Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti

 • MEDİTASİYA

  \ – məq-sədi insan psixikasını dərin dalğınlıq vəziyyətinə gətirən əqli fəaliyyət.

  Tam oxu »
 • MEXANİSİZM

  Təbiət və cəmiyyətin inkişafını materiya hərəkətinin mexaniki formasının ən universal hesab olunan və maddi hərəkətin bütün növlərinə şamil edilən q

  Tam oxu »
 • MEXANİZM

  \ – mekanikçilik: Bütün cismani dəyişiklikləri mexaniki hərəkətlərlə açıqlamağa çalışan görüş.

  Tam oxu »
 • MERİTOKRATİYA

  \ – burjua politologiyasında anlayış; şəxsi xidmət və bacarıqları əsaslarında seçilmiş şəxslərdən ibarət hökümət tərəfindən idarə edilən cəmiyyət ifa

  Tam oxu »
 • METAFİZİK

  \ – Fizik ötesi –İlm-i mababdet tabia: ―İlk xəstəliklərin və ilk prinsiplərin elmi‖ deyə tərif olunur

  Tam oxu »
 • METAFİZİKA

  \. Varlığın son təməlləri, özü və anlamı haqqında təlimlər. Aristotelin ilk fəlsəfə adını verdiyi ―bütün var olanlar üçün ortaq ideyalar‖ı araşdı

  Tam oxu »
 • METAQALAKTİKA

  \ – mlrd.-larla qalaktikaların daxil olduğu kosmik sistem.

  Tam oxu »
 • METAMƏNTİQ

  Müasir formal məntiqin sistem və anlayışlarını tədqiq edən nəzəriyyə \.

  Tam oxu »
 • METANƏZƏRİYYƏ

  Tədqiqat predmeti hər hansı digər nəzəriyyə olan nəzəriyyə.

  Tam oxu »
 • METARİYAZİYYAT

  \ – formal sistemlərin və hesablamaların müxtəlif xassələrinin öyrənilməsilə məşğul olan nəzəriyyə.

  Tam oxu »
 • METOD

  \ – bir qayəyə çatmaq üçün izlənilən, tutulan yol. Elmlərdə müəyyən bir nəticəyə qovuşmaq üçün gedilən yol

  Tam oxu »
 • METODOLOGİYA

  \ xüsusilə fəlsəfə və elm sahəsində metod araşdırmaq və yeni üsullar əmələ gətirmək şərtillə ideyaları inkişaf etdirən elm

  Tam oxu »
 • MƏAD

  Axirət dünyası, insanların öldükdən sonra həşr olunduqları yer.

  Tam oxu »
 • MƏBDE

  ideya, prinsip, başlanğıc: İlk olan özündən, başqa şeylərin çıxdığı təməl mənşə, əsl.

  Tam oxu »
 • MƏBDƏ

  Başlanğıc, birinci olan. Özündən başqa şeylərin törədiyi ilkin mənşə.

  Tam oxu »
 • MƏCBURİYYƏT

  \ – olduğundan başqa olmama hallı. Məntiqi riyazi anlamda məcburiyyət. Anlamların və prinsiplərin məntiqi əlaqəsində və nəticələrində olur

  Tam oxu »
 • MƏDƏNİYYƏT

  \– varlığın və şüurun bütün sahələrində bəşəriyyətin predmetləşdirmə \ və predmetsizləşdirmə mədəni irsin mənimsənilməsi\] proseslərin dialektik və

  Tam oxu »
 • MƏDƏNİYYƏT

  Etnoqrafiyada – geniş istifadə olunan anla-yışlardan biri də mədəniyyət terminidir. Bu anlayış öz tətbiq sahə-sindən asılı olaraq müxtəlif mənalarda

  Tam oxu »
 • MƏDƏNİYYƏT

  \ 1. Konkret mənada bədənlə və ruhla əlaqəsi olan müəyyən qabiliyyətləri inkişaf etdirmək, əqli və əxlaqi savaddır

  Tam oxu »
 • MƏFHUM

  \ – obyektlərin yaxud da hadisələrin müştərək xüsusiyyətlərini ehtiva edən və bir müştərək adda cəm edən ümumi kəlmələr

  Tam oxu »
 • MƏFKURƏ

  \ – fikir, məfkurə, qayə, insanı hisslər dünyasının fövqünə çıxaran qayə. 1. Ən yüksək, ən yetişkin həqiqət

  Tam oxu »
 • MƏHƏBBƏT

  \– insanların qarşılıqlı maraq və meyllərinə əsaslanan ünsiyyət və yaxınlıq münasibətlərindən doğan dərin intim hiss

  Tam oxu »
 • MƏXLUQAT

  Yaradılmışlar, Allahdan başqa bütün varlıqlar məxluqat hesab olunur. Çünki yeganə yaradılmayan varlıq Allahdır

  Tam oxu »
 • MƏİŞƏT

  \– cəmiyyət həyatının insanın özünün təkrar istehsalı ilə bilavasitə bağlı mühüm sahələrindən biri; qida məhsulları, paltar, mənzil, istirahət, əy

  Tam oxu »
 • MƏKAN

  \ – daxilində bir cismin ola biləcəyi yerlərin hamısını göstərən termin. Bütün var olanları içərisində ehtiva etdiyi yer

  Tam oxu »
 • MƏQSƏD

  \. Həyata keçirmək məqsədilə qurulan və qovuşmaq istənilən məfhum, şey.

  Tam oxu »
 • MƏN

  \ – türkdilli terminologiyaya aiddir. 1. Şüurlu olaraq özünü başqalarından fərqləndirən, ayıran kəlmə

  Tam oxu »
 • MƏNAFE

  fərdlərin, sosial bliklərin \ hərəkətlərinin sosial davranışını müəyyən edən səbəb.

  Tam oxu »
 • MƏNTİQ

  \ - ərəb dilindəki طٔك \ felinin mim məsdəiridir. Dilimizə hərfi mənada danışma, nitq söyləmə mənalarına uyğun gəlir

  Tam oxu »
 • MƏRASİM

  etnosun müəyyən sosial, ailə və mənəvi həyatı ilə bağlı olan reqlamentli hadisələrdir. Adətlə fərqləndirmək üçün onlar aşağıdakı söz birləşmələri ş

  Tam oxu »
 • MƏSULİYYƏT

  \ – insanın öz fəaliyyətlərini yaxud da öz təsir sahəsinə daxil olan hər hansı bir hadisənin nəticələrini öz boynuna götürməsi

  Tam oxu »
 • MƏZDƏKİLİK

  V əsrin sonunda İranda yaranmış, sonralar Azərbaycanda və bir sıra qonşu ölkələrdə geniş yayılmış dini-fəlsəfi və sosial təlim

  Tam oxu »
 • MİF

  \ – tanrılar, qəhrəmanlar, əvvəlki zamanların hadisələri üzərinə deyilənlər, nağıllar, əfsanələr. Yaxud hər hansı bir cəmiyyətdə əfsanə formasında ca

  Tam oxu »
 • MİFOLOGİYA

  \ Miflər, mifik rəvayətlər toplusu, əsatir. Yunan mifologiyası, mifləri tədqiq edən elm.

  Tam oxu »
 • MİFOLOGİYA

  \ gerçəkliyin ibtidai şüurda qədim dövr üçün səciyyəvi olan şifahi xalq yaradıcılığında təcəssümləşmiş fantas-tik inikası

  Tam oxu »
 • MİKROSOSİOLOGİYA

  \ – sosio-logiyanın bölməsi; öyrənmə obyektini \ təşkil edir.

  Tam oxu »
 • MİLLƏT

  \– insan birliyinin tarixən təşəkkül tapmış və xalqı əvəz etmiş forması, insanların yeni sosial və beynəlmiləl birliyi

  Tam oxu »
 • MİMANSA

  \ – hind fəlsəfə-sinin ortodoksal sistemlərindən biri.

  Tam oxu »
 • MİSTİK

  \ – hissi idrakın xaricində sirli sehirli mənəvi nurlanmağa aid olan.

  Tam oxu »
 • MİSTİSİZM

  \ – ruhi – mənəvi hal və tutum, naməlum qalan və üstüörtülü olan məsələlər, İlahi müşahidə yolu ilə həqiqətlərə, yaxud Tanrıya qovuşma fəaliyyət-

  Tam oxu »
 • MODALLIQ

  \ \ – mühaki-mənin, həmin mühakimədə söylənilən iqrari fikrin ―qüvvəsinə‖ xarakteristikası: mühakimə zəruri, mümkün, təsadüfi, qeyri müm-kün

  Tam oxu »
 • MODELLƏŞDİRMƏ

  \ – müəyyən obyektin xarakteristikalarının öyrənilməsi üçün onların xüsusi yaradılmış digər obyektdə təkrar yaradılması

  Tam oxu »
 • MONADA

  \ – varlığın struktur, substansional vahidini ifadə edən fəlsəfi termin.

  Tam oxu »
 • MONARXİYA

  (yunanca – təkhakimiyyətlilik) – elə bir idarə-etmə formasıdır ki, burada ali hakimiiyət vətəndaşların iradəsindən asılı olmayaraq tam və ya qismən bi

  Tam oxu »
 • MONARXİYA

  \ – bir nəfərin suverenliyi, hakimiyyəti. Dövlət gücünün bir nəfərin əlində cəm olunmasını bildirən dövlət forması

  Tam oxu »
 • MONİZM

  \ – bütün mövcu- datın əsasında bir başlanğıcın dayandığını qəbul edən fəlsəfi təlim.

  Tam oxu »
 • MONİZM

  \ – Bircilik-Tekçilik: Kainatdakı hər şeyi bir tək prinsipə \ irca edər.

  Tam oxu »
 • MONOTEİZM

  \ – Tek Tanrıcılık-Vahdaniyyet: bir tək ilaha inanmağı ifadə edir.

  Tam oxu »
 • MONOTEİZM

  \ – Ancaq bir Tanrının varlığını qəbul edən din və fəlsəfi təlim.

  Tam oxu »
 • MORFOLOGİYA

  \

  Tam oxu »