SİMVOL

\[alm.=ing. Symbol; fr. Symbole; yun. Symbolon; osm. tr. remz; ər. س ضِ ; tr. simge\] – hər hansı bir insan təbəqəsinin uzlaşma yolu ilə özünə müəyyən bir məna verdiyi işarə. Yaxud da bir şeyi göstərən, bir mənanı bir düşüncəni müşahidə edilə bilən qılan işarə.
SİMPATİYA
SİMVOLİK

Digər lüğətlərdə