Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • FACİƏ

  fəlakət — müsibət — bədbəxtlik

  Tam oxu »
 • FACİƏLİ

  fəlakətli — dəhşətli — acınacaqlı — müsibətli

  Tam oxu »
 • FACİƏLİLİK

  fəlakətlilik — dəhşətlik — acınacaqlılıq — müsibətlilik

  Tam oxu »
 • FAĞIR

  sakit — dinc — mülayim — sadə — təvəzökar — utancaq

  Tam oxu »
 • FAĞIR

  zavallı — biçarə — yazıq — bədbəxt — miskin

  Tam oxu »
 • FAĞIR

  yoxsul — kasıb

  Tam oxu »
 • FAĞIRLAŞMA

  sakitləşmə — mülayimləşmə — sadələşmə

  Tam oxu »
 • FAĞIRLAŞMA

  yoxsullaşma — kasıblaşma

  Tam oxu »
 • FAĞIRLAŞMA

  yazıqlaşma — zavallaşma — miskinləşmə

  Tam oxu »
 • FAĞIRLAŞMAQ

  yazıqlaşmaq — zavallılaşmaq — miskinləşmək

  Tam oxu »
 • FAĞIRLAŞMAQ

  sakitləşmək — mülayimləşmək — sadələşmək

  Tam oxu »
 • FAĞIRLAŞMAQ

  yoxsullaşmaq — kasıblaşmaq

  Tam oxu »
 • FAĞIRLIQ

  sakitlik — dinclik — ağırlıq — mülayimlik — sadəlik — utancaqlıq — təvazökarlıq

  Tam oxu »
 • FAĞIRLIQ

  yazıqlıq — zavallılıq — miskinlik

  Tam oxu »
 • FAĞIRLIQ

  yoxsulluq — kasıblıq

  Tam oxu »
 • FAKT

  əsas — dəlil — sübut

  Tam oxu »
 • FAKTİK

  gerçək — həqiqi — düzgün — əsaslı

  Tam oxu »
 • FAKTİKİ

  həqiqətən — əslində

  Tam oxu »
 • FANATİK

  dindar

  Tam oxu »
 • FANATİKLİK

  mövhumatçılıq — dindarlıq

  Tam oxu »
 • FANATİZM

  mövhumat

  Tam oxu »
 • FANİ

  puç — boş — müvəqqəti — mənasız — bihudə

  Tam oxu »
 • FANİLİK

  puçluq — müvəqqətilik — boşluq — mənasızlıq

  Tam oxu »
 • FANTASTİK

  xəyali — uydurma

  Tam oxu »
 • FANTASTİK

  əfsanəvi

  Tam oxu »
 • FANTASTİKLİK

  xəyalilik — xülyalıq

  Tam oxu »
 • FANTASTİKLİK

  əfsanəvilik

  Tam oxu »
 • FANTAZİYA

  yalan — uydurma

  Tam oxu »
 • FANTAZİYA

  xəyal — xülya

  Tam oxu »
 • FARAĞAT

  azad — asudə — sakit — dinc

  Tam oxu »
 • FARAĞATLAŞMA

  sakitləşmə — səssizləşmə — dincəlmə

  Tam oxu »
 • FARAĞATLAŞMAQ

  sakitləşmək — səssizləşmək — dincəlmək

  Tam oxu »
 • FARAĞATLIQ

  sakitlik — səssizlik — asayiş — istirahət — dinclik

  Tam oxu »
 • FARAŞ

  tez — erkən

  Tam oxu »
 • FASİLƏ

  ara — məsafə — müddət — vaxt

  Tam oxu »
 • FASİLƏ

  tənəffüs — durğu

  Tam oxu »
 • FASİLƏLİ

  müddətli — məsafəli — vaxtlı

  Tam oxu »
 • FASİLƏLİ

  tənəffüslü — durğulu

  Tam oxu »
 • FASİLƏSİZ

  müntəzəm — aramsız — daim — dalbadal — durmadan

  Tam oxu »
 • FASİLƏSİZLİK

  müntəzəmlik — aramsızlıq — daimilik

  Tam oxu »
 • FASON

  biçim — model — ülgü

  Tam oxu »
 • FASONLU

  ədalı — qaydalı — dəbdəbəli

  Tam oxu »
 • FASONLU

  biçimli — modelli

  Tam oxu »
 • FASONLU

  lovğa — məğrur — dikbaş — ötkəm

  Tam oxu »
 • FASONSUZ

  ədasız — dəbdəbəsiz

  Tam oxu »
 • FASONSUZ

  biçimsiz — modelsiz — yöndəmsiz

  Tam oxu »
 • FAŞ

  açıq — aşkar

  Tam oxu »
 • FATEH

  istilaçı — işğalçı

  Tam oxu »
 • FATEHLİK

  istilaçılıq — işğalçılıq

  Tam oxu »
 • FAYDA

  rifah — nemət

  Tam oxu »