Rotorla qazma

fırlanma qazmasının növü, bu üsulda balta quyuda qazma kəməri vasitəsilə quyu ağzında qoyulmuş rotorla fırladılır. Kəşfiyat, istismar quyuları və xüsusi məqsədlə quyu qazılmasında tətbiq edilir. R.q.-nın üstünlükləri: xüsusilə dərin qazmada baltanın işləmə müdəti çoxalır; qazma baltasına lazım olan boyuna yükü vermək mümkündür; təzyiq itkisi az olur və s. Mənfi cəhətləri: enerji sərfi çox olur, qazma boruları tez işdən çıxır və s.
Riforminq
Royalt vergisi