TAXIL

I. i. grain,corn; toxumluq ~ seed grain; ~ döymək to thresh (d.); yazlıq ~ spring crops pl.; payızlıq ~ winter crops pl.

II. s. grain; corn; ~ ticarəti corn / grain trade; grain export; ~ bitkiləri grain plants, grain bearing plants; ~ bazarı grain market; ~ ehtiyatı stock of grain; ~ taciri / satan grain / corn merchant; ~ hazırlığı grain collection, corn-storing; State grain purchase; ~ tarlası cornfield, field of wheat

TAXÇA
TAXILBİÇƏN

Digər lüğətlərdə