Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • RABİTƏ

  əlaqə — münasibət — bağ

  Tam oxu »
 • RABİTƏLƏNDİRMƏ

  əlaqələndirmə — bağlama

  Tam oxu »
 • RABİTƏLƏNDİRMƏK

  əlaqələndirmək — bağlamaq

  Tam oxu »
 • RABİTƏLİ

  əlaqəli — münasibətli — bağlı

  Tam oxu »
 • RABİTƏSİZ

  əlaqəsiz — münasibətsiz

  Tam oxu »
 • RABİTƏSİZLİK

  əlaqəsizlik — münasibətsizlik

  Tam oxu »
 • RAHAT

  asudə — sərbəst

  Tam oxu »
 • RAHAT

  dinc — sakit — uyğun — əlverişli — münasib — səliqəli

  Tam oxu »
 • RAHATLANMA

  dincəlmə

  Tam oxu »
 • RAHATLANMAQ

  dincəlmək

  Tam oxu »
 • RAHATLAŞMA

  sakitləşmə — yüngülləşmə

  Tam oxu »
 • RAHATLAŞMAQ

  sakitləşmək — yüngülləşmək

  Tam oxu »
 • RAHATLIQ

  dinclik — sakitlik — sükut — səssizlik — istirahət — asudəlik

  Tam oxu »
 • RAHATSIZ

  səliqəsiz — uyğunsuz

  Tam oxu »
 • RAHATSIZ

  həyəcanlı — iztirablı — əsəbi — qərarsız

  Tam oxu »
 • RAHATSIZLIQ

  həyəcan — iztirab — təlaş — nigaranlıq — təşviş

  Tam oxu »
 • RAHLAMA

  sahmanlama — sazlama — düzəltmə

  Tam oxu »
 • RAHLAMAQ

  sahmanlamaq — sazlamaq — düzəltmək

  Tam oxu »
 • RAST

  doğru — düz — tuş — sərrast

  Tam oxu »
 • RASTLAŞMA

  görüşmə — qarşılaşma

  Tam oxu »
 • RASTLAŞMAQ

  görüşmək — qarşılaşmaq

  Tam oxu »
 • RAZI

  məmnun — xoşhal

  Tam oxu »
 • RAZILAŞMA

  sözləşmə — şərtləşmə — vədələşmə — bağlaşma — düzəlişmə — uzlaşma

  Tam oxu »
 • RAZILAŞMAQ

  sözləşmək — şərtləşmək — vədələşmək — bağlaşmaq — düzəlişmək — uzlaşmaq

  Tam oxu »
 • RAZILIQ

  yekdillik — birlik — əlbirlik — məmnunluq — xoşhallıq

  Tam oxu »
 • REAL

  əməli — praktik

  Tam oxu »
 • REAL

  həyati

  Tam oxu »
 • REAL

  həqiqi — doğru — gerçək

  Tam oxu »
 • REALLAŞMA

  həqiqiləşmə — doğrulaşma — gerçəkləşmə

  Tam oxu »
 • REALLAŞMAQ

  həqiqiləşmək — doğrulaşmaq — gerçəkləşmək

  Tam oxu »
 • REALLIQ

  gerçəklik — həqiqilik — doğruluq

  Tam oxu »
 • RƏDD

  qaytarma — qovma — çıxartma — götürmə — inkaretmə

  Tam oxu »
 • RƏDD

  təmizləmə — uzaqlaşdırma

  Tam oxu »
 • RƏF

  qovma — uzaqlaşdırma — götürmə

  Tam oxu »
 • RƏF

  ləmə — taxça

  Tam oxu »
 • RƏFİQƏ

  yoldaş — dost

  Tam oxu »
 • RƏFİQLİK

  yoldaşlıq — dostluq

  Tam oxu »
 • RƏFTAR

  əməl — hərəkət — münasibət — davranış

  Tam oxu »
 • RƏFTARLI

  ünsiyyətli — mülayim — nəzakətli — mehriban — davranışlı

  Tam oxu »
 • RƏFTARSIZ

  ünsiyyətsiz — nəzakətsiz

  Tam oxu »
 • RƏFTARSIZLIQ

  ünsiyyətsizlik — nəzakətsizlik

  Tam oxu »
 • RƏĞBƏT

  istək — arzu — meyl — cazibə

  Tam oxu »
 • RƏĞBƏT

  iltifat — mərhəmət — sayə

  Tam oxu »
 • RƏĞBƏTLƏMƏ

  istəmə — arzulama — meyllənmə

  Tam oxu »
 • RƏĞBƏTLƏNMƏK

  istəmək — arzulamaq — meyllənmək

  Tam oxu »
 • RƏĞBƏTLİ

  istəkli — sevimli — suyuşirin — məlahətli — cazibəli — duzlu

  Tam oxu »
 • RƏĞBƏTLİLİK

  istəklilik — sevimlilik — suyuşirinlik — məlahət — qanışirinlik — cazibədarlıq

  Tam oxu »
 • RƏHBƏR

  başçı

  Tam oxu »
 • RƏHBƏRLİK

  başçılıq

  Tam oxu »
 • RƏHM

  mərhəmət — şəfqət

  Tam oxu »