Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • ÜZ

  avand

  Tam oxu »
 • ÜZ

  sifət — bəniz

  Tam oxu »
 • ÜZ

  səth

  Tam oxu »
 • ÜZ

  sima — bəniz — sifət — çöhrə

  Tam oxu »
 • ÜZ-GÖZ

  sima — qiyafə — görünüş

  Tam oxu »
 • ÜZ-GÖZ

  surət — sir-sifət

  Tam oxu »
 • ÜZBƏÜZ

  qarşı-qarşıya

  Tam oxu »
 • ÜZDƏ

  aşkarda — gerçəkdə

  Tam oxu »
 • ÜZDƏN

  səthi — ötəri — başdansovma — dilucu — gözucu

  Tam oxu »
 • ÜZGÖRƏ

  tərəfgir — qərargar

  Tam oxu »
 • ÜZGÖRƏ

  ədalətsiz — insafsız

  Tam oxu »
 • ÜZGÖRƏLİK

  tərəfgirlik — qərəz

  Tam oxu »
 • ÜZGÖRƏLİK

  həvəs — şövq

  Tam oxu »
 • ÜZGÜN

  yorğun — zəif — tabsız — taqətsiz

  Tam oxu »
 • ÜZGÜNLƏŞMƏK

  yorulmaq — zəifləmək — taqətsizləşmək

  Tam oxu »
 • ÜZGÜNLÜK

  yorğunluq — zəiflik — taqətsizlik — düşkünlük

  Tam oxu »
 • ÜZLƏMƏ

  yumşaltma

  Tam oxu »
 • ÜZLƏMƏK

  yumşaltmaq — təpmək (torpaq)

  Tam oxu »
 • ÜZLƏMƏK

  çəkmək (yorğan)

  Tam oxu »
 • ÜZLƏŞMƏ

  görüşmə — qarşılaşma — rastlaşma

  Tam oxu »
 • ÜZLƏŞMƏ

  deyişmə — höcətləşmə — çənələşmə

  Tam oxu »
 • ÜZLƏŞMƏK

  deyişmək — höcətləşmək — çənələşmək

  Tam oxu »
 • ÜZLƏŞMƏK

  görüşmək — qarşılaşmaq — rastlaşmaq

  Tam oxu »
 • ÜZLÜ

  nadinc — dəcəl — oynaq — şux — yüngül

  Tam oxu »
 • ÜZLÜ

  yağlı (pendir)

  Tam oxu »
 • ÜZLÜ

  sırtıq — həyasız — abırsız — ədəbsiz (adam)

  Tam oxu »
 • ÜZLÜLÜK

  sırtıqlıq — həyasızlıq — abırsızlıq — ədəbsizlik

  Tam oxu »
 • ÜZLÜLÜK

  nadinclik — dəcəllik — oynaqlıq — şuxluq — yüngüllük

  Tam oxu »
 • ÜZMƏ

  dərmə — qırma — kəsmə — yolma — qopartma

  Tam oxu »
 • ÜZMƏ

  cırma — yırtma — köhnəltmə (paltar)

  Tam oxu »
 • ÜZMƏ

  incitmə

  Tam oxu »
 • ÜZMƏ

  kəsmə — qırma (əlaqəni)

  Tam oxu »
 • ÜZMƏK

  qırmaq — yırtmaq — köhnəltmək

  Tam oxu »
 • ÜZMƏK

  incitmək

  Tam oxu »
 • ÜZMƏK

  dərmək — qırmaq — kəsmək — yolmaq — qoparmaq (çiçəyi, meyvəni)

  Tam oxu »
 • ÜZMƏK

  kəsmək — qırmaq (əlaqəni)

  Tam oxu »
 • ÜZR

  bağışlama

  Tam oxu »
 • ÜZRXAHLIQ

  bağışlama — əfv

  Tam oxu »
 • ÜZRLÜ

  səbəbli

  Tam oxu »
 • ÜZRSÜZ

  səbəbsiz

  Tam oxu »
 • ÜZÜAĞ

  namuslu — vüqarlı

  Tam oxu »
 • ÜZÜAĞ

  günahsız — təqsırsız — ləkəsiz

  Tam oxu »
 • ÜZÜAĞLIQ

  günahsızlıq — taqsırsızlıq — ləkəsizlik — qüsursuzluq — saflıq — təmizlik

  Tam oxu »
 • ÜZÜDÖNÜK

  dəyişkən — dəmdəməki — hərdəmxəyal — mütərəddid

  Tam oxu »
 • ÜZÜDÖNÜK

  vəfasız — etibarsız — namərd

  Tam oxu »
 • ÜZÜDÖNÜK

  xain — satqın

  Tam oxu »
 • ÜZÜDÖNÜKLÜK

  vəfasızlıq — etibarsızlıq — namərdlik

  Tam oxu »
 • ÜZÜDÖNÜKLÜK

  xəyanət — satqınlıq

  Tam oxu »
 • ÜZÜDÖNÜKLÜK

  dəyişkənlik — mütərəddidlik — dəmdəməkilik — səbatsızlıq — qərarsızlıq

  Tam oxu »
 • ÜZÜGÜLƏR

  mehriban — iltifatlı — nəvazişli — xeyirxah — səmimi — xoşsifət

  Tam oxu »