SKEPTİSİZM

\[alm. Skeptizismus; fr. Scepticisme; ing. Scepticism; yun. Skeptesthal – gözləmək, incələmək; osm. tr. hisbaniye, reybiye; ər. س جٌ خٍّ \] – dəqiq bir vəziyyətdə olmamaq, qərar verməmək, qərarsız davranmaq.
SİYASƏT
SKEPTİSİZM

Digər lüğətlərdə