Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • XAHİŞ

  rica — təvəqqe — yalvarış — istək — dilək — arzu

  Tam oxu »
 • XAİN

  satqın — dönük — namərd

  Tam oxu »
 • XAİNLİK

  satqınlıq — dönüklük — namərdlik — xəyanət

  Tam oxu »
 • XALİ

  boş — dəyərsiz — mənasız — əhəmiyyətsiz

  Tam oxu »
 • XALİ

  yaradan — tanrı

  Tam oxu »
 • XALİ

  sakit — xəlvət

  Tam oxu »
 • XALİS

  təmiz — saf — seçmə

  Tam oxu »
 • XALİS

  səmimi — təbii

  Tam oxu »
 • XALİS

  əsl — həqiqi — sırf — təmiz

  Tam oxu »
 • XALİSLİK

  təmizlik — saflıq — seçməlik

  Tam oxu »
 • XALİSLİK

  səmimilik — təbiilik

  Tam oxu »
 • XALİSLİK

  əsllik — həqiqilik

  Tam oxu »
 • XALQ

  camaat — el

  Tam oxu »
 • XAM

  naşı — nabələd — təcrübəsiz

  Tam oxu »
 • XAM

  çiy — alaçiy

  Tam oxu »
 • XAMLAMA

  naşılaşma — nabələdləşmə — təcrübəsizləşmə

  Tam oxu »
 • XAMLAŞMAQ

  naşılaşmaq — nabələdləşmək — təcrübəsizləşmək

  Tam oxu »
 • XAMLIQ

  naşılıq — nabələdlik — təcrübəsizlik

  Tam oxu »
 • XAMUŞ

  sakit — dinc — farağat — səssiz

  Tam oxu »
 • XAMUŞLUQ

  sakitlik — sükut — səssizlik — dinclik — farağatlıq

  Tam oxu »
 • XAOS

  qarmaqarışıqlıq — hərc-mərclik

  Tam oxu »
 • XAOTİK

  qarmaqarışıq — nizamsız — qaydasız

  Tam oxu »
 • XAOTİKLİK

  qarmaqarışıqlıq — qaydasızlıq — nizamsızlıq — hərc-mərclik

  Tam oxu »
 • XAR

  biabırçılıq — üzüqaralıq — bədnamlıq — rüsvayçılıq — pərtlik

  Tam oxu »
 • XARAB

  pis — yaman

  Tam oxu »
 • XARAB

  lax — qoxulu

  Tam oxu »
 • XARAB

  yava — pozğun — yaramaz

  Tam oxu »
 • XARABA

  viranə — uçuq

  Tam oxu »
 • XARABALAŞMA

  viranələşmə

  Tam oxu »
 • XARABALAŞMAQ

  viranələşmək

  Tam oxu »
 • XARABALIQ

  viranəlik

  Tam oxu »
 • XARABLAMA

  korlama — pozma — qaralama

  Tam oxu »
 • XARABLAMAQ

  korlamaq — pozmaq — qaralamaq

  Tam oxu »
 • XARABLAŞMA

  pisləşmə — ağırlaşma — pozulma

  Tam oxu »
 • XARABLAŞMAQ

  pisləşmək — ağırlaşmaq — pozulmaq

  Tam oxu »
 • XARABLIQ

  korlama — qaralama — pozma

  Tam oxu »
 • XARABLIQ

  pisləşmə — ağırlaşma — pozulma

  Tam oxu »
 • XARAKTER

  xasiyyət — təbiət

  Tam oxu »
 • XARAKTER

  iradə — inad

  Tam oxu »
 • XARAKTER

  xassə — keyfiyyət — mahiyyət

  Tam oxu »
 • XARAKTERİK

  səciyyəvi

  Tam oxu »
 • XARAKTERLİ

  tərs — inad — iradəli

  Tam oxu »
 • XARAKTERSİZ

  iradəsiz — səciyyəsiz — qılıqsız

  Tam oxu »
 • XARAKTERSİZLİK

  iradəsizlik — səciyyəsizlik

  Tam oxu »
 • XARILDAMA

  xırçıldama — xırtıldama

  Tam oxu »
 • XARILDAMAQ

  xırçıldamaq — xırtıldamaq

  Tam oxu »
 • XARİC

  kənar — yad — özgə

  Tam oxu »
 • XARİC

  bayır — zahir — çöl

  Tam oxu »
 • XARİCİ

  görünüş — görkəm — üz

  Tam oxu »
 • XARİCİ

  zahiri — səthi

  Tam oxu »