Этимологический словарь азербайджанского языка

 • TAB

  Farsca taftən (isinmək) məsdəri ilə bağlıdır. Tabistan – “yay” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • TABAKA

  Ərəb mənşəli olan tənbəki sözü ilə qohumdur (tənbəki yarpağına oxşayır). Tütün isə türk mənşəlidir, tüstü ilə qohumdur

  Полностью »
 • TABAQ

  Buna təknə də deyirlər. Tabaq ərəb sözüdür, təbəqə sözü ilə qohumdur, “qab” deməkdir. Mənbələrin verdiyi məlumata görə, boşqab yerinə də tabaq (təbəqe

  Полностью »
 • TABE

  Ərəbcədir, təbəə sözü ilə kökdaşdır. Tab sözü də var, farscadır, “dözüm” mə­nasını əks etdirir. Mahtab tipli sözlərdə isə tab (farsca: tabidən) “isti”

  Полностью »
 • TABLOİD

  ing. tabloid – kiçikölçülü, sıxılmış

  Полностью »
 • TAĞALAQ

  1. Tağalamaq feili olub və “катить” anlamında işlədilir. Tağalaq ondan tö­rəmiş isimdir. Ehtimal ki, təkərləmək sözünün təhrifi ilə bağlıdır

  Полностью »
 • TAĞIQ

  -ıq şəkilçisi adlardan feil düzəldib. Tağ+ıq “dağa qalxmaq” demək olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • TAĞLUQ

  “Paz” mənasında işlədilib (balta tiyəsi sapında möhkəm dursun deyə çalı­nan paza deyiblər). (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • TAXIL

  Əsli ərəbcədir, daxil sözünün dəyişmiş formasıdır. İdxal, mədaxil, daxil sözləri kökdaş kəlmələrdir. Türk dillərində taxıl yerinə qabaqlar tartın deyi

  Полностью »
 • TAXIL DÖYMƏK

  Qədimdə sünbülü döyməklə, əzməklə dəni ayırırdılar. İfadə bununla bağlı yaranıb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • TAXTA

  1. “Zolaq” mənasında işlədilir (“beş taxtadan bir tuman çıxır” deyirlər), fars­ca­dır, “doska” anlamlı söz də taxta ilə bağlıdır

  Полностью »
 • TAKIR

  türk. takır – hamar, çılpaq

  Полностью »
 • TAKSON

  yun. taxis – yerləşmə

  Полностью »
 • TAKSONOMİYA

  yun. taxis – yerləşmə + yun. nomos – qanun

  Полностью »
 • TAL1

  Söyüd ağacının adlarından biri olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti) “Budaq” mənasında işlədilən talı sözü yunan mənşəlidir (dal kimi də işlədilir

  Полностью »
 • TALA

  Qaraqalpaq dilində “kurqan” (korğan) mənasında işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • TALAN

  Ad-feil omonimdir: sözün kökü tala feilidir, talanmaq məchul növdür, talan olmaq isə “dağıtmaq”, “gəlir əldə etmək” deməkdir

  Полностью »
 • TALE

  Ərəb sözüdür. Bizdə onun yerinə özlək sözündən istifadə olunub. Tale, tülu ərəbcə eyni kökə malikdir, doğulmaq anlayışı ilə bağlıdır

  Полностью »
 • TALVEQ

  alm. tal – dərə + alm. weg – yol

  Полностью »
 • TAMAH

  Ərəbcədir, əsli təma kimi olub, “acgöz” mənasına uyğun gəlir. Bizdə onun yerinə umacaq sözü işlədilir

  Полностью »
 • TAMAM

  Ərəbcə kifayət, bəsti sözlərinin sinonimidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • TAMARA

  Yəhudicə “xurma ağacı” (sərv boylu) deməkdir. 

  Полностью »
 • TAMARZI

  Tam (təam) və arzu kəlmələrinin birləşməsindən əmələ gəlib, “təam arzu­lamaq”, “dadını bilmək arzusu” deməkdir

  Полностью »
 • TAMAŞA

  Ərəbcədir, “gözəl’, “baxımlı” deməkdir. 

  Полностью »
 • TAMİLLA

  Latın mənşəlidir, “əzab verən” deməkdir. 

  Полностью »
 • TAMSINMAQ

  Gülümsün, quraqsımaq, günsümək, susamaq tipli sözlərdəki -sün, -sı, -sü, -sa şəkilçiləri adlardan feil düzəldib və arzu, istək, meyil anlamlarını ifad

  Полностью »
 • TANRI

  Mənşəyi haqqında iki mülahizə ola bilər: 1. Tanımaq feili ilə bağlıdır, “tanınan”, “sitayiş edilən” deməkdir

  Полностью »
 • TANTALİT

  lat. tautalum – kimyəvi element + yun. lithos – daş

  Полностью »
 • TAPAN

  Ağac budaqlarından hazırlanır, şumu hamarlamaq üçün istifadə olunur. Taptamaq, tapalamaq feili ilə qohumdur

  Полностью »
 • TAPANÇA

  Təqlidi sözlə, silahın çıxardığı səslə (taap...) bağlıdır. 

  Полностью »
 • TAPDAQ

  Kərəntinin, bıçağın ağzını tapdayıb itiləmək üçün yerə çalınan xüsusi də­mirdir. Daraq qəlibi üzrə tapdamaq feili zəminində yaranıb

  Полностью »
 • TAPDALAMAQ

  Tapdamaq feilinə -ala şəkilçisi artırmaqla düzəlib. Tapda -ala (saitin biri ixtisar olunub). (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • TAPDAMAQ

  Təpik sözü ilə qohumdur, “ayaqlamaq” anlamını əks etdirir. 

  Полностью »
 • TAPIL

  “Otu yeyilmiş və ayaqlanmış təpə” deməkdir, otu tapılla cümləsi də var: balaca təpə halında yığmağa deyirlər

  Полностью »
 • TAPQIR

  Yəhəri atın belinə bağlamaq (bərkitmək) üçün toqqaya bənzər qayışdır. Kalmık dilində tatpur kimi işlədilir

  Полностью »
 • TAPŞIRIQ

  Tapmaq feili ilə bağlıdır (nəyisə tapmaq üçün fəaliyyət göstərmək). Ta­pınmaq feili ilə də bağlamaq mümkündür (tapınmaq sözünün “iş görmək”, “xid­mət

  Полностью »
 • TAR1

  Bu çalğı alətinin adı farscadır, tar “sim” deməkdir (simli alət olduğu üçün belə adlanır). (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • TAR-MAR

  Bu, farscadır (əsli: tarümar) və “darmadağın” mənasını verir. 

  Полностью »
 • TARA

  Ərəb mənşəlidir, həmin dildə “tullantı” mənasını verir. Bizdə “qabın boş halda olan çəkisi” mənasında işlədilir

  Полностью »
 • TARAC

  Farscadır, tar-mar sözü ilə eyni kökə malikdir. “Dağıtmaq” “soyğunçuluq”, “ta­lançılıq” deməkdir.(Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • TARAKAN

  Xalis türk sözüdür, çuvaş dilində bu söz tar-aqan, daraşkan (daraşmaq?!) kimi işlədilir, mənası “qaçağan” (bərk qaçan) kimi açıqlanıb

  Полностью »
 • TARIM

  Mənası “bərk dartılmış”, “çəkilmiş” deməkdir. Güman edirəm ki, tarım və dart­maq eyni kökə malik olmuş sözlərdir

  Полностью »
 • TARLA

  Qaynaqlarda tarı (əkmək), tarıq (dən), tarığçı (əkinçi), tarığlıq (tarla), tarlaq (əkin sahəsi, “pole”), tartın (məhsul) sözləri mövcuddur və hamısı q

  Полностью »
 • TARZƏN

  Farscadır, tar və zən hissələrindən ibarətdir. “Tar”, “ip”, “tel”, “sim” mənasını əks etdirir (burada çalğı alətinin adıdır və simlə bağlıdır), zər is

  Полностью »
 • TAS

  Fars sözüdür, iri mis qabı (teşti) bu sözlə adlandırıblar. Rus dilində bizdəki çanaqlıq (hövsələ sümüklərinin birləşdiyi yer) yerinə taz işlədirlər

  Полностью »
 • TASALANMAQ

  Kökü farsca “kədər” deməkdir (tasidən məsdəri ilə bağlıdır). 

  Полностью »
 • TAT

  Qədim hind sözüdür, mənası “başqa qəbilədən gəlmiş”, “yerli olmayan” de­məkdir, indi bizdə daha çox “iranlı” mənasında işlədilir

  Полностью »
 • TAVAN

  Farsca təvanestən (güclü olmaq) feili ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • TAY-TUŞ

  Tay “cütün biri” deməkdir, tuş sözü isə əş sözü ilə bağlıdır (əş –“dost”, “tanış” deməkdir). Tay-tuş (əsli: tay-əş) sinonimlər birləşməsidir

  Полностью »
 • TAYFA

  Qəbilə və tayfa sözləri ərəb mənşəlidir. Qəbilə kiçikdir, tayfa isə qəbilələr bir­ləş­məsindən ibarət olub

  Полностью »