HİKMƏT

\[alm. Weisheit; fr. Sagesse; ing. Wisdom; lat. Sapientia; yun. Sophia. əs.tr.hikmet; \[ər.\] دى خّ – Müdrik söz, dərin fikir, dərin məna. Keçmişdə fəlsəfəyə, xüsusilə də təbiət elmlərinə verilən ad.
HİDAYƏT
HİLEİZM

Значение слова в других словарях