Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

 • KRATER

  yun. krater – fincan

  Tam oxu »
 • KRATON

  yun. kratos – güc, qala

  Tam oxu »
 • KREATİVLİK

  lat. creatio – yaratmaq, qurmaq

  Tam oxu »
 • KREOL

  lat. creare – əsasını qoymaq

  Tam oxu »
 • KRİK

  ing. creek – döngə

  Tam oxu »
 • KRİOLİT

  yun. kryos – soyuq, şaxta, buz + yun. lithos – daş

  Tam oxu »
 • KRİOLOGİYA

  yun. krios – soyuq + yun. logos – elm, təlim

  Tam oxu »
 • KRİOSFER

  yun. krios – soyuq + yun. sphaira – şar

  Tam oxu »
 • KRİPTODEPRESSİYA

  yun. kryptos – gizlin + yun. depressio – enmə, basılma

  Tam oxu »
 • KRİPTOZOY

  yun. kryptos – gizlin + yun. zoe – həyat

  Tam oxu »
 • KRİSTAL

  yun. krystallos – buz, dağ bülluru

  Tam oxu »
 • KRİSTALLOQRAFİYA

  yun. krystallos – buz, dağ bülluru + yun. grapho – yazıram, təsvir edirəm

  Tam oxu »
 • KSENOLİT

  yun. xenos – yad + yun. lithos – daş

  Tam oxu »
 • KSEROFİLLƏR

  yun. xeros – quru + yun. phileo – sevirəm

  Tam oxu »
 • KSEROFİT

  yun. xeros – quru + yun. phitos – bitki

  Tam oxu »
 • KU-KLUKS-KLAN

  1861-1865-ci illərdə ABŞ-da Şimal və Cənub ştatları arasında gedən vətəndaş müharibəsində Cənub məğlub olmuşdu

  Tam oxu »
 • KUBANİT

  isp. cubano – Kuba; Kuba adasındakı yatağın adından

  Tam oxu »
 • KUPRİT

  lat. cuprum – mis

  Tam oxu »
 • KURQAN

  Məşhur Mamayev Kurqanı var. Kurqan “qurmaq”, “tikmək” anlamları ilə bağlı olan qədim türk sözüdür. Bu kəlməni bəzən qorunmaq (qala), bəzən də gor­xana

  Tam oxu »
 • KURSİV

  Təxminən 1450-ci ildə alman ixtiraçısı İohann Qutenberq çap dəzgahını icad etdi. O, Qərb mədəniyyətində baş və kiçik hərflərdən istifadənin əsasını qo

  Tam oxu »
 • KURSOR

  ing. cursor – işarə, əqrəb

  Tam oxu »
 • KURVİMETR

  lat. curvus – əyri + yun. metron – ölçü

  Tam oxu »
 • KÜDURƏT

  Ərəbcə kədər sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • KÜKƏ

  Kürü sözünün sinonimidir və hər ikisi yumurta mənasını əks etdirir. Bəzi türk dillərində kükə aşar kəlməsi var, rus dilinə яйцоед kimi tərcümə olunub

  Tam oxu »
 • KÜKÜRD

  Farscadır, əsli qüqerd kimidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • KÜL

  Türk dillərində köy sözü olub (bəzilərində indi də işlədilir), od, yanmaq mə­nalarını əks etdirib. Qaynamaq, göynəmək, qor, kömür, qovurmaq, qaymaq, k

  Tam oxu »
 • KÜLƏK

  Mənbələrdə külük sözü “sürətli”, “iti” anlamında açıqlanıb. Yelmək feili “sü­rət­lə getmək” deməkdir

  Tam oxu »
 • KÜLFƏ

  Farscadır, əsli külbə kimidir. “Qazma”, “daxma” deməkdir. Bizdə “quyu (kömür yandırılan yer)” anlamında işlədilir

  Tam oxu »
 • KÜLÜNG

  Farscadır, əsli əsli kölənq kimidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • KÜNDƏ

  Farsca kəndən məsdərindən əmələ gəlib, mənası “kəsmək”, “kəsilmiş” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • KÜP1

  “Baltanın arxa tərəfi deməkdir”. Təpik, daban mənalarında da işlədilir (küpə getsin deyirik). Tüp, dib, küt formalarında da işlədilir

