ADDIM

Mənbələrdə ad (ay, ad) sözləri rus dilindəki “шагать”mənasında verilib. Belə məlum olur ki, ayaqaddım sözlərinin kökü feildir. Ay “yerimək”dir, ayaq isə “yerimək üçün vasitə”dir. Addım atmaq isə sinonimlər birləşməsini xatırladır, hər ikisi eyni kökə malikdir. Atmaq sözündə at (ay, ad) kəlməsi feil kimi indi də qalır. Ay sözünün “danışmaq” mənası da məlumdur və ayıtmaq (ay-ıt-maq) sözündə özünü hifz edə bilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

ADDAMAC
ADENOMA

Digər lüğətlərdə