Этимологический словарь азербайджанского языка

 • İANƏ

  Ərəbcə “kömək” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • İAŞƏ

  Ərəbcə “qidalanmaq” deməkdir. Məişət sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • İBADULLA

  Ərəbcə “Allahın bəndələrini müdafiə edən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • İBİŞ

  İbrahim adının əzizləmə formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • İBRAHİM

  Avraam sözünün dəyişmiş formasıdır. Saranın əri olub. Mənası “çoxlarının atası” (el atası) deməkdir. Qədim yəhudi sözüdür

  Полностью »
 • İBRƏT

  Ərəbcə “öyrətmə”, “nəsihət” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • İBRƏTAMİZ

  İbrət ərəbcə “öyrətmə” deməkdir, amiz (amuz) isə farscadır, amuxtən (öyrətmək) məsdəri ilə qohumdur. Söz sinonimlər birləşməsidir: “ibrət verən” (öyrə

  Полностью »
 • İBTİDAİ

  Ərəb mənşəlidir. Mübtəda, ibtidai sözləri ilə kökdaşdır. “Başlanğıc, əvvəl” anlamlarında işlədilir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • İCAZƏ

  Ərəb mənşəlidir, caiz sözü ilə eyni kökə malikdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • İCBAR

  Ərəb mənşəlidir, cəbr, məcbur kimi sözlərlə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • İCTİMAİ

  Ərəb mənşəlidir, cəm, cəmiyyət, icma, camaat tipli sözlərlə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • İÇALAT

  1. İç-içəkü (bütün daxildəkilər), ciyərbənd, içələk formaları da qeydə alınıb. Alat komponenti şirin-alat, çinalat (farscada çini qablar çoxluğu), bül

  Полностью »
 • İÇAŞ

  İçalatın sinonimi olub: qarında yeyilə bilən şeylərə deyiblər. İç (daxil) və aş (yeyilən) sözlərindən əmələ gəlib

  Полностью »
 • İÇƏRİ

  İç və yer sözlərindən törəyib, iç yer sadələşib, içəri formasına düşüb. Bəzən əri hissəsi yönlük hal şəkilçisi hesab edilir, amma o, yer sözü ilə qohu

  Полностью »
 • İÇKİ

  İçmək feilindən əmələ gəlib. İç sözü həm də isim kimi işlədilir. İçmək –“içəriyə ötürmək” deməkdir (Anadolu türkləri siqareti də içirlər), içəri sözü

  Полностью »
 • İÇQABIQ

  Qozun üstündəki qabığı (cкopлупа) sındırdıqdan sonra içəridə nazik qabıq (koжица) görünür və ləpələrin arasında yerləşir

  Полностью »
 • İÇRƏ

  İç və yer sözlərindən əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • İDİ

  Dilimizdə “быть, находить, достигать, бытие” kimi müxtəlif mənalarda işlədilmiş ermək feili olub. İdi, imiş bağlamaları ayrılıqda yox, yalnız bu feill

  Полностью »
 • İDİM

  Yakut dilində ide sözü var və “adət” anlamında işlədilir. Söz bununla bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • İDİOMORF

  yun. idios – öz + yun. morphe – forma

  Полностью »
 • İDİOT

  Yunan mənşəlidir, “anadangəlmə ciddi zehni çatışmazlıq” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • İDRAK

  Ərəb sözüdür, dərk, müdrik kimi sözlərlə kökdaşdır. “Anlama, başa düşmək, şüur” mənalarında işlədilir

  Полностью »
 • İFÇİN

  Üpçün variantı da var. Mənası “yerli-yerində”, “tam təminatlı” deməkdir. Çin “yığmaq”dır, “yığcamlıq (səliqəlik)” anlamını əks etdirir, türkmən dilind

  Полностью »
 • İFFƏT

  Ərəbcə “xeyirxah”, “namuslu” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • İFRAT

  Ərəbcə təfərrüat sözü ilə qohumdur, “çoxluq”, “artıqlıq” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • İFTİXAR

  Ərəbcədir, fəxr, fəxarət sözləri ilə kökdaşdır. “Hörmət”, “şöhrət” və s. məna­larda işlədilib. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • İGİD

