Этимологический словарь азербайджанского языка

 • KAATİNQA

  port. kaatinqa – ağ meşə

  Полностью »
 • KABAB

  M. Fasmer türk mənşəli hesab edir. Əgər göy (od) sözü ilə bağlıdırsa, onda türk mənşəlidir və bizdən ərəblərə də keçib

  Полностью »
 • KABARQA

  Mənbələrdə tağurğa, tonurğu variantları da mövcuddur. Cütdırnaqlı məməli heyvandır, otla qidalanır. Erkəklərin qarnında müşk istehsal edən vəzi var, r

  Полностью »
 • KABOTAJ

  fr. caboter – sahilboyu üzmək

  Полностью »
 • KABUS

  Ərəbcədir, bizdə onun yerinə qarabasma işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • KADASTR

  fr. cadastral < yun. katastikhos – qeydiyyat

  Полностью »
 • KAĞAN

  Mənbələrdə bu sözün yerinə bağan kəlməsi işlədilib və “halqa” kimi izah olunur. Ehtimal ki, boğmaq, bağlamaq feili zəminində yaranıb

  Полностью »
 • KAİNAT

  Ərəbcə kain varlıq deməkdir, -at isə cəm şəkilçisidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • KAKAO

  İspancadır, bitki növüdür, ağacı 3-8 metr hündürlüyündə olur, toxumundan (meyvəsindən) şokolad hazırlanmasında istifadə olunur

  Полностью »
 • KALAMİN

  lat. calamina

  Полностью »
 • KALDERA

  isp. caldera – böyük qazan

  Полностью »
 • KALMANI

  Çarığın xüsusi növüdür. Güman ki, “Kaloğlan (igid oğlan) üçün tikilmiş çarıq” demək olub, burnu dik olur, əsli kaloğlanı kimidir

  Полностью »
 • KAM

  Fars dilində iki mənası var: 1) arzu 2) damaq, ağız. İkinci məna zəminində dişlə bağlı qamaş feili əmələ gəlib

  Полностью »
 • KAM

  alm. kamm – yal

  Полностью »
 • KAMAN

  Farscadır, “yay” (“yay-ox” deyirik) deməkdir (qövsvarı olur). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • KAMPOS

  port. kompo – çöl, açıq sahə

  Полностью »
 • KAMYAB

  Farscadır, kam “arzu”dur, yab isə yaftən (tapmaq, əldə etmək) feilinin əsa­sıdır. Mənası “arzuya çatan” deməkdir

  Полностью »
 • KANAL

  İtalyan mənşəlidir, ilkin mənası “boru” demək olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • KANKAN

  Farsca kəndən (qazmaq) feili ilə qohumdur, -kən (kan) həmin feilin qram­matik əsasıdır. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • KANQA

  Oğuz igidlərindən birinin layihəsi üzrə araba düzəldiblər. Bu igid Barmaqlıq Çosun Billik idi. Arabanı düzəldən ustalar iş prosesində kanqa-kanqa deyə

  Полностью »
 • KANNİBAL

  1492-ci ildə Xristofor Kolumb Atlantik okeanı ilə özünün məşhur səyahəti zamanı digər yerlərlə bərabər, indi bizim Kuba və Espanyola (sonuncunun ərazi

  Полностью »
 • KANYON

  isp. canon – boru

  Полностью »
 • KAPSUL-XƏBƏR

  lat. capsula – kiçik qutu

  Полностью »
 • KAR

  Fars kəlməsidir. Bizdə tonok (глухой), tondor (оглушать), ton (оглохнуть), qulaqyok (qulaqsız) kimi sözlərdən istifadə edilib

  Полностью »
 • KAR

  alm. kar – küpə

  Полностью »
 • KARANTİN

  Fransızca “qirx” (40) deməkdir. Xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq üçün 40 gün təcrid tədbirlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı olub

  Полностью »
 • KARBONADO

  isp. carbonado, carbo – kömür

  Полностью »
 • KARGÜZAR

  Farscadır, kar “iş”, güzar (əsli: qozar) isə “müəyyənləşdirən”, “nizam­la­yan” deməkdir. Kargüzar  “işi nizama salan” anlamını əks etdirir

  Полностью »
 • KARİKATURA

  lat. carrus – şişirtmək

  Полностью »
 • KARL

  Qədim tevton dilində (alman və ingilis dilləri bu dildən yaranıb) ”eorl” və “ceorl” insan demək idi. İlk vaxtlar, ola bilsin, bu sözlər eyni mənanı ve

  Полностью »
 • KARSALA

  Bəzi dialektlərdə ağır eşidən adama karsala deyirlər. Kök kar sözüdür, farscadan gəlmədir. -sala hissəsinin sayaq sözü ilə bağlı olması barədə fikir s

  Полностью »
 • KARTODİAQRAM

  yun. chartes – papirus vərəqi + yun. diagramma – təsvir, rəsm

  Полностью »
 • KARTOF

  İtalyan mənşəlidir, trüfel kimi olub, ruslarda kartofel şəklinə düşüb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • KARTOQRAM

  yun. chartes – papirus vərəqi + yun. gramma – yazı

  Полностью »
 • KARTOMETRİYA

  yun. chartes – papirus vərəqi + yun. metron – ölçü

  Полностью »
 • KARVAN

  Qədim hind dilində dəvəyə karvan deyiblər. Farslar isə dəvə qatarına karvan deyirlər. Deməli, karvan tarixi baxımdan hind sözüdür, dəvə ilə bağlıdır

  Полностью »
 • KASIB

  Ərəb mənşəlidir, güman edirəm ki, kasad sözü ilə qohumluğu var. İlkin mə­nası “xırda alverçi” (çərçi) demək olub

  Полностью »
 • KASSİTERİT

  yun. kassiteros – qalay

  Полностью »
 • KATARXEY

  yun. katarkhaios – qədimdən əvvəl

  Полностью »
 • KATOLİSİZM

  yun. katholikos – ümumi, hamıya aid olan

  Полностью »
 • KAUSTOBİOLİTLƏR

  yun. kaustos – yanar + yun. bios – həyat + yun. lithos – daş

  Полностью »
 • KAVALER

  Roma imperiyasının mövcudluğunun son dövrlərində at haqqında danışanda “caballus” sözünü işlədirdilər

  Полностью »
 • KAYNOZOY

  yun. kainos – yeni + yun. zoo – həyat, canlı

  Полностью »
 • KAZAK1

  Radlov türk mənşəli hesab edir və mənasını belə açır: “свободный, не­за­висимый человек, искатель приключений…”

  Полностью »
 • KAZAN

  İki yozumu məlumdur: Qazan (şəhər çökəklikdə olduğundan) və Qazan xanın adı ilə bağlayırlar. Tatarlar Qazan xanın nəslindən ola bilərlər

  Полностью »
 • KEÇƏ

  Qədim türk dillərində bu sözün yerinə oyluq işlədilib, mənası “покрывало” kimi açıqlanıb. Ruslardakı войлок  sözü də həmin oyluq kəlməsi ilə qohumdur

  Полностью »
 • KEÇƏL

  Mənbələrdə bu sözün yerinə qılçan kəlməsi işlədilib. Görünür, qılyok kimi olub (müqayisə et: qol yox – çolaq), sonra qılçan, nəhayət, keçəl formasına

  Полностью »
 • KEÇİ

  Mənbələrdə əkçi, ekçi kimi də işlədilib. Güman edirəm ki, kiçi (kiçik sözünün qə­dim törəmə köküdür) kəlməsi ilə bağlıdır

  Полностью »
 • KEÇİNMƏK

  Keçim sözü olub və “yaşayış” anlamında işlədilib. Keçinmək isə “ölmək” deməkdir. Görünür, keç feilinin bir mənası da “yaşamaq” demək olub

  Полностью »
 • KEÇİRMƏK

  Dialektlərdə “söndürmək” mənasında keçirmək sözü işlənir. Mənbələr­də öç feili var və rus dilinə “гаснуть” kimi tərcümə olunub

  Полностью »