SOLİPSİZM

\[lat. solus – tək, yeganə və ipse – özüm\] – subyektiv idealist təlim. Təlimə görə ancaq insan və onun şüuru mövcuddur, obyektiv aləm isə, o cümlədən insanlar yalnız fərdin şüurunda mövcuddurlar.
SOFİZM
SOLLİPSİZM

Digər lüğətlərdə