Этимологический словарь азербайджанского языка

 • CA

  Bu şəkilçi cür sözünün zəminində yaranıb (rusca, yəni “rus cür”…). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • CABBAR

  Allahın adlarından biridir. Ərəbcə “hər şeyə qadir olan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • CADAR

  Cad sözü “qırılan, ovxalanan, hissələrə bölünən” kimi anlamlarda işlədilir. Qarğıdalı və darı unundan bişirilən əppəyə cad deyirlər (tez parçalanır)

  Полностью »
 • CADU-PİTİ

  İlk komponenti fars dilindən alınmadır və cadugər sözünün köküdür. Piti isə türk mənşəlidir. Qədim mənbələrdə “müqəddəs yazı, mətn” mənalarında (bitik

  Полностью »
 • CAĞ

  Bu, araba laydırının alt və üst hissələrini (qollarını) birləşdirən taxtalardan iba­rət­dir. Təkərin topu ilə qasnağını (el arasında qəsək kimi də işl

  Полностью »
 • CAĞBACAĞ

  Farscadır. Ca fars dilində “yer” deməkdir, sözün əsli ca-be-ca olub, sonra cağbacağ şəklinə düşüb. Kəlmə “yerbəyer” mənasını əks etdirir

  Полностью »
 • CAHAL

  Qərb dialektlərində “cavan” anlamında işlədilir, ərəbcə olan cahil sözünün təhrifi ilə bağlı yayılıb

  Полностью »
 • CAHANBAXŞ

  Fars mənşəlidir, iki yozumu var: 1) İlahinin dünyaya (cahana) bəxş etdiyi (şəxs); 2) Elə bir şəxs ki, cahanı ona bəxş etməyə dəyər

  Полностью »
 • CAHANGİR

  Gir hissəsi farsca qereftən (götürmək, almaq) məsdərinin əsasıdır. Cahan isə “dünya” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • CALAL

  Ərəbcə “böyüklük” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • CALAMAQ

  Güman olunur ki, yamamaq sözü ilə qohum olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • CAMAŞIR

  Farsca camə “paltar” deməkdir, şur isə şostən (yumaq) feilinin əsasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • CAMI-CƏM

  Rəvayətə görə, şərabın ilk ixtiraçısı Cümşüd (Cəmşid) olub. Cami-cəm sözündəki birinci hissə qab deməkdir, cəm isə Cümşüd (Cəmşid) sözünün ixtisarıdır

  Полностью »
 • CAMIŞ

  Əsli qavmış kimidir. Farsca inəyə qav, camışa qavmış deyirlər. Bizdə isə mü­vafiq qaydada sığır və su sığırı (bəzən də qara sığır) deyilib

  Полностью »
 • CAMIŞQIRAN

  Qarı nənə deyərmiş: “mart gözünə barmağım, yaza çıxdı oğlağım”. Sonra soyuq olur, oğlaqlar qırılır. Camışqıran buna tam uyğun gəlir: aprelin 1-ci ongü

  Полностью »
 • CAMO

  Cümə sözü ilə qohumluğu ehtimal olunur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • CAN

  Dilimizdə can, canan və cənan sözləri var. Mənbələrdə sonuncu (cənan) ərəb, əvvəlkilər isə fars mənşəli hesab olunur

  Полностью »
 • CANAMAZ

  Farscadır,ca“yer” deməkdir, canamaz “namaz xalçası” (namaz zamanı yerə salınan kiçik xalça) deməkdir

  Полностью »
 • CANAVAR

  Bu sözü fars mənşəli hesab edənlər var. Lakin qədim mənbələrdəki hə­min sözü rus dilinə “кровожадный” kimi tərcümə ediblər

  Полностью »
 • CANİ

  Yəqin ki, can sözü ilə bağlıdır, “canı məhv edən” deməkdir, cinayət sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • CANİŞİN

  Farsca ca (yer) və neşen (oturma) sözlərindən əmələ gəlib, “müavin” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • CANPOLAD

  Farscadır, “canı polad kimi möhkəm olan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • CANTARAQ

  Əsli can-lı-raq kimi olub. Yaxşıraq kəlməsi “çox yaxşı” mənasını əks etdirib. İndi -raq şəkilçisi tamam əks mənada işlədilir, kiçiltmə bildirir

  Полностью »
 • CARÇI

  Şəmkirdə aşırım adıdır, car (çəkmək) sözü ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • CARULLA

  Ərəbcə “Allahın car çəkəni” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • CAVABDEH

  Cavab ərəbcədir, deh isə farsca dadən (vermək) məsdərinin əsasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • CAVAN

  Fars mənşəlidir, gənc sözünün sinonimidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • CAVANŞİR

  Farsca “gənc şir”, “qüvvətli şir” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • CAVİD

  Ərəbcə cavidan sözü ilə kökdaşdır. “Əbədi”, “ölməz” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • CAZVA

  El arasında cezva kimi də işlədilir. Ərəbcə “isterika” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • CECİM

  Fars mənşəlidir, yun ipdən toxunmuş zolaqlı, ala-bəzək, nazik palazdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • CEHİZ

  Ərəbcədir və təchiz sözü ilə kökdaşdır. Bizdə onun yerinə qoşunqu (qoşuntu) işlədilib, (gəlin gedəndə ona qoşulan şeylər)

  Полностью »
 • CENTLMEN

  Keçmişdə insan özünü böyük vahid bir aləmin – öz ailəsinin bir parçası hesab edirdi. Onun ünsiyyətdə olduğu insanlar, ilk növbədə, ailə üzvləri ilə mə

  Полностью »
 • CESPİLİT

  ing. jasper – yəşəm, yaşma + yun. lithos – daş

  Полностью »
 • CEZVANI QATMAQ

  Qərb dialektlərinda “aşına soğan doğramaq”,“kefini pozmaq” anlamlarında işlədilir. Ərəblərdə evza (hallar) sözü var

  Полностью »
 • CƏBİ

  Cəbrayılın ixtisar formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • CƏBR

  Ərəb sözüdür, icbari, məcburi sözləri ilə kökdaşdır, “əziyyət” anlamında işlə­di­lir. Riyazi elmlərdən olan cəbr fənni də çətin mənimsənildiyindən (əz

  Полностью »
 • CƏBRAYIL

  İki mənası var: 1. “Cəbr edən”,“əzab verən” 2. “Allahın qulu”. Şəxs adı kimi 2-ci əsas götürülür. Qədim yəhudi dilində “mənim gücüm” (yəni Allah) demə

  Полностью »
 • CƏDD

  Ərəbcə əcdad sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • CƏFƏR

  Ərəbcə “behişt bulağı” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • CƏFTƏ

  Farsca “əymək” mənasını verən cəftən məsdəri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • CƏHRƏ

  Güman edirlər ki, fars dilindən alınma sözdür, bizdə cığırcıq işlədilib (cəh­rənin çıxartdığı səslə, cırıltı ilə bağlıdır)

  Полностью »
 • CƏLLAD

  Ərəb dilindən alınma sözdür, bizdə qabaqlar onun yerinə yarğan (yaran, kəsən) sözlərindən istifadə olunub

  Полностью »
 • CƏM

  Farsca – İran əsatirində Cəmşid adlı mövhum bir hökmdarın adından.

  Полностью »
 • CƏMO

  Ərəbcə cümlə, cəm sözləri ilə bağlıdır. Çoxluq anlamında işlədilir (Cümə məscidində namaz qılanlar çox olurlar)

  Полностью »
 • CƏNGAVƏR

  Farsca hərfi mənası döyüş (cəng) və gətirən (avər) deməkdir. “İgid” anlamında işlədilir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • CƏNGCU

  Farsca cəng “hərb” deməkdir, cu isə costən (axtarmaq) feilinin əsası­dır.“Dava axtaran” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • CƏNGƏLLİK

  sanskr. jangala – kobud və quraqlıq

  Полностью »
 • CƏNNƏT

  Ərəbcədir, soğdaq dilində buna uçmaq deyiblər, biz də belə işlətmişik (“Dədə Qorqud”da da var). (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • CƏSƏD

  Meyit kəlməsi ilə sinonimdir, ərəbcədir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »