Debit

vahid zamanda təbi, yaxud süni mənbələrdən (qazma quyusu, adi quyu və s.) alınan maye və ya qaz həcmi. Mayenin D.-i m3/san, yaxud m3/sat, m3/gün-lə hesablanır. Neft quyularının D.-ə nəzarət etmək üçün istismar zamanı D.-in dəyişməsini göstərən əyrilər qurulur. Bu əyrilərlə neft ehtiyatının sənaye kateqoriyası təyin edilir. Əyrilər metodu müəyən vaxt ərzində neft hasilatının statistik hesabatına əsaslanır. Riyazi hesablamalar vasitəsilə D.-in zamandan asılılıq əyrisinə əsasən quyular qrupunun və bütövlükdə layın neft ehtiyatının hesablanmasının əsasını təşkil edən D.-in azalma əmsalı müəyən edilir.
Çökmə süxurlar
Dehidrogenləşdirmə

Digər lüğətlərdə