Katlavan

tikinti üçün qazılmış xəndək.
Katalizatorlar
Kern