Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

 • SÜBHAN

  Ərəbcə “tərif” deməkdir. Allahın epitetlərindən biridir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SÜD

  Su, süd kəlmələri eyni kökə malikdir. Yelin yerinə celin işlədilib. Celin də “su” de­məkdir, “südlük”dür

  Tam oxu »
 • SÜDGƏR

  “Südə oxşayan” demək olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SÜDLƏYƏN

  Acı və süd kimi ağ şirəsi olan bitkidir. Şirəsi südə oxşadığından bu cür ad­lanıb. Rus dilində də belədir: ona молочай deyirlər

  Tam oxu »
 • SÜDLÜ-SÜMƏN

  Çalınmış qatıq tam tutmamışsa, ona südlü-sümən deyirlər. Dilimiz­də yaxşı yetişməmiş qarğıdalı, taxıl sünbülü və s

  Tam oxu »
 • SÜFRƏ

  Ərəbcədir, “yemək stolu” deməkdir, bizdə “dəsmal” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SÜLEYMAN

  Yəhudi dilində Solomon kimidir, e.ə. 965-928-ci illərdə İsrailın hökm­darı olmuş şəxsin adıdır. “Sülh tərəfdarı”, “dinc” deməkdir

  Tam oxu »
 • SÜLEYMANBALIĞI

  Ruslar buna лосось deyirlər. Şamayka sözü “şaha layiq balıq” kimi başa düşülə bilər. Süleyman balığı da “Süleyman peyğəmbərə layiq olan balıq” deməkdi

  Tam oxu »
 • SÜLƏNMƏK

  Kökü su sözü ilə bağlıdır, ilkin mənası “hər tərəfə meyil göstərmək”, “su kimi hər tərəfə axmaq” demək olub

  Tam oxu »
 • SÜMSÜNMƏK

  Sümsürük sözü (bəzi dialektlərdə burun sözünün sinonimi olan mısmırıq kəlməsi mövcuddur) mənbələrdə “burun suyu” kimi açıqlanıb

  Tam oxu »
 • SÜMÜK

  Sümürmək sözü ilə qohumdur, “içi (iliyi) sümürmək” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SÜMÜRMƏK

  Mənaca sormaq, yağlanmaq, piylənmək, hopmaq,öpmək kəlmələri ilə yaxındır. Mənbələrdə sümür sözü “əmmək”, “sormaq” kimi açıqlanıb

  Tam oxu »
 • SÜNBÜL

  Ərəbcədən alınma sözdür. Bizdə başaq işlədilib. Başaq isə kəsməklə bağlıdır, “kəsilən yer” deməkdir. Bir vaxt oraq sözü də baş (baştar) sözü ilə ifadə

  Tam oxu »
 • SÜPÜRGƏ

  Bəzi türk dillərində (məsələn, qaqauz dilində) sıbıdılma (отбросы), sıbıt­ma (выбрасывать) sözləri var

  Tam oxu »
 • SÜPÜRLƏMƏK

  Söz süpürmək feili ilə qohumdur, səpələmək qəlibi üzrə süpürələ­mək kəlməsi yaranıb, sonra təhriflə bağlı süpürlə şəklini kəsb edib

  Tam oxu »
 • SÜRƏKLİ

  Kökü sürmək (davam etmək) feili ilə bağlıdır, kəsək qəlibi üzrə sürək, on­dan da sürəkli sözü əmələ gəlib

  Tam oxu »
 • SÜRƏYYA

  Ərəbcədir, əsli Sorəyya kimidir, həm qadın, həm də Ülkər ulduzunun ad­larından biridir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • SÜRMƏ

  Alınma söz hesab edirlər. Əslində, sürtmək feili ilə qohumdur və xalis türk sö­­züdür. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • SÜRMƏK

  Mənalarından biri “itələmək”, “hərəkət etdirmək” deməkdir. Buğa inəyi sürür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SÜRÜKLƏMƏK

  Sözün kökü sür kəlməsidir, ondan sürük, sonra isə sürüklə kəlməsi yaranıb, “тащить” mənasını əks etdirir

  Tam oxu »
 • SÜRÜMƏK

  Kökü sürmək feilidir, nəyisə arxasınca dartıb aparmağa deyirlər. Burada sürtülmənin olması əsasdır. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • SÜRÜŞ

  Çağdaş dilimizdə -ış4 şəkilçisi qayıdış feili düzəltmir (və ya çox az hallarda düzəldir: büz-üş, sür-üş

  Tam oxu »
 • SÜRÜŞMƏK

  Kökü sürmək (“maşını sür” deyirik) feili ilə bağlıdır. Qayıdış növü sürün və sürüş variantlarında mövcuddur

  Tam oxu »
 • SÜRÜTMƏ

  Dağdan odunu endirəndə sürüyürlər, söz də sürümək feili zəmnində yaranıb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SÜTÜL

  Qədim mənbələrdə sül (сочность), süllük (сырой) sözləri var. Sütül isə “hələ tam yetişməmiş, sülü olan” anlamını əks etdirir

  Tam oxu »
 • SÜYÜRMƏ

  Siyirmənin dialekt variantıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SÜZƏNƏK

  Sidik kanalında mikrobların əmələ gətirdiyi xəstəlikdir (гоноррея), süzmək feili ilə əlaqəsi yoxdur: fars mənşəlidir (süzənək); süzən “iynə”dir, xəstə

  Tam oxu »
 • SÜZMƏ

  Süzmək feilindəndir. Maddəni torbadan və s. süzdükləri üçün belə adlanıb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SÜZMƏK

  Rus dilindəki течь feilinin mənasına uyğun anlamı əks etdirən öz feilimiz olub. Ondan özən (çay, arx) ismi də yaranıb, amma indi bizdə işlədilmir

  Tam oxu »
 • SÜZÜLMƏK

  Qərb dialektlərində pencəyin qolu süzülüb tipli cümlələr işlədilir. Sözün əsli süzülmək deyil, üzülməkdir

  Tam oxu »
 • ŞABALID

  Fars sözüdür, “şah palıd” deməkdir. Doğrudan da, şabalıdın və palıdın meyvələri bir-birinə oxşardır. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • ŞABAŞ

  Sözün əsli şadbaş kimi olub, hərfi mənası “şad olsun”, ”təbrik” deməkdir ( baş farsca budən, yəni olmaq feilinin əsasıdır )

  Tam oxu »
 • ŞADARA

  Mənbələrdə şardaq sözü var, mənası belə açıqlanıb: “seyrək toxunmuş”. Güman ki, şadara sözü həmin kəlmənin dəyişmiş formasıdır

  Tam oxu »
 • ŞADMAN

  Farsca “sevinən” (şadlanan) deməkdir. Arzuman sözünün qəlibi üzrə yaranıb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ŞAFTALI

  Sözün alı (alu) hissəsi meyvə deməkdir (gavalı...), şaft hissəsini fars sözü ilə bağlayırlar: fars meyvəsi

  Tam oxu »
 • ŞAHBAZ

  Baz farsca “şahin” deməkdir. Şahbaz “şahinlərin şahini” (seçiləni) mə­na­sını verir. Başının rəngi sarışın olan şahinə deyirlər, ağ şahinlər isə sadəc

  Tam oxu »
 • ŞAHƏ QALXMAQ

  Sözün əsli şax kimi olub, farsca “buynuz” deməkdir. Birləşmənin mənası “вставать на дыбы” deməkdir. Deməli, buynuz kimi yuxarı qalxmaq anlamını əks et

  Tam oxu »
 • ŞAHİ-MƏRDAN

  Farsca mərdlərin (mərd+an) şahı (ulusu, əsli) deməkdir. İmam Əlinin ləqəbi kimi poeziyada çox işlədilib

  Tam oxu »
 • ŞAHİD

  Ərəbcədir, bizdə tanımaq feilindən əmələ gəlmiş tanıq sözü işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ŞAHİN

  Şahın ov quşlarının hamısında birlikdə şahin (şah quşu) deyiblər. Bizdə onun yerinə bayqu işlədilib (“Əsli və Kərəm”də “Bayqunun məskənin sar aldı get

  Tam oxu »
 • ŞAHMALI

  Mal ərəbcə “sərvət” deməkdir, şahmalı “şahın sərvəti, var-dövləti” (və ya “şaha layiq olan”) kimi anlaşıla bilər

  Tam oxu »
 • ŞAHMAR

  İlan növüdür, farsca “şah ilan” (ilanların şahı) deməkdir. Şahbaz sözü də həmin qəlib üzrə yaranıb: “şahinlərin şahı” deməkdir

  Tam oxu »
 • ŞAHMAT1

  Farscadır. “Şah öldü” mənasını əks etdirir. “Mən bu işə mat qalmışam” deyirik, mənası “təəccübdən donmuşam”, “ölü vəziyyətdəyəm” deməkdir

  Tam oxu »
 • ŞAHMƏRDAN

  Fars mənşəlidir, “igidlərin şahı”, “mərdlərin şahı” deməkdir, şah və mərd sözlərindən əmələ gəlib. İmam Əlinin epitetlərindən olub

  Tam oxu »
 • ŞAHNAMƏ

  Fars mənşəlidir, “şah haqqında yazı (əsər)” deməkdir. El arasında kompliment anlamında da işlədilir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • ŞAHNAZ

  Melodiyadır, “gözəl səslənən” deməkdir. Təranə adına uyğun gəlir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ŞAHNİŞİN

  Söz fars mənşəlidir, şah məlumdur, nişan “sərnişin” sözündəki ilə eynidir (oturmaq). Şahinişin “şahın oturmasına layiq düzəldilmiş yer (qalereya)” de­

  Tam oxu »
 • ŞAHPƏRİ

  “Pərilərin ən yaxşısı” (şahı) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ŞAHRAN

  Farsca şah və rah sözlərindən əmələ gəlib: “şah (böyük) yol” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ŞAHSUVAR

  Fars mənşəlidir “yaxşı minici (atlı)” mənasında işlədilir, “atlıların şahı, yaxşısı” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »