Səmt qazı

lay süxurlarını doydurmuş azad və ya həl olunmuş qazlar.
Seysmik kəşfiyat
Sənaye yağları