Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • TAB

  dözüm

  Tam oxu »
 • TAB

  qüvvət — güc — taqət

  Tam oxu »
 • TABAQ

  təknə — çanaq

  Tam oxu »
 • TABAQLAMA

  təknələmə — çanaqlama

  Tam oxu »
 • TABAQLAMAQ

  təknələmək — çanaqlamaq

  Tam oxu »
 • TABE

  asılı

  Tam oxu »
 • TABE

  dinc — sakit

  Tam oxu »
 • TABELİK

  itaət

  Tam oxu »
 • TABELİLİK

  asılılıq

  Tam oxu »
 • TABELİLİK

  mütilik — itaətkarlıq

  Tam oxu »
 • TABLAMA

  dözmə — qatlaşma — sinirmə

  Tam oxu »
 • TABLAMAQ

  dözmək — qatlaşmaq — sinirmək

  Tam oxu »
 • TABLI

  dözümlü — davamlı — dayanaqlı — səbatlı — möhkəm

  Tam oxu »
 • TABLILIQ

  dözümlülük — davamlılıq — dayanaqlılıq — səbatlılıq — möhkəmlilik

  Tam oxu »
 • TABSIZ

  gücsüz — qüvvətsiz — zəif — üzgün — cansız — cılız

  Tam oxu »
 • TABSIZ

  dözümsüz

  Tam oxu »
 • TABSIZLIQ

  gücsüzlük — qüvvətsizlik — zəiflik — üzgünlük — cansızlıq — cılızlıq

  Tam oxu »
 • TABSIZLIQ

  dözümsüzlük

  Tam oxu »
 • TAC

  əziz — sevimli — sevgili

  Tam oxu »
 • TAC

  papaq

  Tam oxu »
 • TAC

  çələng

  Tam oxu »
 • TACİR

  sövdəgər

  Tam oxu »
 • TACİRLİK

  sövdəgərlik — alverçilik — ticarətçilik

  Tam oxu »
 • TAĞ

  alaqapı

  Tam oxu »
 • TAĞ

  qübbə — günbəz

  Tam oxu »
 • TAĞ

  kol

  Tam oxu »
 • TAĞLI

  qübbəli — günbəzli

  Tam oxu »
 • TAĞLI

  kollu

  Tam oxu »
 • TAXÇA

  ləmə — rəf

  Tam oxu »
 • TAXMA

  geyinmə — keçirmə

  Tam oxu »
 • TAXMA

  asma

  Tam oxu »
 • TAXMAQ

  geyinmək — keçirmək

  Tam oxu »
 • TAXMAQ

  asmaq

  Tam oxu »
 • TAXT

  divan — çarpayı

  Tam oxu »
 • TAXT

  səltənət — padşahlıq — taxt-tac

  Tam oxu »
 • TAXTA

  ağac

  Tam oxu »
 • TAXTA

  lövhə

  Tam oxu »
 • TAXTA

  parça — hissə

  Tam oxu »
 • TAXTALAMA

  örtmə — vurma

  Tam oxu »
 • TAXTALAMAQ

  örtmək — vurmaq

  Tam oxu »
 • TAXTALIQ

  ağaclıq

  Tam oxu »
 • TAXTALIQ

  lövhəlik

  Tam oxu »
 • TAXTALIQ

  parçalıq — hissəlik

  Tam oxu »
 • TAQƏT

  qüvvət — güc — iqtidar — qüdrət

  Tam oxu »
 • TAQƏTLİ

  qüvvətli — güclü

  Tam oxu »
 • TAQƏTLİLİK

  qüvvətlilik — güclülük

  Tam oxu »
 • TAQƏTSİZ

  gücsüz — qüvvətsiz — zəif — tabsız

  Tam oxu »
 • TAQƏTSİZLİK

  gücsüzlük — qüvvətsizlik — zəiflik — cansızlıq — tabsızlıq

  Tam oxu »
 • TAQƏTSİZLİK

  kefsizlik — naxoşluq — xəstəlik

  Tam oxu »
 • TAQQATAQ

  vurhavur

  Tam oxu »