Этимологический словарь азербайджанского языка

 • ECAZ

  Ərəbcədir, möcüzə sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • EDAFİK

  yun. edaphos – torpaq

  Полностью »
 • EDAM

  Ərəbcə öldürmə, ölüm hökmü deməkdir. Bu hökm isə dar ağacından asmaq, güllələmək və s. yolla icra oluna bilər

  Полностью »
 • EDASFER

  yun. edaphos – torpaq + yun. spharia – kürə

  Полностью »
 • EDATOP

  yun. edaphos – torpaq + yun. topos – yer

  Полностью »
 • EDYUTEYNMENT

  lat. educare – tərbiyə et­mək + fr. entretenir – birgə, yapışıqlı

  Полностью »
 • EFEMERLƏR

  yun. ephemeros – birgünlük, ömrü az

  Полностью »
 • EGİRİN

  İslandiyada dəniz allahı Egirin adından

  Полностью »
 • EHKAM

  Ərəbcə hökm sözünün cəmidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • EHTİRAM

  Ərəbcə hörmət sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • EHTİRAS

  Ərəbcə həris sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • EHTİYAC

  Hacət sözü ilə qohumdur, ərəbcədir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • EXOLOT

  yun. echo – əks-səda + alm. lot – ağırlıq, qurğuşun yük

  Полностью »
 • EKLİPTİKA

  yun. ekleiptike – tutulma

  Полностью »
 • EKOGENEZ

  yun. oikos – məkan + yun. genesis – mənşə

  Полностью »
 • EKOLOGİYA

  yun. oikos – məkan, ev + yun. logos – söz, elm, təlim

  Полностью »
 • EKOSFER

  yun. oikos – məskən, ev + yun. sphaira – kürə, təbəqə

  Полностью »
 • EKOSİSTEM

  yun. oikos – məskən, ev + yun. system – birlik, uyğunluq

  Полностью »
 • EKOTOP

  yun. oikos – məskən, ev + yun. topos – yer

  Полностью »
 • EKSPORT

  lat. exporto – çıxarıram

  Полностью »
 • EKVATOR

  lat. aequator – bərabərləşdirici, tarazlaşdırıcı

  Полностью »
 • EKZARASİYA

  lat. exaratio – qazımaq

  Полностью »
 • EKZOSFER

  yun. ekzo – kənar + yun. sphaira – kürə, təbəqə

  Полностью »
 • EKZOTİKA

  Yunanca yad, özgə deməkdir. İndi möcüzə mənasında işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • EL

  Bu söz “tayfaların birləşərək ittifaq yaratması” anlamını əks etdirib. Qəbilələr (boylar) tayfa (olmaq), tayfalar isə el şəklində birləşib və xalq anl

  Полностью »
 • ELAT

  1. Bu söz bağ-bağat kəlməsindəki bağat komponenti ilə eyni model üzrə əmələ gəlib. Şəkilçi (-at) ərəbcə cəmlik bildirir, kök öz sözümüzdür

  Полностью »
 • ELBRUS

  “Avesta”da “hündür dağ” mənasında işlədilib. Har (dağ), bərzanti (hündür) sözlərindən əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • ELÇİ

  Səfir mənasında işlədilib, “elin adından danışan” deməkdir. İndi başqa məna da kəsb edib: gəlin nişanlamaq üçün razılıq almağa gedənlərə də “elçi” dey

  Полностью »
 • ELÇİN

  Güman edirəm ki, “eli bir yerə toplayan” (müqayisə et: gülçin gül toplayan) deməkdir. El türk, çin fars mənşəlidir

  Полностью »
 • ELDAR

  Elin başçısı (el sahibi) anlamını əks etdirir. Azərbaycanca el, farsca dar hissələrindən ibarətdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • ELDORADO

  Hindistana getdiyini zənn edən Kolumb qərb istiqamətinə üz tutanda ilk növbədə orada var-dövlət qazanacağına ümid bəsləyirdi

  Полностью »
 • ELEKTORAT

  Latıncadır, “seçici” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ELEKTROMETALLURGİYA

  yun. elektron – kəhrəba + yun. metallurgeo – metal emal edirəm

  Полностью »
 • ELEKTRUM

  yun. ilektronio – kəhrəba

  Полностью »
 • ELGAR

  Bu söz ilcar, elgüz, elgün və s. formalarda da qeydə alınıb, dünya, aləm, adam­lar kimi mənalarını əks etdirib

  Полностью »
 • ELLADA

  Yunan sözünün sinonimi olub, ellinizm kəlməsi ilə qohumdur. Yunanıs­ta­nın adı olub. Yer adı eyni zamanda şəxs adı da ola bilir

  Полностью »
 • ELMAN

  Çığatay dilində yəlman sözü olub (rus dilinə də keçib), mənası tiyə, bıçaq deməkdir. Güman ki, adam adı olan Elman sözü yəlman kəlməsinin dəyişmiş for

  Полностью »
 • ELMİR

  Azərbaycanca el, ərəbcə mir (əmir) sözlərindən əmələ gəlib. “Elin başçısı” deməkdir. Qadın adı olanda Elmira kimi işlədilir

  Полностью »
 • ELMİRA

  Elmir sözünün cinsidir. El “ölkə”dir, mir “əmir” (başçı) sözünün ixtisar variantıdır. Elmir və Elmira “el başçısı” anlamını verir

  Полностью »
 • ELŞAD

  “Eli sevindirən, şad edən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ELŞƏN

  “Eli şənləndirən (sevindirən)” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ELTİ

  Qabaqlar türk dillərində доставлять, нести mənalarını verən elit kəlməsi olub. Elti “gəlindaş” (bu söz çox işlədilib) deməkdir, “kənardan gətirilən” a

  Полностью »
 • ELÜVİ

  lat. eluvio – yuyub aparmaq

  Полностью »
 • ELÜVİAL

  lat. eluvio – yuyub aparmaq

  Полностью »
 • EMBARQO

  isp. embargo – həbs qoymaq, qadağan etmək

  Полностью »
 • EMİQRASİYA

  lat. emigrare – köçürülmə

  Полностью »
 • EMİSSİYA

  lat. emissio – buraxılış

  Полностью »
 • EMPATİYA

  yun. empatheia – başqasının hislərini anlamaq

  Полностью »
 • ENDİRMƏK

  “Saymaq”, “hörmət etmək” mənaları da olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ENERGETİKA

  alm. energetik < yun. energeia – fəaliyyət

  Полностью »