Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

 • KÜDURƏT

  Ərəbcə kədər sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • KÜKƏ

  Kürü sözünün sinonimidir və hər ikisi yumurta mənasını əks etdirir. Bəzi türk dillərində kükə aşar kəlməsi var, rus dilinə яйцоед kimi tərcümə olunub

  Tam oxu »
 • KÜKÜRD

  Farscadır, əsli qüqerd kimidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • KÜL

  Türk dillərində köy sözü olub (bəzilərində indi də işlədilir), od, yanmaq mə­nalarını əks etdirib. Qaynamaq, göynəmək, qor, kömür, qovurmaq, qaymaq, k

  Tam oxu »
 • KÜLƏK

  Mənbələrdə külük sözü “sürətli”, “iti” anlamında açıqlanıb. Yelmək feili “sü­rət­lə getmək” deməkdir

  Tam oxu »
 • KÜLFƏ

  Farscadır, əsli külbə kimidir. “Qazma”, “daxma” deməkdir. Bizdə “quyu (kömür yandırılan yer)” anlamında işlədilir

  Tam oxu »
 • KÜLÜNG

  Farscadır, əsli əsli kölənq kimidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • KÜNDƏ

  Farsca kəndən məsdərindən əmələ gəlib, mənası “kəsmək”, “kəsilmiş” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • KÜP1

  “Baltanın arxa tərəfi deməkdir”. Təpik, daban mənalarında da işlədilir (küpə getsin deyirik). Tüp, dib, küt formalarında da işlədilir

  Tam oxu »
 • KÜPƏ

  Gildən düzəldilmiş iri qaba küp deyirik. Küpə onun kiçik formasıdır. Deməli, -ə şəkilçisi kiçiltmə mənalı sözlər yaradıb

  Tam oxu »
 • KÜR

  Çayın adı dəli, nadinc mənası ilə bağlıdır. Çaylara dəli adı verilməsi faktları var. Məsələn, Ceyhun ərəbcə “dəli çay” deməkdir

  Tam oxu »
 • KÜRDTOYUQ

  Əsli qırt toyuq kimi olub, “qırt-qırt edərək səs salan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • KÜRƏ

  Dəmirçi kürəsi, çörək bişirmək üçün olan kürə birləşmələrindəki kürə sözünü fars mənşəli hesab edirlər

  Tam oxu »
 • KÜRƏK

  İki mənası var: 1. Orqanizmdə üçbucağı xatırladan sümük. 2. Ağacdan ha­zır­lanmış bel. Kürək ismi ilə kürəmək feili eyni kökə malikdir

  Tam oxu »
 • KÜRƏKƏN

  Quda kəlməsi ilə kökdaşdır (göy kimi də işlədilir). “Kəbin əsasında qohum olan oğlan (qızın əri)” deməkdir

  Tam oxu »
 • KÜRƏN

  Alınma sözdür, bizdə onun qarşılığı sarımtıl kəlməsidir. Kayrıy şəklində rus dilində də işlədilir (ruslar buna рыжак da deyirlər)

  Tam oxu »
 • KÜRMƏK

  Qərb dialektlərində “asan açılan düyün” mənasında işlədilir. Əsli “ilmək”dir, ilişdirmək kəlməsi ilə kökdaşıdır

  Tam oxu »
 • KÜRSƏK

  İt, canavar və s. kürsəyə gəlir. Kükrə feilinin bir mənası искать самку ki­mi açıqlanıb. Kürsək sözünün kökü yumurta mənasını verən kür (kürü) kəl­məs

  Tam oxu »
 • KÜRÜ

  Güman olunur ki, kürə (yumru) sözü ilə qohumdur. Maraqlıdır ki, ruslardakı ikra kəlməsi də “şiş” deməkdir

  Tam oxu »
 • KÜSMƏK

  İncimək mənasında işlədilir. Qədim mənalarından biri də gözləmək, istə­mək, ummaq deməkdir. Küs sözü ilə yanaşı, küsə feili də olub (tıx və tıxa qəlib

  Tam oxu »
 • KÜT

  Farscadır (əsli: künd), “korş” deməkdir. Baltanın küpü ifadəsindəki ikinci söz də küt kəlməsinin dəyişmiş formasıdır

  Tam oxu »
 • KÜZ

  Anadolu türklərində gün düşməyən yer kimi başa düşülür,  bizdə “payız” an­la­mın­da işlədilir. Güman etmək olar ki, gü-n və gü-z eyni kökə malikdir

  Tam oxu »
 • KVARS

  alm. quarz

  Tam oxu »
 • QAB

  Mənbələrdə bunu ərəb mənşəli hesab edirlər, inandırıcı deyil. Zənn etmək olar ki, qabıq sözü ilə qohumdur

