream; pudraaltı ~ varnishing cream; nəmləndirici ~ moist

  Tam oxu »
 • KREMATORİ

  i. crematorium (pl. -riums), crematory

  Tam oxu »
 • KREML

  i. kremlin, (Moskvada) the Kremlin

  Tam oxu »
 • KREP

  i. toxuc. 1. (ipək və ya yun parça) crepe; 2. (nazik qara parça) crape

  Tam oxu »
 • KREPDİŞİN

  i. crape de Chine

  Tam oxu »
 • KREYSER

  i. cruiser; ağır ~ heavy cruiser; yüngül ~ light cruiser; döyüş ~i battle cruiser

  Tam oxu »
 • KRİMİNAL

  i. criminal, crime, case

  Tam oxu »
 • KRİMİNALİST

  i. hüq. criminalist

  Tam oxu »
 • KRİMİNALİSTİKA

  i. hüq. criminal law

  Tam oxu »
 • KRİMİNOLOGİYA

  i. hüq. criminology

  Tam oxu »
 • KRİMİNOLOQ

  i. hüq. criminologist

  Tam oxu »
 • KRİSTAL

  I. i. crystal II. s. 1. crystalline; 2. məc. (təmiz) crystal-clear

  Tam oxu »
 • KRİSTALLAŞDIRMAQ

  f. to crystallize (d.)

  Tam oxu »
 • KRİSTALLAŞMA

  fi. crystallization

  Tam oxu »
 • KRİSTALLAŞMAQ

  f. to crystallize, to become* crystallized

  Tam oxu »
 • KRİSTALLIQ

  i. crystal, crystalline, crystallitic

  Tam oxu »
 • KRİSTALLİK

  s. crystallinity

  Tam oxu »
 • KRİSTALLOQRAFİK

  s. crystallographic(al)

  Tam oxu »
 • KRİSTALLOQRAFİYA

  i. crystallography

  Tam oxu »
 • KROSS

  i. id. cross-country race

  Tam oxu »
 • KROSSVORD

  i. crossword, crossword puzzle

  Tam oxu »
 • KRUJEVA

  i. lace; point-lace; toxunma ~ bone lace; əldə hörülmə ~ hand-made lace

  Tam oxu »
 • KRUJEVAÇI

  i. lace-maker

  Tam oxu »
 • KRUJEVALI

  s. lace, lacy; (i.s.) trimmed with lace

  Tam oxu »
 • KRUJKA

  i. mug, (irisi) tankard, (xırdası) noggin; bir ~ pivə a glass of beer

  Tam oxu »
 • KUB

  I. i. riyaz. cube II. s. cubic; ~ santimert cubic centimetre

  Tam oxu »
 • KUBMETR

  i. cubic metre

  Tam oxu »
 • KUBOK

  i. id. cup; race-cup; keçici ~ challenge cup; ~ almaq to win* a cup

  Tam oxu »
 • KUBŞƏKİLLİ

  s. cube shape

  Tam oxu »
 • KUDU

  i. pumpkin, squash

  Tam oxu »
 • KUFİ

  s. Kufic, Cufic; ~ yazılar Kufic / Cufic inscriptions; ~ xətt Kufic / Cufic handwriting

  Tam oxu »
 • KUKLA

  I. i. doll; puppet II. s. puppet; ~ teatrı puppet-show

  Tam oxu »
 • KUKLUKSKLAN

  i. Ku-Klux-Klan

  Tam oxu »
 • KULMİNASİYA

  i. culmination; həyatın ~sı the culmination of life

  Tam oxu »
 • KULON

  I. i. fiz. coulomb II. i. (bəzək əşyası) pendent

  Tam oxu »
 • KULTİVASİYA

  i. k.t. cultivation; ~ çəkmək to cultivate (d.)

  Tam oxu »
 • KULTİVATOR

  i. k.t. cultivator

  Tam oxu »
 • KULTİVATORÇU

  i. k.t. cultivator

  Tam oxu »
 • KUMIS

  i. koumiss (fermented mare’s milk)

  Tam oxu »
 • KUMPUL

  i. sledge-hammer

  Tam oxu »
 • KUPE

  i. sleeping compartment; sleeper d.d

  Tam oxu »