PAY¹

сущ. 1. пай (са затӀ, мирас, къафун ва мс. са шумуд касдин арада пайдамаз гьарадал гьалтзавайди; са затӀ пай хьанвай кӀусарикай гьар сад); // pay çəkmək гьарадаз вичин пай къафун акъудун; 2. сефер; 3. савкьват, бахшиш, пишкеш; payın(ız) çox (artıq) olsun! (куь) паяр артух хьу(ра)й!; 4. пер. бахт, кьисмет, несиб; payına düşmək (çıxmaq) паюниз аватун (акъатун), бахтуниз акъатун, кьисмет хьун; 5. пер. эвез; payını almaq пер. вичин пай къачун, жаза къачун; 6. пай (умуми са кар патал ччара-ччара иштиракчийрин патай гудай ва я абурукай гьар са касдин паюниз аватзавай пулунин ва я маса затӀунин кьадар).
PAVİLYON
PAY²

Digər lüğətlərdə