  Tam oxu »
 • QAB-QACAQ

  Mənbələrin verdiyi məlumata görə, qab sözü ərəbcədir (məncə, bizdən keçib), qacaq isə, əslində, çanaq kimi olub və forma dəyişmələrinə məruz qalıb

  Tam oxu »
 • QABA

  İlkin mənası “yoğun” demək olub, indi həm də “kobud” anlamında işlədilir. Ehtimal etmək olar ki, qabar sözü ilə qohumdur

  Tam oxu »
 • QABAQ1

  Sözün əsli qaraq (göz) kimi olub “ön tərəf” anlamını əks etdirib, qarşı kəlməsi ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • QABAQ-QƏNŞƏR

  Belə bir deyim var: xəstə sağalacaq olsa, həkim qənşər gələr. Salyanda qabaq-qənşər sözü qabaq-qarşaq kimi işlədilir

  Tam oxu »
 • QABAN

  Belə mülahizə var ki, bu söz qabarmaq feili ilə kökdaş olub, “çöl donuzu” deməkdir. Adamın üstünə qabardığı (hücum etdiyi) üçün belə adlanıb

  Tam oxu »
 • QABAR

  Ad-feil omonimdir, “şişmək” və “мозоль” anlamlarını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QABĞARMAQ

  Dilimizdə -ğar şəkilçisi adlardan feil düzəldib: atğar “atlandır”, “ata mindir” demək olub. Otarmaq sözü qabaqlar otğar kimi işlədilib

  Tam oxu »
 • QABIQ

  1. Kökü qab hissəsidir və “dış örtüyü” mənasını verir. -ıq şəkilçisi qab (qa­pamaq) feilini ismə çevirib

  Tam oxu »
 • QABIRĞA

  Qabarmaq feili ilə qohumdur. Qabırğa bir qədər qabarıq olur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QABQARMAQ

  Bax: qabğarmaq. D.Karneginin “Dostu necə qazanmalı” əsərində oxuyuruq: “O, çamadanını qabqarıb Çikaqoya yollandı”

  Tam oxu »
 • QABLAMA

  Qabın elə bir növüdür ki, onun içinə bir neçə xırda qab yığmaq olur (qazandan bir qədər kiçik qabdır)

  Tam oxu »
 • QAÇAY

  Ay sözünün “şəxs” mənası mənbələrdə qeydə alınıb. Söz “Qoç ay” (qoçaq şəxs) deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • QAÇMAQ

  Qoşmaq variantı da olub. Eyni sözün müxtəlif formalarıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QADAĞA

  Fars mənşəlidir, “icazə verilməyən” (“запрет”) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QADAĞAN

  Farsca qədəğən kimidir. Bizdə yasaq sözü işlədilib. Danışıqda qadağa forması da mövcuddur. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • QADAQ

  Bu söz həm də ölçü vahidi kimi (funt) işlədilib. Yaylı əl tərəzisində şkala olmayan vaxt onun yerinə xırda mıxlar vururlarmış

  Tam oxu »
 • QADIN

  Qabaqlar quda mənasında işlədilib, “kəbin (evlənmə) qohumları” kimi açıq­lanıb. Sonra “kəbinli (ərə getmiş) arvad” anlamında sabitləşib

  Tam oxu »
 • QAFA

  Ərəbcədir. “Kəllə” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QAFAR

  Ərəb mənşəlidir, mənası “günahı bağışlayan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QAFİYƏ

  Ərəbcədir, cəm forması qəvafi kimidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti) “Qafiyə” sözünün kökü olan قفو birinin izində olmaq, birini təqib etmək anl

  Tam oxu »
 • QAFQAZ

  Mərhum professor Ə.Dəmirçizadə Qaf (Qaf dağı) və Kas (Kaspi) söz­lə­rinin qohumluğu haqqında mülahizə söyləyib

  Tam oxu »
 • QAĞA

  Ağa (böyük) sözünün dəyişmiş formasıdır, əvvəllər “böyük qardaş” məna­sın­da işlədilib. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • QAĞAYI

  Bu quşun bir adı da ağayaq olub. Görünür, qağayı ağayaq sözünün təhrifi nəticəsində əmələ gəlib. İkinci ehtimala görə, qayağı və qayıq sözləri eyni kö

  Tam oxu »
 • QAHİR

  Ərəbcədir, “qüvvətli” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QAHMAR

  Əsli “qəmxar”dır. Birinci hissə (qəm) ərəbcədir, ikinci (xar) farsca “qəmə şərik” deməkdir (qəm yeyən)

  Tam oxu »
 • QAX

  Kepimək feili əsasında əmələ gəlib (kepimək indi bizdə təpimək kimi işlədilir, başqa dillərdə orijinalı hifz olunub)

  Tam oxu »