  1. Öyüd (öküd) sözü ilə qohumdur, “tərbiyə almış” deməkdir (tərbiyə yerinə “ikid­kü” demişik). 2. Sözün yigit variantı da olub

  Полностью »
 • İXRAC

  Ərəb sözüdür, məxrəc, xərc, məxaric, xaric sözləri ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • İXTİSAR

  Ərəbcə müxtəsər sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • İXTİSAS

  Ərəbcə mütəxəssis sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • İKAR

  Yunan sözüdür, şəxs adı olub. Krit adasında əsir saxlanılırmış, atası Dedal ona lələklərən qanad düzəldib, birlikdə göyə uçublar

  Полностью »
 • İKƏN

  Mənbələrdə erkən kimi verilib. İdi “erdi”, imiş “ermiş”, isə “ersə” kimi qeydə alınıb. Deməli, er bütün hallarda özünü göstərir

  Полностью »
 • İKİ

  Zənn etmək olar ki, bu söz əkə, yekə kəlmələri ilə eyni kökə malik olub. İki sayı birdən çox (yekə, böyük olduğu üçün bu cür adlanıb)

  Полностью »
 • İKİX

  Əklə birləşdir, əklənti şəkilçi mənalarında bəzi türk dillərində indi də işlədilir.

  Полностью »
 • İKRAM

  Ərəbcə kərəm, əkrəm, kərim sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • İQAMƏTGAH

  İqamət ərəbcə “yaşayış”, gah farsca “yer” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • İQRAR

  Ərəbcə qərar sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • İL

  Dilimizdə ilmək, ilgək tipli sözlər var və kökü il feilidir. Bu söz əlaqə, bağlılıq an­lamlarını əks etdirir: il –aylar çoxluğu (birliyi), əl-barmaqla

  Полностью »
 • İLAXIR

  Ərəbcədir (əl+axer-ehə) “axıra qədər” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • İLAN

  Qıvrılmaq feilindən əmələ gəlib. İlanın qıvrılması (yığılıb-açılması) onun mühüm əlamətlərindən biridir

  Полностью »
 • İLANBALIĞI

  Formaca ilana oxşadığı üçün belə adlanıb. Farslar buna mar (ilan) mahi (balıq) deyirlər. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • İLANYALI

  Sözün əsli ilanlayu olub, “ilana bənzəyən, ilan sayağı” deməkdir. İlanyalı formaca ilanı xatırladan uzunsov ot tayasıdır

  Полностью »
 • İLDIRIM

  Sinonimi kimi yaşın kəlməsi də mənbələrdə öz əksini tapıb. İldırım-alov, ulduz kimi sözlərdəki al, ul kəlmələri ilə bağlıdır

  Полностью »
 • İLƏ

  Cığataylarda ilə sözü rus dilindəki “связанный” kəlməsinə uyğun mənada işlə­dilib. Yəqin ki, bu söz ilmək (ilişdirmək, bağlamaq) sözünün kökündəki il

  Полностью »
 • İLGƏG

  İl-iş sözü göstərir ki, etimon il feildir. İlgə törəmə kökdür və ilkək bu sözdən əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • İLĞIM

  İlıq sözü ilə qohumdur, “isti” deməkdir (Anadolu türkləri yalğın işlədirlər). Müxtəlif formalarda qeydə alınb: yayğın, yalğın, yaltın və s

  Полностью »
 • İLIQ

  Qədim kök il sözü olub, ondan ilı feili, sonra ilı-q, ilı-t sözləri yaranıb. İsti, ildırım, alov sözləri ilə qohumdur

  Полностью »
 • İLİK

  Toxumalardan ibarət olur, ilişmək sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • İLİM-İLİM

  Dilimizdə ilim-ilim itmək ifadəsi var. İlim,( ilam) mənbələrdə “uzaq” məna­sın­da işlədilib. Deməli, ilim-ilim itmək “uzaqlara getmək”, “sürətlə uzaql

  Полностью »
 • İLK

  İlgək tipli sözlərlə qohumdur, “sonra gələnləri özünə ilişdirən” deməkdir. Əsli ilik kimi olub. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »