Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • AYDA-İLDƏ

  z. very rarely, from time to time, once in a blue moon

  Tam oxu »
 • AYDAN-AYA

  z. from month to month

  Tam oxu »
 • AYDIN

  I. s. 1. (ləkəsiz, təmiz) clear, serene; ~ səma clear / serene sky; ~ gün clear day; ~ səs a clear tone; ~ təsəvvür clear idea; ~ tələffüz a clear pro

  Tam oxu »
 • AYDIN-AŞKAR

  z. 1. bax aydın II; 2. openly, plainly; ~ danışmaq to speak* openly; ~ cavab vermək to answer frankly

  Tam oxu »
 • AYDINCA

  z. bax aydın-aşkar

  Tam oxu »
 • AYDINCASINA

  z. distinctly, clearly; ~ danışmaq to speak* clearly / distinctly

  Tam oxu »
 • AYDINLANMAQ

  f. to clear; (hava haq.) to clear (up) (sifət haq.) to brighten (up)

  Tam oxu »
 • AYDINLAŞDIRICI

  s. explanatory; ~ iş explanatory work; ~ qeydlər explanatory notes

  Tam oxu »
 • AYDINLAŞDIRILMAQ

  f. to be* explained / elucidated; Bu məsələ aydınlaşdırılma lıdır This question must be explained / elucidated

  Tam oxu »
 • AYDINLAŞDIRMA

  fi. explanation, elucidation; interpretation

  Tam oxu »
 • AYDINLAŞDIRMAQ

  f. to explain (d.), to elucidate (d.); to clear up (d.); məsələni ~ to elucidate / to clear up a question

  Tam oxu »
 • AYDINLAŞMAQ

  f. 1. to become* clear(er), to turn out; to become* apparent; 2. (hava haq.) to clear up

  Tam oxu »
 • AYDINLATMAQ

  f. to light up (d.), to illuminate (d.), to illumine (d.); məc. (izah etmək) to elucidate (d.), to throw light (upon); ay işığı ilə ~to moonlight; şam

  Tam oxu »
 • AYDINLIQ

  i. 1. clearness, clarity; (üslub haq.) lucidity, distinctness; fikir aydınlığı lucidity of mind; məqsəd aydınlığı clarity of aim; 2

  Tam oxu »
 • AYƏTRAFI

  s. astr. circumlunar

  Tam oxu »
 • AYĞIR

  i. stallion

  Tam oxu »
 • AYĞIRLAŞMAQ

  f. to become* a stallion, to grow* into a stallion

  Tam oxu »
 • AYI

  I. i. zool. 1. bear; ağ ~ white / polar bear; 2. (kobud, tərbiyəsiz adam) bear; ~ kimi like bear; özünü ~ kimi aparmaq (davranmaq) to play the bear; B

  Tam oxu »
 • AYIB

  I. i. 1. shame, disgrace, ignominy; 2. defect; blemish; ~ olmaq to be* disgrace (to); ~ı olmaq to have* a defect / blemish; ~ı olmamaq to have* no def

  Tam oxu »
 • AYIBALASI

  I. i. tik. (bişməmiş kərpic) adobe II. i. zool. bear-cub

  Tam oxu »
 • AYIBLI

  I. s. 1. disgraceful, shameful, disreputable, indecent, unseemly; ~ davranış / əxlaq disreputable / indecent / disgraceful behaviour; ~ kitab indecent

  Tam oxu »
 • AYIBLIQ

  i. indecency, shame; ~ etmək to act / to behave indecently / disgracefully; Kasıblıq ayıblıq deyil at

  Tam oxu »
 • AYIBSIZ

  s. 1. (utanmaz) shameless; bold; 2. (qüsursuz, eyibsiz) perfect, faultless, blameless; irreproachable; Ayıbsız gözəl olmaz at

  Tam oxu »
 • AYIBSIZLIQ

  i. blamelessness; indecency; ~ etmək to behave boldly / shamelessly / indecently

  Tam oxu »
 • AYICASINA

  z. like a bear, as a bear; ~ hərəkət etmək to act like / as a bear

  Tam oxu »
 • AYIDÖŞƏYİ

  i. bot. fern

  Tam oxu »
 • AYIQ

  I. s. 1. (yatmamaış) awake, wakeful; ~ gecələr wakeful nights; ~ gözlər wakeful eyes; ~ olmaq 1) (yatmamaq) to be* awake; bütün gecəni ~ olmaq / yatma

  Tam oxu »
 • AYIQ-SAYIQ

  I. s. bax ayıq I II. z. bax ayıq II

  Tam oxu »
 • AYIQLIQ

  i. 1. vigilance, watchfulness; 2. (içməmiş vəziyyətdə olmaq) soberness

  Tam oxu »
 • AYIQYATAN

  i. a light sleeper

  Tam oxu »
 • AYIL-MAYIL

  z. ~ olmaq to be* charmed / taken (with), to be* captivated (by) / fascinated (by); ~ etmək to charm (d

  Tam oxu »
 • AYILAŞMAQ

  f. məc. to grow* rude, to become* massive / rough

  Tam oxu »
 • AYILDICI

  i. fiziol. stimulant, stimulator

  Tam oxu »
 • AYILIQ

  i. 1. məc. rudeness, roughness 2. məc. clumsiness, awkwardness

  Tam oxu »
 • AYILMAQ

  f. 1. (yuxudan) to wake* up; (həm də məc.) to awake*; erkən (yuxudan) ~ to wake* up early; 2. (spirtli içkilərdən) to sober up; Onu tək buraxın, ayıls

  Tam oxu »
 • AYILTMAQ

  f. 1. (yuxudan) to wake* (up) (d.), to waken* (up) (d.), to awake* (d.), to awaken* (d.); yuxudan ~ to waken* from sleep; Uşaqların səsi məni yuxudan

  Tam oxu »
 • AYIN-OYUN

  i. small things / articles pl

  Tam oxu »
 • AYIOYNADAN

  i. 1. bear trainer; 2. one who earns his living by making a bear dance; 3. (zarafatcıl adam) d.d. joker, jester

  Tam oxu »
 • AYIPƏNCƏSİ

  i. bot. acanthus (pl.-es,-thi)

  Tam oxu »
 • AYIRD

  ayırd: ~ etmək 1) to investigate (d.), to examine (d.), to look (into) (d.); (başa düşmək) to understand* (d

  Tam oxu »
 • AYIRICI

  I. i. 1. divider; separator; 2. tex. insulator II. s. 1. dividing, separating; 2. alternative; ~ suallar qram

  Tam oxu »
 • AYIRMAQ

  f. 1. to separate (d.), to divide (d.); to disjoin (d.); to detach (d.), to divorce (d.) Bu iki məsələni bir-birindən ayırmaq olmur These two question

  Tam oxu »
 • AYISOĞANI

  i. bot. ramsons pl

  Tam oxu »
 • AYIŞMAQ

  f. to itch, to scratch

  Tam oxu »
 • AYİN

  i. ceremony, rite; dini ~ religious ceremony / rite

  Tam oxu »
 • AYQABAQ

  s. moony, moon-face; beautiful

  Tam oxu »
 • AYQABAQLI

  s. bax ayqabaq

  Tam oxu »
 • AYLI

  s.: ~ gecə moonlight night

  Tam oxu »
 • AYLI-ULDUZLU

  s. starry and moony; ~ gecə starry and moony night

  Tam oxu »
 • AYLIQ

  I. i. monthly salary, salary / wage paid for monthly work II. s. monthly, per month; ~ maaş monthly wage / salary; ~ hesabat monthly report; orta ~ ma

  Tam oxu »