Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • bağ. 1. that; O, dedi ki,... He said that...; 2. əd. but; well; O ki, sənin qardaşındır But he is your brother; Bu ki çox asandır But it is very easy;

  Tam oxu »
 • KİBRİT

  i. match(es)

  Tam oxu »
 • KİÇİK

  s. 1. little, small; bir-birindən ~ one smaller than other; ~ hissə the smaller / lesser part; 2. (yaşca) younger, minor, junior; ~ qardaş younger bro

  Tam oxu »
 • KİÇİKLİK

  i. 1. smallness; littleness; petitness; 2. (uşaqlıq) childhood; minority; ~dən from childhood; 3. (xırdalıq) minuteness

  Tam oxu »
 • KİÇİKYAŞLI

  s. young; (həddi-buluğa çatmamış) under age; minor; (körpə) infant; (yeniyetmə) juvenile

  Tam oxu »
 • KİÇİLDİCİ

  s. diminishing; qram. diminutive, diminutival; ~ şəkilçi diminutive suffix; diminutival

  Tam oxu »
 • KİÇİLDİLMƏK

  f. to be* diminished; to be* lessened / reduced

  Tam oxu »
 • KİÇİLDİLMİŞ

  s. diminished; lessened; reduced

  Tam oxu »
 • KİÇİLMƏ

  fi. 1. diminution; lessening; reducion; 2. (rütbəcə) being demoted

  Tam oxu »
 • KİÇİLMƏK

  f. 1. to diminish; to lessen; to reduce; 2. (rütbəcə) to be* demoted

  Tam oxu »
 • KİÇİLTMƏ

  fi. 1. diminution, diminishing; lessening; reduction, reducing; ~ dərəcəsi diminutive degree; ~ şəkilçisi diminutive suffix; sözün ~ şəkli diminutive

  Tam oxu »
 • KİÇİLTMƏK

  f. 1. to diminish (d.); to lessen (d.); to reduce (d.); 2. (rütbəcə) to demote (d.); 3. (rolu, xidməti) to detract (from); Bu onun xidmətini / rolunu

  Tam oxu »
 • KİF

  i. mould; mold amer.; mildew; ~ göbələyi mould fungus; ~ atmaq / bağlamaq / tutmaq to mould, to mildew; ~ basmaq to be* covered with mould

  Tam oxu »
 • KİFAYƏT

  z. sufficient, enough; ~ miqdar sufficient amount / quantity / number; ~ qədər sufficiently, enough; O kifayət qədər möhkəmdir It is sufficiently stro

  Tam oxu »
 • KİFAYƏTLƏNDİRİCİ

  s. satisfactory; satisfying; ~ cavab satisfactory answer / reply

  Tam oxu »
 • KİFAYƏTLƏNDİRMƏK

  f. to satisfy (d.); to content (d.)

  Tam oxu »
 • KİFAYƏTLƏNMƏK

  f. 1. (qənaətlənmək) to be* satisfied (with); to content oneself (with); 2. (məhdudlaşmaq) to limit / to confine oneself (to)

  Tam oxu »
 • KİFİR

  s. (çirkin) ugly, ill-looking; (xoşagəlməyən) unpleasant; ~ hava d.d. unpleasant weather; (iyrənc, ikrah doğuran) repulsive, disgusting; ~ məxluq disg

  Tam oxu »
 • KİFİRLƏŞMƏK

  f. to become* ugly / ill-looking

  Tam oxu »
 • KİFİRLİK

  i. ugliness

  Tam oxu »
 • KİFLƏNDİRMƏK

  f. to cause to become / to grow mouldy / musty

  Tam oxu »
 • KİFLƏNMƏK

  f. to mould, to become* mouldy / musty, to become* covered with mould; to mildew; Pendir isti nəm havada kiflənir Cheese moulds in warm wet weather

  Tam oxu »
 • KİFLƏNMİŞ

  s. bax kifli

  Tam oxu »
 • KİFLİ

  s. mouldy; (i.s.) covered with mould; musty; mildewed; ~ pendir mouldy cheese; ~ çörək mouldy bread; ~ kitablar musty old books

  Tam oxu »
 • KİFLİLİK

  i. mustiness, mouldiness

  Tam oxu »
 • KİLİD

  i. bax qıfıl

  Tam oxu »
 • KİLİDLƏMƏK

  f. bax qıfıllamaq

  Tam oxu »
 • KİLİDLƏNMƏK

  f. bax qıfıllanmaq

  Tam oxu »
 • KİLİDLƏTMƏK

  f. bax qıfıllatmaq

  Tam oxu »
 • KİLİDLİ

  s. bax qıfıllı

  Tam oxu »
 • KİLİDSİZ

  s. bax qıfılsız

  Tam oxu »
 • KİLİM

  i. kilim ( a tapestry-woven type of rug)

  Tam oxu »
 • KİLİMÇİ

  i. kilim-weaver

  Tam oxu »
 • KİLİMÇİLİK

  i. 1. kilim-weaving; 2. the profession of a kilim-weaver

  Tam oxu »
 • KİLKƏ

  i. 1. flock, tow, hards pl.; 2. (saç haq.) matted hair, shaggy / tousy hair; mat; mane d.d

  Tam oxu »
 • KİLKƏLƏŞDİRMƏK

  f. to tousle (d.), to make* tousy / shaggy (d.)

  Tam oxu »
 • KİLKƏLƏŞMƏK

  f. 1. to turn into flock / tow / hards; 2. (saç haq.) to become* shaggy / tousy / matted; to turn into mat

  Tam oxu »
 • KİLKƏSAÇ

  s. shaggy- / tousy-haired, mat-haired

  Tam oxu »
 • KİLKƏŞİK

  s. tangled, muddled up; ~ düşmək to get* tangled; ~ salmaq to tangle (d.)

  Tam oxu »
 • KİLO

  i. bax kiloqram

  Tam oxu »
 • KİLOKALORİYA

  i. kilocalorie, kilogram-calorie, large calorie

  Tam oxu »
 • KİLOQRAM

  i. kilogram(me)

  Tam oxu »
 • KİLOQRAMMETR

  i. kilogrammetre

  Tam oxu »
 • KİLOLİTR

  i. kilolitre

  Tam oxu »
 • KİLOMETR

  i. kilometre

  Tam oxu »
 • KİLOVAT

  i. kilowatt

  Tam oxu »
 • KİLOVAT-SAAT

  i. kilowatt-hour

  Tam oxu »
 • KİLSƏ

  I. i. church; cathedral II. s. church, cathedral; spiritual; ~ məhkəməsi spiritual courts

  Tam oxu »
 • KİM

  əv. who; ~ ki... he who...; heç ~ nobody, no one; hər ~ anybody / somebody Kim bilsin / bilir... Who knows

  Tam oxu »
 • KİMƏ

  əv. whom, to whom; Kitabı kimə verdin? To whom did you give the book? Məktubu kimə göndərdin To whom did you send the letter?

  Tam oxu »