SÜNNƏ

\[ər. ع خٕ \] – \[ər. Adət, ənənə, qanun\] – Məhəmməd Peyğəmbər və onun kəlamları haqqındakı hədisləri təşkil edən ―müqəddəs rəvayətlər‖ məcmusu, sünnilik məzhəbinə etiqad edən müsəlmanların müqəddəs kitabları.
SÜBUT
SÜNNİLİK

Digər lüğətlərdə