Этимологический словарь азербайджанского языка

 • FAİZƏ

  “Feyz” (fayda), “əlavə gəlir” mənalarını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FAKT

  Latın mənşəlidir, bizdə tutalğa kəlməsi işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FAL

  Ərəbcədir, “öncəni görmə” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FAMİL

  Ərəbcə “məlumatlı” deməkdir. Latınca isə “nəsil” mənasını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FANEROZOY

  yun. phaneros – aşkar, görünən + yun. zoe – həyat

  Полностью »
 • FARAĞAT

  Ərəbcədir, fəraqət kimi də işlədilir. Güman ki, fəqir (fağır) sözü ilə qohum­luğu var. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • FARAŞ

  Ərəbcə “vaxtından tez” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FARİSEY

  Babilistan köçü zamanı və ondan sonra yəhudi dini mürəkkəb qanunlar, həmçinin qadağalar sistemi yaratmışdı

  Полностью »
 • FARİZ

  Fərz edən deməkdir. Qadın adı kimi Farizə işlənir. Ərəbcə fərz, fərziyyə sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • FARMAŞ

  Ərəbcə məfrəş sözünün dialekt tələffüzü ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FASİLƏ

  Ərəbcə fəsil sözü ilə kökdaşdır. bizdə kəsik işlədilib (kəsiksiz “fasiləsiz” deməkdir), (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • FASİYA

  lat. facies – zahiri görünüş

  Полностью »
 • FAŞİST

  Qədim zamanlarda hakimiyyətdə olanları sifətdən hamı tanımırdı; məsələn, Romanın əhəmiyyətli vəzifələr tutan məmurlarını üstlərində hakimiyyətin fərql

  Полностью »
 • FATA

  Hindistanda istehsal olunan zolaqlı parçanın adıdır, bizə ərəbcədən keçib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FATI

  “Fatıya tuman çıxmaz” deyirik. Fatı böcək növüdür: qarafatı (Fatma kimi də işlədilir). Ən çox isti yerdə (ocaq ətrafında) olur

  Полностью »
 • FATMA

  Fatimə də deyirlər. “Döşdən ayrılmış” (əmməyi dayandırmış) deməkdir. Ərəb sözüdür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FAUNA

  lat. Fauna – Roma mifologiyasında meşə və çöl ilahəsi, heyvan sürülərinin himayədarı

  Полностью »
 • FAY

  fr. faute – çat

  Полностью »
 • FAYL-SERVER

  ing. file – səhifə, qovluq + ing. server < serve – xidmət etmək

  Полностью »
 • FAZİL

  Ərəbcə “fəzilətli”, “üstün” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FELDŞPATİDLƏR

  alm. feldspat – çölşpatı + yun. eidos – növ

  Полностью »
 • FENAKİT

  yun. phenax, phenakos – yalançı

  Полностью »
 • FENOLOGİYA

  yun. phaino – aşkar edirəm + yun. logos – elm, təlim

  Полностью »
 • FEODAL

  Latınca “maldar” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FERROƏRİNTİ

  yun. ferrum – dəmir

  Полностью »
 • FEVZİ

  Ərəbcə “qalib” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FEYXOA

  İspan sözüdür, məlum meyvənin adıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FEYK

  ing. fake – saxta

  Полностью »
 • FEYZULLA

  Ərəbcə “Allahdan gələn fayda” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FEYZYAB OLMAQ

  Yab – farsca yaftən (almaq, əldə etmək) məsdərinin qrammatik əsasıdır. Feyz isə ərəbcə “fayda” deməkdir

  Полностью »
 • FƏDA

  Ərəbcədir, “özünü qurban verən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FƏHLƏ

  Ərəbcədir, bizdə onun yerinə tərçi, əməkçi işlədilib (deməli, tər sözünün “əmək” mənası da olub). (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • FƏHM

  (Əsli: fəhim) “ağıllı” deməkdir. Korafəhm (fəhmi kor olan) isə “ağılsız” mənasına uyğun gəlir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • FƏHMİ

  Ərəbcə “anlayan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FƏXRİ

  Ərəb sözüdür, “iftixar”la kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FƏQAN

  Ərəb sözüdür, farsca “fəryad”dır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FƏND

  Fars mənşəlidir, “priyom”, “tərz” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FƏR

  Farsca “parlaq”, “yüksək əhval” deməkdir. Fərli və fərsiz də buradandır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FƏRAHİM

  Ərəbcədir, “yığcam”, “səliqəli” mənalarını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FƏRASƏT

  Ərəbcədir, “anlamaq qabiliyyəti” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FƏRƏMƏZ

  Fər- farsca “işıq”, “parlaq” deməkdir, məz isə sıxlıq, qatılıq bildirir; Fərəməz “çox işıqlı”, “qatı işıqlı” kimi anlaşılır

  Полностью »
 • FƏRHAD

  Fars dilində “qalib”, “anlayan” mənalarını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FƏRİZƏ

  Ərəbcədir, “vəzifə”, “borc” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FƏRMAN

  Fars sözüdür. Fərmudən (əmr vermək) məsdəri ilə eyni kökə malikdir. Qrammatik əsası fərma kəlməsidir

  Полностью »
 • FƏRRUX

  Farsca “xoşbəxt” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FƏRSƏNG

  (Parəsəng variantı da var) farscadır, bir fərsəng 3 milə, o da min gəzə bərabərdir. (bir gəz bir dəvə addımının məsafəsi olub)

  Полностью »
 • FƏRSİZ

  Kökü (fər) farsca “parlaq”, “işıq” deməkdir, fərsiz “işıqsız” deməkdir, amma “bacarıqsız” anlamını da əks etdirir

  Полностью »
 • FƏSAD

  Ərəbcədir.”nizamsız” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FƏTƏLİ

  Ərəbcədir, “fateh Əli” (igid Əli) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FƏTİ

  Fars dilində “gənc”, “ağıllı” mənasında işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »