Этимологический словарь азербайджанского языка

 • NACİ

  Ərəbcədir, nicat sözü ilə qohumdur (nicat tapan deməkdir ). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • NADAN

  Fars sözüdür, na inkar bildirir (naşükür və s.), dan isə farsca danəstən (bilmək) feilinin qrammatik əsasıdır (Bəhlul Danəndə), nadan “biliksiz” (avam

  Полностью »
 • NADÜRÜST

  Farscadır, “tərs, düzgün olmayan” deməkdir. Na inkarlıq bildirir, dürüst isə “düzgün” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • NAĞI (ƏNNAĞI)

  Ərəbcə “təmiz” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • NAHİYƏ

  Cəm forması “nəvahi”dir. Ərəb mənşəlidir, “dairə” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • NAXAH

  Farsca na (inkarlıq) və xah (istəmə) hissələrindən ibarətdir. “İstəmədən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • NAXƏLƏF

  Xələf ərəbcədir, na isə farsca inkarlıq bildirir. Xələfə (valideynlərə) uyğun olmayan, “zay” deməkdir

  Полностью »
 • NAXÜNƏK

  Farsca əsli naxonək kimidir. “Dırnaqcıq” (dırnaq boyda şərik olmaq) deməkdir, bizdə məna dəyişib. Nəxnək şəklində də işlənir

  Полностью »
 • NAİB

  Ərəbcədir, “müavin”, “canişin” deməkdir. Qadın adı olduqda Naibə kimi işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • NAİLƏ

  Ərəbcə “xoşbəxt” (nail olmaq) anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • NAİMƏ

  Ərəbcə “yuxulu” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • NAQAN

  Bu silahın adı Belçikada onu kəşf etmiş konstruktor Naqanın adı ilə bağlıdır (silahların çoxu öz müəllifinin adını daşıyır: Kalaşnikov, Mauzer və s

  Полностью »
 • NAL

  Ərəbcədir və mənası “alt” anlamına uyğun gəlir. Atın ayağının altına vurulan də­mirdir. İkinci mənası “evlərdə sütunun altına uzadılan tir” deməkdir

  Полностью »
 • NALƏ

  Farsca nalidən (ağlamaq) feili ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • NAMAZ

  Fars mənşəlidir, ərəblər əssalat (salavat) deyirlər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • NAMƏHRƏM

  Na farsca inkarlıq bildirir, məhrəm isə ərəbcə “yaxın qohum, yaxın adam” deməkdir. Naməhrəm kəlməsi “yaxın olmayan” (yad) deməkdir

  Полностью »
 • NANKOR

  Farscadır, nan “çörək”dir, kor isə “pis” deməkdir. “Çörəyə pis baxan, çörək itirən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • NANORELYEF

  yun. nanos – cırtdan + lat. relief – qabarıqlıq

  Полностью »
 • NARDAN

  Farsca “nar dənəsi (nar+dən)” deməkdir, poeziyada “alyanaq (yaraşıqlı)” anlamında işlədilir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • NARGİLƏ

  “Narın giləsi” deməkdir. Gülnar” isə “nar gülü” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • NARIN

  Monqol mənşəlidir, mənası “zərif” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • NARINCI

  Bu, apelsinin adı ilə bağlıdır. Narıngi “apelsin”, “çin alması” deməkdir, narıncı “onun rəngində olan” deməkdir

  Полностью »
 • NARŞƏRAB

  Nar farsca məlum meyvənin adıdır, şərab ərəbcə “içki” deməkdir. “Nar suyu” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • NASOS

  Rus dilindən keçib, сосать (sormaq) feili əsasında əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • NASTURAN

  yun. nastos – sıxlaşdırılmış + lat. uranium – uran

  Полностью »
 • NAŞATIR

  Ərəb mənşəli sözdür, “ammiak duzu” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • NATAN

  Qadın adıdır, qədim yəhudi dilində “Allahın bəxş etdiyi” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • NATƏVAN

  Farsca “gücsüz” deməkdir, təvan hissəsi təvanestan (güclü olmaq) məs­dəri ilə qohumdur na inkar önlüyüdür

  Полностью »
 • NATROLİT

  lat. natrium + yun. lithos – daş

  Полностью »
 • NAVİQASİYA

  lat. navigatio – gəmi ilə üzürəm

  Полностью »
 • NAZİK

  Ədəbiyyatda bu kəlməni fars mənşəli hesab edirlər. Amma sözün etimoloji kökü nazi formasında olub, onun üzərinə -k artırıb sifət düzəltmək mümkün ol­d

  Полностью »
 • NAZİR

  Ərəbcə nəzər, nəzarət sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • NECƏ

  Nə cür sözünün sadələşmiş formasıdır. İndi nə üçün sözü də tədricən neçin formasına düşməkdədir: Sirrim huzuruna bəyan –bəyandı, / Neçin qəbul olmaz n

  Полностью »
 • NEÇƏ

  Bu sual əvəzliyi nə sözü və -çə ədatının birləşməsindən düzəlib, nəçə (nə qə­dər?) kimi olub, sonra neçə şəklinə düşüb

  Полностью »
 • NEFELİN

  yun. nephele – bulud

  Полностью »
 • NEFOSKOP

  yun. nephos – bulud + yun. skopeo – müşahidə edirəm

  Полностью »
 • NEFRİT

  yun. nephros – böyrək, qədimdə nefritin böyrək xəstəliklərini müalicə etməsi güman olunurdu

  Полностью »
 • NEFT

  Qədim (e.ə IX-VI əsrlər) Midiya dilinə məxsus (nafata kimi olub) sözdür, ilkin mənası “sızıb üzə çıxan” deməkdir

  Полностью »
 • NEHRƏ

  Ərəb mənşəlidir, nəhr (çay) sözü ilə kökdaşdır, Türk dillərində nehrə yerinə, qobe, göbə, atıq işlədilib (“gəbərmək”lə qohumdur)

  Полностью »
 • NEKK

  ing. neck – boyun, boğaz

  Полностью »
 • NEKTOBENTOS

  yun. nektos – üzən + yun. benthos – dərinlik

  Полностью »
 • NEKTON

  yun. nektos – üzən, üzəyən

  Полностью »
 • NEO...

  yun. neos – yeni

  Полностью »
 • NEOBİONTLAR

  yun. neo – yeni + yun. biontos – yaşayan

  Полностью »
 • NEOGEN

  yun. neos – yeni + yun. genos – yaş

  Полностью »
 • NEOLİT

  yun. neos – yeni + yun. lithos – daş

  Полностью »
 • NEOTEKTONİKA

  yun. neos – yeni + yun. tektonika – tikili

  Полностью »
 • NEYLƏMƏK

  Nə və eləmək kəlmələrinin birləşməsindən əmələ gəlib. Bitişdirici y samiti həmişə özündən əvvəlki açıq saitin qapalı saitə keçməsinə səbəb olur (müqay

  Полностью »
 • NEYR

  Nur sözü ilə qohumdur, “işıqlandıran” deməkdir, ərəbcədir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • NEYROLİNQVİSTİKA

  yun. neuron – əsəb + lat. lingua – dil

  Полностью »