Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • ÇEXOL

  örtü — üz — qın — məhfəzə

  Tam oxu »
 • ÇEXOLLU

  örtüklü — üzlü — qınlı — məhfəzəli

  Tam oxu »
 • ÇEXOLLUQ

  örtüklük — üzlük — qınlıq — məhfəzəlik

  Tam oxu »
 • ÇEŞİD

  növ — sort

  Tam oxu »
 • ÇEŞİD

  növ — cür — qisim — qəbil

  Tam oxu »
 • ÇEŞİDLƏMƏ

  sortlaşdırma

  Tam oxu »
 • ÇEŞİDLƏMƏK

  sortlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • ÇEŞİDLİ

  növlü — sortlu

  Tam oxu »
 • ÇEŞMƏ

  bulaq — qaynaq

  Tam oxu »
 • ÇEŞMƏ

  mənbə — başlanğıc — mənşə

  Tam oxu »
 • ÇEŞNİ

  naxış — bəzək

  Tam oxu »
 • ÇEŞNİLİ

  naxışlı — bəzəkli — güllü

  Tam oxu »
 • ÇEVİK

  fəndgir — hiyləgər

  Tam oxu »
 • ÇEVİK

  zirək — cəld — diribaş

  Tam oxu »
 • ÇEVİK

  iti — yeyin

  Tam oxu »
 • ÇEVİKLƏŞMƏ

  zirəkləşmə — cəldləşmə — diribaşlaşma

  Tam oxu »
 • ÇEVİKLƏŞMƏK

  zirəkləşmək — cəldləşmək — diribaşlaşmaq

  Tam oxu »
 • ÇEVİKLİK

  zirəklik — cəldlik — diribaşlıq — bacarıq — məharət

  Tam oxu »
 • ÇEVİRMƏ

  devirmə — yıxma

  Tam oxu »
 • ÇEVİRMƏ

  dönmə — qayıtma

  Tam oxu »
 • ÇEVİRMƏ

  döndərmə — yönəltmə

  Tam oxu »
 • ÇEVİRMƏK

  döndərmək — yönəltmək

  Tam oxu »
 • ÇEVİRMƏK

  dönmək — qayıtmaq

  Tam oxu »
 • ÇEVİRMƏK

  devirmək — yıxmaq

  Tam oxu »
 • ÇEVRƏ

  dairə

  Tam oxu »
 • ÇEVRƏ

  dövrə

  Tam oxu »
 • ÇEVRƏLƏMƏ

  dövrələmə

  Tam oxu »
 • ÇEVRƏLƏMƏ

  dairələmə

  Tam oxu »
 • ÇEVRƏLƏMƏK

  dövrələmək

  Tam oxu »
 • ÇEVRƏLƏMƏK

  dairələmək

  Tam oxu »
 • ÇEVRƏLİ

  dairəvi

  Tam oxu »
 • ÇEVRƏLİ

  dövrəli

  Tam oxu »
 • ÇEVRİLİŞ

  dönüş

  Tam oxu »
 • ÇEVRİLİŞ

  devriliş — dəyişiklik

  Tam oxu »
 • ÇEVRİLMƏ

  döndərilmə — qaytarılma

  Tam oxu »
 • ÇEVRİLMƏ

  eşələnmə — qurdalanma

  Tam oxu »
 • ÇEVRİLMƏ

  dönmə — burulma

  Tam oxu »
 • ÇEVRİLMƏ

  devrilmə — yıxılma

  Tam oxu »
 • ÇEVRİLMƏK

  döndərmək — qaytarılmaq

  Tam oxu »
 • ÇEVRİLMƏK

  eşələnmək — qurdalanmaq

  Tam oxu »
 • ÇEVRİLMƏK

  dönmək — burulmaq

  Tam oxu »
 • ÇEVRİLMƏK

  devrilmək — yıxılmaq

  Tam oxu »
 • ÇEYNƏMƏ

  kövşəmə

  Tam oxu »
 • ÇEYNƏMƏK

  kövşəmək

  Tam oxu »
 • ÇEZMƏ

  ölmə

  Tam oxu »
 • ÇEZMƏK

  ölmək

  Tam oxu »
 • ÇƏKİ

  nüfuz — hörmət — etibar

  Tam oxu »
 • ÇƏKİ

  ağırlıq — siqlət

  Tam oxu »
 • ÇƏKİLİ

  ölçülü

  Tam oxu »
 • ÇƏKİLİ

  naxışlı — tikili

  Tam oxu »