  Tam oxu »
 • KÜPƏ

  Gildən düzəldilmiş iri qaba küp deyirik. Küpə onun kiçik formasıdır. Deməli, -ə şəkilçisi kiçiltmə mənalı sözlər yaradıb

  Tam oxu »
 • KÜR

  Çayın adı dəli, nadinc mənası ilə bağlıdır. Çaylara dəli adı verilməsi faktları var. Məsələn, Ceyhun ərəbcə “dəli çay” deməkdir

  Tam oxu »
 • KÜRDTOYUQ

  Əsli qırt toyuq kimi olub, “qırt-qırt edərək səs salan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • KÜRƏ

  Dəmirçi kürəsi, çörək bişirmək üçün olan kürə birləşmələrindəki kürə sözünü fars mənşəli hesab edirlər

  Tam oxu »
 • KÜRƏK

  İki mənası var: 1. Orqanizmdə üçbucağı xatırladan sümük. 2. Ağacdan ha­zır­lanmış bel. Kürək ismi ilə kürəmək feili eyni kökə malikdir

  Tam oxu »
 • KÜRƏKƏN

  Quda kəlməsi ilə kökdaşdır (göy kimi də işlədilir). “Kəbin əsasında qohum olan oğlan (qızın əri)” deməkdir

  Tam oxu »
 • KÜRƏN

  Alınma sözdür, bizdə onun qarşılığı sarımtıl kəlməsidir. Kayrıy şəklində rus dilində də işlədilir (ruslar buna рыжак da deyirlər)

  Tam oxu »
 • KÜRMƏK

  Qərb dialektlərində “asan açılan düyün” mənasında işlədilir. Əsli “ilmək”dir, ilişdirmək kəlməsi ilə kökdaşıdır

  Tam oxu »
 • KÜRSƏK

  İt, canavar və s. kürsəyə gəlir. Kükrə feilinin bir mənası искать самку ki­mi açıqlanıb. Kürsək sözünün kökü yumurta mənasını verən kür (kürü) kəl­məs

  Tam oxu »
 • KÜRÜ

  Güman olunur ki, kürə (yumru) sözü ilə qohumdur. Maraqlıdır ki, ruslardakı ikra kəlməsi də “şiş” deməkdir

  Tam oxu »
 • KÜSMƏK

  İncimək mənasında işlədilir. Qədim mənalarından biri də gözləmək, istə­mək, ummaq deməkdir. Küs sözü ilə yanaşı, küsə feili də olub (tıx və tıxa qəlib

  Tam oxu »
 • KÜT

  Farscadır (əsli: künd), “korş” deməkdir. Baltanın küpü ifadəsindəki ikinci söz də küt kəlməsinin dəyişmiş formasıdır

  Tam oxu »
 • KÜZ

  Anadolu türklərində gün düşməyən yer kimi başa düşülür,  bizdə “payız” an­la­mın­da işlədilir. Güman etmək olar ki, gü-n və gü-z eyni kökə malikdir

  Tam oxu »
 • KVARS

  alm. quarz

  Tam oxu »
 • QAB

  Mənbələrdə bunu ərəb mənşəli hesab edirlər, inandırıcı deyil. Zənn etmək olar ki, qabıq sözü ilə qohumdur

  Tam oxu »
 • QAB-QACAQ

  Mənbələrin verdiyi məlumata görə, qab sözü ərəbcədir (məncə, bizdən keçib), qacaq isə, əslində, çanaq kimi olub və forma dəyişmələrinə məruz qalıb

  Tam oxu »
 • QABA

  İlkin mənası “yoğun” demək olub, indi həm də “kobud” anlamında işlədilir. Ehtimal etmək olar ki, qabar sözü ilə qohumdur

  Tam oxu »
 • QABAQ1

  Sözün əsli qaraq (göz) kimi olub “ön tərəf” anlamını əks etdirib, qarşı kəlməsi ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • QABAQ-QƏNŞƏR

  Belə bir deyim var: xəstə sağalacaq olsa, həkim qənşər gələr. Salyanda qabaq-qənşər sözü qabaq-qarşaq kimi işlədilir

  Tam oxu »