Этимологический словарь азербайджанского языка

 • O

  Bu əvəzliyin mənası qədim hind dilində “başqası” deməkdir. Qədimdə bizdə ol, an formalarında işlədilib

  Полностью »
 • OAZİS

  ər. – səhra. Misirdəki Oasiya şəhərinin adı ilə

  Полностью »
 • OBELİSK

  Misirlilər əsas allahlarının (Günəş allahı Ra) şərəfinə bütov qaya parçasından yonulmuş hündür, nazik sütunlar ucaldırdılar

  Полностью »
 • OBSİDİAN

  lat. obsis – tamaşa

  Полностью »
 • OCAQ

  Od sözündəndir. Odcaq (od və çaq (çax) hissələrindən əmələ gəlib, çaxmaq elə “yandırmaq” deməkdir.) kimi olub, sonra dəyişmələrə məruz qalıb

  Полностью »
 • OD

  Ütmək feilinin kökü olan üt sözü ilə eyni olub. Görünür, ad-feil omonimi kimi işlədilib. Od sözü üt sözünün dəyişmiş formasıdır

  Полностью »
 • OD TUTMAQ

  Tutmaq sözünün qədim mənalarından biri “yanmaq, alışmaq” demək­dir. Od tutmaq birlikdə “alışmaq” mənasını əks etdirir

  Полностью »
 • ODABAŞI

  Anadolu türkləri otaq əvəzinə oda işlədirlər. Odabaşı isə rus dilindəki “швейцар” mənasında işlədilir (hərfi mənası: “otağın böyüyü” deməkdir)

  Полностью »
 • ODEKOLON

  Fransız sözüdür, mənası “Köln suyu” (Köln şəhərində istehsal edilib) deməkdir. Kəşf edən şəxs N.M.Farina (1685-1766) olub

  Полностью »
 • ODUN

  Kökü od kəlməsidir. Odun yalnız yandırmaq (od) üçün hazırlanmış ağaca deyilir. Tikinti materialı və s

  Полностью »
 • OFELİYA

  Latıncadır, “ənsari” (kömək əli uzadan) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • OFİOLİTLƏR

  yun. ophis – ilan + yun. lithos – daş

  Полностью »
 • OFLAYN

  ing. off-line – xətdən kənar

  Полностью »
 • OĞLAQ

  İndi “keçi balası” mənasında işlətdiyimiz bu söz qədimdə, həm də indiki quzu anlamını əks etdirib. Oğlan sözü də onunla eyni kökə malikdir

  Полностью »
 • OĞLAN

  Yakut dilində oğo “uşaq”dır, oğolon isə “doğmaq”dır. Oğlan “doğulmuş” (qıza da aiddir) deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • OĞLAN-QIZ

  “Hermofrodit” deməkdir. Türkmənlərdə qıztəkə (dişi-erkək) işlədilir. Deməli, qız (dişi) və qısraq sözləri qohumdur

  Полностью »
 • OĞRAŞ

  Görüşmək, rastlaşmaq mənasında oğra feili olub. Uğramaq, oğru, oğraş sözləri də onunla kökdaşdır (ilkin kök oğ feilidir)

  Полностью »
 • OĞRU

  Oğ feili mövcud olub, ad-feil omonimi kimi işlədilib: красть (feil), тайный (ad). Oğru sözün feil korrelyatından yaranıb

  Полностью »
 • OĞRUN

  Oğ sözü qədim feillərdən olub, “xəlvəti görüşmək” mənasında işlədilib. Oğru həmin feildən əmələ gəlmiş addır (əvvəl sifət olub, sonra isimləşib), “xəl

  Полностью »
 • OĞUL

  İndi bu söz oğlan uşağı ilə bağlı işlədilir, amma qabaqlar qıza da oğul deyiblər (indi də qalmaqdadır)

  Полностью »
 • OĞURSAQ

  Oğur sözü “bala” deməkdir. Ehtimal ki, oğul sözü ilə kökdaşdır. Oğursaq balası ölmüş, amma yenə də sağılan heyvana deyirlər

  Полностью »
 • OĞUZ

  Dilimizdə “bacarmaq” mənasını verən u feili olub. Onun üzərinə z (s) artır­maqla “bacarıq” mənasını verən uz (us) kəlməsi düzəlib (indi də işlədilir):

  Полностью »
 • OX

  Əsli ağ kimi olub, “yuxarı atılan” deməkdir. Güllə (farscadır) sözünün yerinə işlə­dilib; ox uyğur dilində ok kimi işlədilir

  Полностью »
 • OXATAN

  Müştəri ulduzu kaman (qövs, yay) bürcündə yerləşir və formaca ox atan­lara oxşayır. Ad da buradan əmələ gəlib

  Полностью »
 • OXDURUQ

  Donuzluqda dəyirman oxunun altına qoyulan ağaca (indi dəmirdən istifadə olunur) oxduruq (Quba ləhcəsində: uxduraq) deyirlər, ox və durmaq sözlərindən

  Полностью »
 • OXLOV

  Əsli oxlayu (oxsayağı) kimi olub. Ox kəlməsi ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • OXRANMAQ

  “Səs salmaq” deməkdir. Oy “səs” mənasında Anadolu türklərində indi də işlədilir. Oxumaq (петь) sözü ilə eyni kökə malikdir

  Полностью »
 • OXŞAMA

  Çuvaş dilində ok (ox, oş, oğ) sözü “bənzəyən” deməkdir. “Əzizləmək” mə­nasında olan oxşamaq sözü isə “tumar” mənasını verən oğ kəlməsi ilə bağlı­dır

  Полностью »
 • OXUMAQ

  Qədimdə ok sözü olub və “səsləmək”, “mahnı oxumaq” anlamlarında iş­lədilib. Atın oxranması da bununla bağlıdır

  Полностью »
 • OKEAN

  yun. okeanos – ucsuz-bucaqsız dəniz

  Полностью »
 • OKEANOLOGİYA

  yun. okeanos – ucsuz-bucaqsız dəniz + yun. logos – elm, təlim

  Полностью »
 • OKKLÜZİYA

  lat. occlusio – qapanmaq, gizlənmək

  Полностью »
 • OLİQOKLAZ

  yun. oligos – az, cüzi, əhəmiyyətsiz + yun. klasis – qırma, qırılma

  Полностью »
 • OLİVİN

  lat. oliva – zeytun; rənglərinin oxşarlığına görə

  Полностью »
 • ONAXAY

  Solaxay qəlibi üzrə yaranıb, “правша” anlamında işlədilmişdir. On “sağ” de­mək olub. İndi solaxayın antonimini tapmaqda çətinlik çəkirik

  Полностью »
 • ONDA

  Bu əvəzlikdəki n samiti tarixi qalıqdır: əvəzlik ol, an, al və s. formalarda işlə­di­lib, sonra o şəklində sabitləşib

  Полностью »
 • ONİKS

  yun. onyx – dırnaq

  Полностью »
 • ONQON

  Tanıma əlaməti kimi şərh olunur. Özbək dilində onq sözü var və “şüur” kimi başa düşülür. Görünür, onqon da şüurlar, dərrakə ilə bağlı sözdür

  Полностью »
 • OOLİT

  yun. oon – yumurta + yun. lithos – daş

  Полностью »
 • OPAL

  sanskr. upala – qiymətli daş

  Полностью »
 • OPERATOR

  Latın sözüdür və “operasiya (əməliyyat) həyata keçirən” deməkdir. İndi məna bir qədər dəyişib, əsasən kino sənəti ilə bağlı işlədilir

  Полностью »
 • OPPONENT

  Oppozisiya sözü ilə qohumdur, latın mənşəlidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ORAKUL

  Qədim mədəniyyətlərdə hesab olunurdu ki, gələcəkdə baş verəcək hadisələr qabaqcadan müəyyən olunub və nəyin olub-olmayacağını allahlar bilir

  Полностью »
 • ORAQ

  “Kəsmək”, “biçmək” anlamlarını əks etdirən ormaq feilimiz olub. Daramaq sözündən daraq yarandığı kimi, eyni qəlib üzrə ormaq feilindən də oraq ismi əm

  Полностью »
 • ORANJİST

  Fransanın cənub-şərqində, Rona çayının sahilində Oranj şəhəri yerləşir. XVI əsrdə hollandiyalı bir zadəgan Hollandiyadakı torpaq sahələri ilə bərabər,

  Полностью »
 • ORANQUTANQ

  Malaysk (malay) dili ilə bağlıdır. Oran (adam), hutanq (meşə) söz­lərindən əmələ gəlib: “meşə adamı (vəhşi adam)” deməkdir

  Полностью »
 • ORBİT

  lat. orbita – yol

  Полностью »
 • ORDEN

  Alman sözüdür, qədim mənası “sink təbəqə” demək olub. İndi “fərqlənmə, təltif nişanı” mənasında işlədilir

  Полностью »
 • ORDU

  Türk dillərində orda sözü “xan sarayı” anlamında işlədilib. Anadolu türkləri hər­bi düşərgəyə ordu deyirlər

  Полностью »
 • ORFOQRAM

  Yunan mənşəlidir, termin kimi “orfoqrafiya qaydalarına uyğun yazma” deməkdir. Bu, hərf ola bilər, şəkilçi ola bilər və s

  Полностью »