Этимологический словарь азербайджанского языка

 • ZABİT

  Ərəb sözüdür, hərfi mənada “zəbt edən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ZADƏ

  Farsca zadən (doğmaq) feili ilə qohumdur, qrammatik əsası “za”dır. Zahı sözü də buradandır. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • ZAFTA

  Ərəbcə olan zabitə sözünün dialekt tələffüzüdür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ZAİR

  Ərəbcədir, cəm forması “zəvvar”dır. Ehtimal ki, Zaur da buradandır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ZAQATALA

  Alimlər bunu sak-a-tala (sakların düzənliyi, talası) kimi yozurlar. Bəzən za (arxa) və tala (talanın arxa tərəfi) kimi də şərh edilir

  Полностью »
 • ZAL

  Farsca gümrah sözünün sinonimidir (farslarda gümrah “yolunu azmış” de­mək­dir, bizdə məna dəyişib: çevik, qoçaq anlamını bildirir)

  Полностью »
 • ZALBAND

  alm. sahlband

  Полностью »
 • ZANDR

  island. sandr < sand – qum

  Полностью »
 • ZAR

  Farsca zaridən “ağlamaq” feili ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ZARAFAT

  Ərəb sözüdür (əsli: zərafət), “zəriflik” deməkdir, zərif kəlməsinin ərəbcə cəm formasıdır. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • ZARINCI

  Kökü “zar”dır və təqlidi sözdür (zar-ıltı...), -ı şəkilçisi ondan feil düzəldib (zar-ı-maq), gül-ünc qəlibi üzrə zarı-(ı)nc sözü əmələ gəlib, sonrakı

  Полностью »
 • ZART

  Bunu ərəb mənşəli hesab edirlər. Əslində, təqlidi sözdür (zarıltı, gurultu..). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ZAT

  Ərəbcədir, bizdə onun əvəzinə soy işlədilib.  “Zatına lənət”, “zatı qırıq” deyirik. Cəmi zəvat kimidir, “mahiyyət” deməkdir

  Полностью »
 • ZAUR

  Bax: Zair. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ZAVOD

  Xammalı mexaniki yolla işləyən müəssisə; rusca “заводитъ” sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ZENİT

  Ərəbcə səmt sözündəndir (başımızın üstündəki göy nöqtəsi). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ZEOLİTLƏR

  yun. zeo – qaynamaq, bişmək + yun. lithos – daş

  Полностью »
 • ZEYDULLA

  Ziyad və Allah sözlərindən əmələ gəlib. Ərəbcə “Allahın böyütdüyü”, “Allahın üstün tutduğu” deməkdir

  Полностью »
 • ZEYKİR

  Barmaq qabar olmasın deyə geyilən barmaqlığa deyiblər, mənşəyi qaran­lıqdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ZEYNALABDİN

  Ərəbcə “ibadət edənlərin, zinəti, bəzəyi” (dinin yaraşığı) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ZƏBANİ

  Farsca “şifahi” deməkdir, zəban(dil) sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ZƏBİ

  Ərəbcədir, “qurban” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ZƏDƏ

  Farsca zədən (vurmaq) məsdəri ilə kökdaşdır, qrammatik əsası zən sözüdür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ZƏHRA

  “Parlaq” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ZƏHRİ YARILMAQ

  “Ödü partlamaq” deməkdir. Zəhr sözü “öd”, “öd kisəsi” məna­sın­da işlədilir (türkmənlər öd kisəsinə zəxre deyirlər)

  Полностью »
 • ZƏHRİMAR

  Farsca “ilan (mar) zəhəri”deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ZƏKƏRİYYƏ

  Ərəbcədir, “kişi”, “mərd” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ZƏKİ

  Ərəbcə zəka sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ZƏLİ

  Farscadan alınma sözdür, əsli “zalu”dur, bizdə sülük, suluncan, çelik deyiblər. Ehtimal ki, su anlamı ilə bağlıdır

  Полностью »
 • ZƏLİL

  Ərəbcə zillət, zəlalət kimi sözlərlə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ZƏLİM

  Ərəbcə zülm, zalım sözləri ilə qohumdur. “Qalib” mənasında da işlədilir: Zəlimxan. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ZƏLİMXAN

  Zəlim sözünün mənası “qalib gələn tərəf” deməkdir. Ad “Qalib xan” kimi anlaşıla bilər. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • ZƏMİNƏ

  Ərəbcədir, “zamin durma”, “məsuliyyət” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ZƏNCİ

  Zənzibar adasından qul gətirib ərəblərə və farslara satan adamları ərəblər zənci adlandırıblar. Zənzibar adasının adı ilə bağlıdır, “zənzibarlı” demək

  Полностью »
 • ZƏNCİR

  Əsli “ilcir”dir. İlişmək feilinin kökü ilə qohumdur: “bir-birinə ilişmiş halqalar ardıcıllığı” deməkdir

  Полностью »
 • ZƏNƏXDAN

  Farsca “çənə çuxuru”dur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ZƏNG

  Mənbələrdə can (canq) kimi göstərilib. Görünür, canqıltı sözü ilə bağlıdır. Zan­qıltı da bununla əlaqədardır

  Полностью »
 • ZƏNGULƏ

  Zəng sözü ilə bağlıdır. Əsl mənası “колокольчик” olub. İndi mənası dəyişib və mahnı oxumaqla əlaqədar işlənir

  Полностью »
 • ZƏR-ZİBA

  Hər iki komponent fars sözüdür. Zər “qızıl”, ziba isə “bəzəkli paltar” de­məkdir. Zər-ziba “qızılla bəzənən” mənasını əks etdirir

  Полностью »
 • ZƏRB-MƏSƏL

  Ərəbcə zərb “vurmaq”, məsəl isə “uyğun” deməkdir. Zərb-məsəl “uy­ğun sözlə yerində vurmaq” kimi başa düşülə bilər

  Полностью »
 • ZƏRBƏLİ

  “Əlinin zərbəsi (gücü)” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ZƏRDAB

  Zərd farsca “sarı”, ab isə “su” deməkdir. Mənası “öd”dür (sarı su). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ZƏRƏFŞAN

  Farsca zər (qızıl) və əfşan (şüa saçan) sözlərindən əmələ gəlib. “Qızıl saçan” (parlayan), “qızıla tutulmuş (bəzənmiş) “qızıl saçan” (parlayan) “ anla

  Полностью »
 • ZƏRGƏR

  Farsca “qızılçı” (qızıl ustası) deməkdir (-gər bizdəki -çı şəkilçisinə uyğun mə­na bildirir). (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • ZƏRİŞ

  Zərnişan sözünün ixtisarı ilə bağlı yaranıb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ZƏRNİGAR

  Farsca “ətrafı zərlə bəzənmiş parça növü” deməkdir. Bizdə qadın adı ki­mi də işlədilir. Nigar sözünün bir mənası gözəl, şəkil deməkdir

  Полностью »
 • ZƏRRƏBİN

  Zərrə ərəbcədir, bin isə farsca didən (görmək) feilinin qrammatik əsasıdır, “kiçiyi (zərrəni) göstərən” deməkdir

  Полностью »
 • ZƏRRİ

  Farsca zər “qızıl”dır, zəri isə “qızıl sapla toxunmuş parça növü”dür. Parçanın şəxs adı kimi işlədilməsi geniş yayılıb

  Полностью »
 • ZƏRRİNTAC

  Farscadır, “tacı qızıldan olan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ZƏVVAR

  Ərəbcə zaer (поломник) sözünün cəmidir. Güman olunur ki, Zaur sözü də bununla bağlıdır. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »