Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • MAAŞ

  aylıq — donluq

  Tam oxu »
 • MAAŞLI

  aylıqlı — donluqlu

  Tam oxu »
 • MACAL

  imkan — şərait — fürsət

  Tam oxu »
 • MACƏRA

  hadisə — qəziyyə — əhvalat — sərgüzəşt

  Tam oxu »
 • MACƏRAÇI

  fırıldaqçı — hiyləgər

  Tam oxu »
 • MACƏRAÇILIQ

  fırıldaqçılıq — hiyləgərlik

  Tam oxu »
 • MADDƏ

  cisim

  Tam oxu »
 • MADDƏ

  bənd

  Tam oxu »
 • MADDİ

  cismani — fiziki

  Tam oxu »
 • MADDİ

  real — gerçək

  Tam oxu »
 • MADDİLƏŞMƏ

  reallaşma — gerçəkləşmə

  Tam oxu »
 • MADDİLƏŞMƏK

  reallaşmaq — gerçəkləşmək

  Tam oxu »
 • MADDİLİK

  gerçəklik — reallıq

  Tam oxu »
 • MAFRAQ

  kövrək — yumşaq

  Tam oxu »
 • MAFRAQLAMA

  kövrəkləşmə — yumşalma

  Tam oxu »
 • MAFRAQLAMAQ

  kövrəkləşmək — yumşalmaq

  Tam oxu »
 • MAFRAQLIQ

  yumşaqlıq

  Tam oxu »
 • MAHİR

  diribaş — zirək — çevik — cəld

  Tam oxu »
 • MAHİR

  məharətli — bacarıqlı — istedadlı

  Tam oxu »
 • MAHİRLİK

  diribaşlıq — zirəklik — çeviklik — cəldlik

  Tam oxu »
 • MAHİRLİK

  məharətlilik — bacarıqlılıq — istedadlılıq

  Tam oxu »
 • MAHİYYƏT

  əsl — məğz — əsas — məna — mətləb

  Tam oxu »
 • MAHNI

  nəğmə — layla

  Tam oxu »
 • MAİL

  həvəs — meyl

  Tam oxu »
 • MAİL

  yatıq

  Tam oxu »
 • MAİLLİ

  həvəsli — meylli

  Tam oxu »
 • MAİLLİK

  həvəslilik — meyllik

  Tam oxu »
 • MAL

  mülk — dövlət — əmlak — var

  Tam oxu »
 • MALA

  suvaq

  Tam oxu »
 • MALALAMA

  suvama — sürtmə — şirələmə — mazlama

  Tam oxu »
 • MALALAMAQ

  suvamaq — sürtmək — şirələmək — mazlamaq

  Tam oxu »
 • MALALI

  suvaqlı — şirəli

  Tam oxu »
 • MALBAŞ

  küt — qanmaz — korazehin — yekəbaş — zırrama

  Tam oxu »
 • MALBAŞLIQ

  kütlük — qanmazlıq — korazehinlik — yekəbaşlıq — zırramalıq

  Tam oxu »
 • MALCANLI

  qənaətcil — yığıcı — ehtiyatlı — qeydkeş

  Tam oxu »
 • MALCANLILIQ

  qənaətcillik — ehtiyatlılıq — qayğı — qeydkeşlik

  Tam oxu »
 • MALİK

  sahib — yiyə

  Tam oxu »
 • MALİK

  olma

  Tam oxu »
 • MALLI

  pullu — varlı — gəlirli

  Tam oxu »
 • MAMA

  bibi

  Tam oxu »
 • MAMALIQ

  bibilik

  Tam oxu »
 • MANE

  ləngitmə — yubatma — gecikdirmə — əngəl

  Tam oxu »
 • MANEƏ

  əngəl — ilişik — yubanıq

  Tam oxu »
 • MANEƏÇİLİK

  əngəl — ilişik — çətinlik

  Tam oxu »
 • MANEƏLİ

  əngəlli — ilişikli

  Tam oxu »
 • MANEƏLİK

  əngəllik — ilişiklik

  Tam oxu »
 • MANEƏSİZ

  əngəlsiz — ilişiksiz

  Tam oxu »
 • MARAQ

  mənafe — xeyir

  Tam oxu »
 • MARAQ

  həvəs — meyl — zövq

  Tam oxu »
 • MARAQLANDIRMA

  həvəsləndirmə — şirnikdirmə

  Tam oxu »