Этимологический словарь азербайджанского языка

 • PAÇA

  Farscadır. Bizdə qabaqlar onun yerinə çatqı (haça olan) işlədilib. Rus dilindəki пах sözünü indi tatar dilinə çat kimi tərcümə edirlər

  Полностью »
 • PADAR

  Farsca pade “naxır”, padeban isə “naxırçı” deməkdir. Görünür, padar mal­dar­­lıqla bağlı sözdür. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • PAXIL

  Ərəbcə buxl kimidir, bizdə təhrif olunub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • PAXIR

  Alınma sözdür, mənası “mis” deməkdir. Paxırı çıxmaq ifadəsi “cilası yox olub, mis üzə çıxıb” mənasını əks etdirir

  Полностью »
 • PAXLAVA

  Ehtimal olunur ki, paxla sözü ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • PAKET

  Fransız sözüdür, “упаковка” ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • PAL

  ing. Phase Alternating Line – «fazanın sətirlər üzrə dəyişməsi» ifadəsində söz­lərin baş hərflərindən ibarət abreviatura

  Полностью »
 • PALAN

  Farscadır, bizdə bağırçaq sözü işlədilib, “yəhər” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • PALATA

  Roma yeddi təpənin üzərində salınıb: Palatin, Kapitoli, Aventin, Çelio, Eskvilin, Viminal və Kvirinal

  Полностью »
 • PALÇIQ

  Tuva dilində bılça feili var və “мазать” (suvarmaq) mənasında işlədilir. Palçıq kəlməsinin sonundakı -ıq şəkilçisi həmin sözün feildən törədiyini göst

  Полностью »
 • PALEOBİOCOĞRAFİYA

  yun. palaios – qədim + yun. bio – həyat + yun. geo – Yer + yun. grapho – təsvir edirəm

  Полностью »
 • PALEOBOTANİKA

  yun. palaios – qədim + yun. botanikos – bitkilərə aid

  Полностью »
 • PALEOCOĞRAFİYA

  yun. palaios – qədim + yun. geo – Yer + yun. grapho – təsvir edirəm

  Полностью »
 • PALEOEKOLOGİYA

  yun. palaios – qədim + yun. oikos – məkan + yun. logos – elm, təlim

  Полностью »
 • PALEOİQLİMŞÜNASLIQ

  yun. palaios – qədim

  Полностью »
 • PALEOLİT

  yun. palaios – qədim + yun. lithos – daş

  Полностью »
 • PALEONTOLOGİYA

  yun. palaios – qədim + yun. onto – varlıq + yun. logos – elm, təlim

  Полностью »
 • PALEOZOOLOGİYA

  yun. palaios – qədim + yun. zoos – heyvan + yun. logos – elm, təlim

  Полностью »
 • PALEOZOY

  yun. palaios – qədim + yun. zoikos – həyat

  Полностью »
 • PALİNDROM

  Yunanca “geriyə qaçıram” deməkdir. Həm sağdan sola, həm də soldan sağa oxuyanda, eyni mənanı verən sözlərlə bağlı işlədilir: ana, ata

  Полностью »
 • PALTO

  Türk dillərində palto yerinə, qarlıq, plaş yerinə, yağışlıq işlədilib. Palto (fran­sızcadır) və plaş (Litva) alınma sözlərdir

  Полностью »
 • PAMAZI

  Xovlu pambıq parçaya pamazı deyirlər. M.Fasmer bu sözü (бумазея) hol­land, fransız və italyan dillərindən birinə mənsub kəlmə hesab edir

  Полностью »
 • PAMFLET

  İbtidai insanlar ağac qabığından üzərində yazı yazmaq üçün istifadə edirdilər. Bu qabıq parçaları elə də böyük deyildi, amma onları ard-arda yapışdıra

  Полностью »
 • PAMPA

  isp. pampa – çöl, düzən

  Полностью »
 • PANAMA

  Papaq növü kimi Amerikada olan Panama Respublikasının adı ilə bağlıdır (orada palma liflərindən toxunub)

