Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • NABƏLƏD

  xam — naşı

  Tam oxu »
 • NABƏLƏDLİK

  xamlıq — naşılıq

  Tam oxu »
 • NACİNS

  nanəcib

  Tam oxu »
 • NACİNSLİK

  nanəciblik

  Tam oxu »
 • NAÇAR

  çarəsiz — əlacsız

  Tam oxu »
 • NAÇARLIQ

  çarəsizlik — əlacsızlıq

  Tam oxu »
 • NADAN

  avam — cahil

  Tam oxu »
 • NADAN

  qaba — kobud — ədəbsiz — tərbiyəsiz — düşüncəsiz

  Tam oxu »
 • NADANLIQ

  kobudluq — ədəbsizlik — qabalıq

  Tam oxu »
 • NADANLIQ

  avamlıq — cahillik — cəhalət

  Tam oxu »
 • NADİNC

  dəcəl — şuluq — ərköyün

  Tam oxu »
 • NADİNCLİK

  dəcəllik — şuluqluq — ərköyünlük

  Tam oxu »
 • NADİR

  tək-tük — seyrək — az

  Tam oxu »
 • NADİRLİK

  tək-tüklük — seyrəklik

  Tam oxu »
 • NADÜRÜST

  dələduz — hiyləgər — kələkbaz — bic — fəndgir

  Tam oxu »
 • NADÜRÜSTLÜK

  dələduzluq — kələk — məkr — biclik — hiyləgərlik — fəndgirlik — tülkülük

  Tam oxu »
 • NAƏLAC

  çarəsiz

  Tam oxu »
 • NAƏLACLIQ

  çarəsizlik

  Tam oxu »
 • NAGAHAN

  birdən-birə — qəflətən — gözlənilmədən

  Tam oxu »
 • NAHAQ

  əbəs — hədər — faydasız — nəticəsiz

  Tam oxu »
 • NAHAQ

  əsassız — lüzumsuz

  Tam oxu »
 • NAHAQ

  haqsız — ədalətsiz

  Tam oxu »
 • NAHAQLIQ

  haqsızlıq — ədalətsizlik

  Tam oxu »
 • NAHAQLIQ

  əbəslik — hədərlik — faydasızlıq

  Tam oxu »
 • NAHAMAR

  əyri-üyrü — kələ-kötür

  Tam oxu »
 • NAHAMAR

  nöqsanlı — qüsurlu (dil-üslub)

  Tam oxu »
 • NAHAMARLIQ

  əyri-üyrülük — kələ-kötürlük — yöndəmsizlik

  Tam oxu »
 • NAHAMARLIQ

  kobudluq — qabalıq — yekəpərlik — yöndəmsizlik

  Tam oxu »
 • NAHAMARLIQ

  nöqsanlılıq — qüsurluluq

  Tam oxu »
 • NAHAMVAR

  kobud — qaba — yekəpər

  Tam oxu »
 • NAXIŞ

  bəzək

  Tam oxu »
 • NAXIŞLAMA

  bəzəmə — gülləmə

  Tam oxu »
 • NAXIŞLAMAQ

  bəzəmək — gülləmək

  Tam oxu »
 • NAXIŞLIQ

  bəzəklik — güllük

  Tam oxu »
 • NAXOŞ

  xəstə — azarlı — kefsiz

  Tam oxu »
 • NAXOŞLAMA

  xəstələnmə — azarlama — kefsizləmə

  Tam oxu »
 • NAXOŞLAMAQ

  xəstələnmək — azarlamaq — kefsizləmək

  Tam oxu »
 • NAXOŞLUQ

  xəstəlik — azarlılıq — kefsizlik

  Tam oxu »
 • NAİNSAF

  vicdansız — rəhmsiz — amansız — qəddar — zalım — daşürəkli

  Tam oxu »
 • NAİNSAFLIQ

  vicdansızlıq — rəhmsizlik — amansızlıq — qəddarlıq — zalımlıq — daşürəklilik

  Tam oxu »
 • NAQİS

  qüsurlu — nöqsanlı — eyibli — anormal — yarımçıq

  Tam oxu »
 • NAQİSLİK

  qüsurluluq — nöqsanlılıq — eyiblilik — anormallıq

  Tam oxu »
 • NAQQAL

  boşboğaz — çərənçi — ağzıboş — çənəsiboş

  Tam oxu »
 • NAQQALLAMA

  çərənləmə

  Tam oxu »
 • NAQQALLAMAQ

  çərənləmək

  Tam oxu »
 • NAQQALLIQ

  boşboğazlıq — çərənçilik — ağzıboşluq

  Tam oxu »
 • NALAYİQ

  ləyaqətsiz — ədəbsiz — yaramaz

  Tam oxu »
 • NALAYİQLİK

  ləyaqətsizlik — ədəbsizlik — yaramazlıq

  Tam oxu »
 • NALLAMA

  vurma — mıxlama — döymə

  Tam oxu »
 • NALLAMAQ

  vurmaq — mıxlamaq — döymək

  Tam oxu »