MÜMTƏNİ

\[vacib əl – mümtəni\] Yoxluğu müqabilində varlığı düşünülməyəndir. Allahın yoxluğunun düşünülməməsi, dörd sayının tək olmasının iddia edilə bilməməsi kimi. Müm-teninin xüsusiyyəti heç bir vəchlə var olmamasıdır. Bu onun mahiyyətinin gərəyidir. Mümtenini əqlənvar olan bir obyekt kimi təsəvvür etmək belə mümkün deyil. Buna Muhal və ya müstəhil də deyilir. İkinci bir Tanrı ideyası heç bir zaman düşünülə bilməz.
MÜMKÜN
MÜNASİBƏT