SİMVOLİK

\[alm. Symbolisch; fr. Symbolique; ing. Symbolic; osm. tr. remzi; ər. س ضِي \] – bir simvol ilə dilə gətirilən, simvollarla istifadə edən yaxud simvollar qoyan. Simvolika \[alm. Symbolik; fr. Symbolique; ing. Symbolic\] – simvolların istifadə edilməsi, işarələr elmi. Simvolların mənası haqqında təlim elmi.
SİMVOL
SİNİF

Digər lüğətlərdə