  Полностью »
 • PANGEYA

  yun. pan – bütün + yun. geya – ana torpaq, quru

  Полностью »
 • PANORAMA

  Latın sözüdür, “bütövlükdə görmək” mənasını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • PANTALON

  XVI əsrdə İtaliyada müxtəlif şəhərləri dolanaraq tamaşalar göstərən səyyar aktyor truppaları yarandı

  Полностью »
 • PAPAQ

  Bu sözü çərkəzlərin dili ilə bağlayırlar. Bizdə onun yerinə qalpaq olub. Qa­ra­­qalpaqlar elə “qarapapaqlılar” deməkdir

  Полностью »
 • PAPIŞ

  Farsca pa (ayaq) və puş (geyim) sözlərindən əmələ gəlib. “Ayağa geyilən” mənasını verir. Puş hissəsi puşidən (geymək) məsdərinin əsasıdır

  Полностью »
 • PAPİROS

  Polyak sözüdür, papirus kəlməsinin təhrifi ilə bağlı yaranıb, mənası “kağız” deməkdir. Bizdə məna bir qədər dəyişib

  Полностью »
 • PAPİRUS

  Nil çayının sahillərində yaşayan misirlilər şumerlərdən yazı yazmağın əsas prinsiplərini öyrənmişdilər

  Полностью »
 • PARABİOSFER

  yun. para – yanında + yun. bios – həyat + yun. sphaira – kürə

  Полностью »
 • PARABÜZƏN

  Farscadır, bizdə uçağan, xanımböcəyi, uç-uç və s. işlədilir. Üzərində xalları olan və uçan böcək növüdür

  Полностью »
 • PARALEL

  yun. parallelos – yanaşı gedən

  Полностью »
 • PARALİNQVİSTİKA

  yun. para – ətrafında + yun. lingua – dil

  Полностью »
 • PARAMOS

  isp. paramo – əhalisiz yer, çöl

  Полностью »
 • PARÇA

  Para, paralamaq, parçalamaq sözləri ilə kökdaşdır. Para (əsli: parə) isə fars mənşəlidir. Bizdə onun yerinə, yarmaq, cırmaq sözləri işlədilib

  Полностью »
 • PARDAQLAYICI

  Təqlidi sözdən (parıltı) əmələ gəlib. Əsli par-la-q-la-yıcı kimi olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • PARDON

  Fransız sözüdür, mənası “bağışla” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • PARK

  Latın sözüdür, mənası “ətrafı çəpərli” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • PARLAMAQ

  Kökü (par) təqlidi sözdür (yada sal; parıltı), ondan feil əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • PARLAMENT

  İtalyan sözüdür, mənası “müzakirə” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • PAROM

  Yunan sözüdür, ilkin mənası “keçirəm” deməkdir. Dialektlərdə borum kimi də işlədilir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • PARTİZANLAR

  1796-cı ildə Napoleon tarix səhnəsində peyda olaraq ilk qələbələrini qazanmağa başlayan zaman Avropa artıq yüz il idi ki, nisbətən kiçik, amma peşəkar

  Полностью »
 • PAS

  Farscadan alınma sözdür, bizdə tutuq kəlməsi işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • PASAÇAN

  Bu sözün yerinə qabaqlar nacdaq işlədilib (türklərdən rusa da keçib və najdak kimi indi də işlədilir)

  Полностью »
 • PASAQ

  Pas sözündən zol-aq qəlibi üzrə əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • PASAN

  Əsli “пацан”dır, поросенок (donuz xırçası) sözünün dəyişmiş formasıdır. Bizdə “ciqan”, “dilənçi”, “uşaq” mənalarında işlədilir

  Полностью »
 • PASLANMAQ

  Güman ki, sözün kökü (pas) farscadan alınmadır, çünki türk dillərində onun əvəzinə tutuq kəlməsi işlədilib

  Полностью »