MƏHƏBBƏT

I. i. love, affection (towards, for); birtərəfli ~ unrequited love; ~ bağlamaq / bəsləmək to come* to love (d.), to grow* fond (of); bir kəsə ~ izhar etmək to make* smb. a declaration of love; cinsi ~ sexual love; natural love; vətənə ~ love for one’s country

II. s. love; ~ məktubu love-letter; ~ lirikası love lyrics pl.; ~ macərası love affairs

MƏHDUDLUQ
MƏHƏBBƏTÇİÇƏYİ

Digər lüğətlərdə