PAY

i. part, portion; share; (yemək) helping; ~ına düşmək to fall* to one’s share; ~ istəmək to demand a share; iki ~ salat two portions / helpings of salad; O, öz payını tam aldı He / She got his / her full share

PAVİLYON
PAY-PAY

Digər lüğətlərdə