Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • ÇAĞ

  mövsüm — fəsil

  Tam oxu »
 • ÇAĞ

  hal — əhval — kef

  Tam oxu »
 • ÇAĞ

  vaxt — zaman

  Tam oxu »
 • ÇAĞA

  uşaq — bala — körpə

  Tam oxu »
 • ÇAĞALANMA

  uşaqlaşma — körpələşmə

  Tam oxu »
 • ÇAĞALANMAQ

  uşaqlaşmaq — körpələşmək

  Tam oxu »
 • ÇAĞALIQ

  uşaqlıq — körpəlik

  Tam oxu »
 • ÇAĞIRIŞ

  səda — hay — haraylama

  Tam oxu »
 • ÇAĞIRMA

  səsləmə — haylama — haraylama

  Tam oxu »
 • ÇAĞIRMAQ

  səsləmək — haylamaq — haraylamaq

  Tam oxu »
 • ÇAĞLAMA

  coşma — daşma

  Tam oxu »
 • ÇAĞLAMAQ

  coşmaq — daşmaq

  Tam oxu »
 • ÇAĞLI

  coşğun — daşqın

  Tam oxu »
 • ÇAXILI

  sancılı — batılı — soxulu — qaxılı

  Tam oxu »
 • ÇAXILMA

  oturma — əyləşmə

  Tam oxu »
 • ÇAXILMA

  sancılma — batma — soxulma

  Tam oxu »
 • ÇAXILMAQ

  sancılmaq — batmaq — soxulmaq

  Tam oxu »
 • ÇAXILMAQ

  oturmaq — əyləşmək

  Tam oxu »
 • ÇAXMA

  parıldama — işıldama

  Tam oxu »
 • ÇAXMA

  çəkmə — dartma

  Tam oxu »
 • ÇAXMA

  vurma — çalma — qaxma

  Tam oxu »
 • ÇAXMAQ

  vurmaq — çalmaq — qaxmaq

  Tam oxu »
 • ÇAXMAQ

  parıldamaq — işıldamaq

  Tam oxu »
 • ÇAXNAQ

  həyəcan — təşviş — təlaş — əndişə — həngamə — qarışıqlıq

  Tam oxu »
 • ÇAXNAŞIQ

  bax: çaxnaq

  Tam oxu »
 • ÇAXNAŞIQLI

  həyəcanlı — təlaşlı — əndişəli

  Tam oxu »
 • ÇAXNAŞMA

  həyəcanlanma — hiddətlənmə — təşvişləşmə

  Tam oxu »
 • ÇAXNAŞMAQ

  həyəcanlaşmaq — hiddətlənmək — təşvişləşmək

  Tam oxu »
 • ÇAL

  qoca — pir

  Tam oxu »
 • ÇAL

  Tam oxu »
 • ÇALA

  çuxur — çökəklik — kələ-kötürlük

  Tam oxu »
 • ÇALA

  yuva — məskən

  Tam oxu »
 • ÇALA-ÇUXUR

  bax: çala

  Tam oxu »
 • ÇALA-ÇUXURLUQ

  bax: çala

  Tam oxu »
 • ÇALALANMA

  çuxurlanma — çökəklənmə

  Tam oxu »
 • ÇALALANMAQ

  çuxurlanmaq — çökəklənmək

  Tam oxu »
 • ÇALĞI

  süpürgə

  Tam oxu »
 • ÇALĞI

  musiqi

  Tam oxu »
 • ÇALĞILAMA

  süpürmə

  Tam oxu »
 • ÇALĞILAMAQ

  süpürmək

  Tam oxu »
 • ÇALXAQ

  lax — boş

  Tam oxu »
 • ÇALXALAMA

  qarışdırma

  Tam oxu »
 • ÇALXALAMA

  yaxalama — yuyulma

  Tam oxu »
 • ÇALXALAMA

  laxlatma — tərpətmə — silkələmə — yellətmə — yırğalama — əsdirmə — oynatma

  Tam oxu »
 • ÇALXALAMAQ

  yaxalamaq — yuyulmaq

  Tam oxu »
 • ÇALXALAMAQ

  laxlatmaq — tərpətmək — silkələmək — yellətmək — yırğalamaq — əsdirmək — oynatmaq

  Tam oxu »
 • ÇALXALAMAQ

  qarışdırmaq

  Tam oxu »
 • ÇALIŞQAN

  işlək — zəhmətkeş — səyli

  Tam oxu »
 • ÇALIŞQANLIQ

  səy — cəhd

  Tam oxu »
 • ÇALIŞMA

  işləmə — əlləşmə

  Tam oxu »