Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • ƏDA

  naz — qəmzə — işvə

  Tam oxu »
 • ƏDA

  iddia — təşəxxüs

  Tam oxu »
 • ƏDA

  tərz — tövr — qayda — üsul

  Tam oxu »
 • ƏDA

  iş — əməl

  Tam oxu »
 • ƏDALƏT

  insaf — mürüvvət

  Tam oxu »
 • ƏDALƏT

  haqq — həqiqət — düzlük

  Tam oxu »
 • ƏDALƏTLİ

  vicdanlı — haqlı

  Tam oxu »
 • ƏDALƏTLİLİK

  haqlılıq — düzgünlük — vicdanlılıq

  Tam oxu »
 • ƏDALƏTSİZ

  insafsız — vicdansız

  Tam oxu »
 • ƏDALƏTSİZLİK

  haqsızlıq

  Tam oxu »
 • ƏDALƏTSİZLİK

  insafsızlıq — vicdansızlıq

  Tam oxu »
 • ƏDALI

  şivəli — işvəkar — nazlı

  Tam oxu »
 • ƏDALI

  ədəbaz — lovğa

  Tam oxu »
 • ƏDALILIQ

  ədəbazlıq — lovğalıq

  Tam oxu »
 • ƏDALILIQ

  işvəlilik — nazlılıq

  Tam oxu »
 • ƏDASIZ

  nazsız — işvəsiz

  Tam oxu »
 • ƏDASIZ

  sadə

  Tam oxu »
 • ƏDASIZLIQ

  nazsızlıq — işvəsizlik

  Tam oxu »
 • ƏDASIZLIQ

  sadəlik

  Tam oxu »
 • ƏDAVƏT

  kin — küdurət — qərəz

  Tam oxu »
 • ƏDAVƏT

  düşmənçilik

  Tam oxu »
 • ƏDAVƏTLİ

  kinli — qərəzli

  Tam oxu »
 • ƏDAVƏTLİLİK

  düşmənçilik — kinlilik

  Tam oxu »
 • ƏDAVƏTSİZ

  kinsiz — qərəzsiz

  Tam oxu »
 • ƏDƏB

  nəzakət — incəlik — tərbiyə

  Tam oxu »
 • ƏDƏBAZ

  lovğa — iddialı — ədalı

  Tam oxu »
 • ƏDƏBAZLIQ

  lovğalıq — iddialılıq — ədalılıq

  Tam oxu »
 • ƏDƏBİYYƏT

  əbədilik — daimilik — həmişəlik

  Tam oxu »
 • ƏDƏBLƏNMƏ

  tərbiyələnmə

  Tam oxu »
 • ƏDƏBLƏNMƏK

  tərbiyələnmək

  Tam oxu »
 • ƏDƏBLİ

  tərbiyəli — əxlaqlı — qanacaqlı

  Tam oxu »
 • ƏDƏBLİLİK

  tərbiyəlilik — əxlaqlılıq

  Tam oxu »
 • ƏDƏBSİZ

  tərbiyəsiz — əxlaqsız

  Tam oxu »
 • ƏDƏBSİZ

  qaba — kobud — diliuzun

  Tam oxu »
 • ƏDƏBSİZLİK

  tərbiyəsizlik — nəzakətsizlik — qanacaqsızlıq

  Tam oxu »
 • ƏDƏBSİZLİK

  qabalıq — kobudluq — diliuzunluq — hörmətsizlik

  Tam oxu »
 • ƏDƏD

  say — hesab

  Tam oxu »
 • ƏDƏD

  dənə

  Tam oxu »
 • ƏDƏDSİZ

  saysız — hesabsız

  Tam oxu »
 • ƏDƏM

  yoxluq

  Tam oxu »
 • ƏDİB

  yazıçı — nasir

  Tam oxu »
 • ƏDİB

  mühərrir

  Tam oxu »
 • ƏDİB

  ədəbli — tərbiyəli

  Tam oxu »
 • ƏDİBLİK

  mühərrirlik

  Tam oxu »
 • ƏDNA

  alçaq — rəzil — nanəcib

  Tam oxu »
 • ƏDNALIQ

  alçaqlıq — rəzillik — nanəciblik

  Tam oxu »
 • ƏFƏL

  ətalətli — maymaq

  Tam oxu »
 • ƏFƏLLƏŞMƏ

  maymaqlaşma

  Tam oxu »
 • ƏFƏLLƏŞMƏK

  maymaqlaşmaq

  Tam oxu »
 • ƏFƏLLİK

  maymaqlıq — düşkünlük

  Tam oxu »