Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • İŞ

  I. i. work, job; business; occupation; affair, matter; çətin ~ hard / difficult work; elmi ~ scientific work; ictimai ~ social work; ~ axtarmaq to loo

  Tam oxu »
 • İŞ-GÜC

  top.i. all kinds of business / work / affairs; bir kəsi ~dən etmək to prevent smb. from working, to tear* smb

  Tam oxu »
 • İŞ-PEŞƏ

  top.i. bax iş-güc

  Tam oxu »
 • İŞARALƏMƏK

  f. to mark (d.); to mark out (d.), to mark off (d.)

  Tam oxu »
 • İŞARƏ

  i. 1. sign; mark; bərabərlik ~si sign of equality; yol hərəkəti ~ləri road / traffic signs; nida ~si qram

  Tam oxu »
 • İŞARƏLƏNMƏK

  fi. to be* marked, to be* marked out

  Tam oxu »
 • İŞARƏLƏTDİRMƏK

  f. bax işaralətmək

  Tam oxu »
 • İŞARƏLƏTMƏK

  f. to ask / to cause smb. to mark (d.)

  Tam oxu »
 • İŞARƏLİ

  s. (i.s.) with mark / sign, (i.s.) having mark / sign

  Tam oxu »
 • İŞARƏLİLİK

  i. the state of being marked

  Tam oxu »
 • İŞARƏSİZ

  s. markless; (i.s.) without a mark / a sign

  Tam oxu »
 • İŞARƏSİZLİK

  i. the state of being markless / signless

  Tam oxu »
 • İŞARƏT

  i. bax işarə

  Tam oxu »
 • İŞARMAQ

  f. to shimmer, to glimmer, to flicker

  Tam oxu »
 • İŞARTI

  i. shimmering, flicker, glimmer

  Tam oxu »
 • İŞBACARAN

  s. (i.s.) capable of working, efficient

  Tam oxu »
 • İŞBAZ

  I. i. businessman*; (qadın) businesswoman* II. i. efficient, business-like

  Tam oxu »
 • İŞBAZLIQ

  i. efficiency, business-like character

  Tam oxu »
 • İŞBİLƏN

  s. bax işbacaran

  Tam oxu »
 • İŞBURAXMA

  i. absence (from work)

  Tam oxu »
 • İŞCİL

  s. efficient, business-like; hard-working; ~ katib an efficient secretary

  Tam oxu »
 • İŞCİLLİK

  i. business-like character, efficiency

  Tam oxu »
 • İŞÇİ

  i. worker, (qadın) woman-worker; ixtisaslı ~ skilled worker; rəhbər ~ person in charge

  Tam oxu »
 • İŞDANKƏNAR

  s. non-working; ~ vaxt nonworking time

  Tam oxu »
 • İŞDƏK

  i. business-like, efficient

  Tam oxu »
 • İŞDƏNÇIXARMA

  i. discharge, dismissal

  Tam oxu »
 • İŞƏDÜZƏLTMƏ

  i. placing in a job, provision of employment

  Tam oxu »
 • İŞƏMƏ

  fi. tab. urination

  Tam oxu »
 • İŞƏMƏK

  I. i. to urine; to water, to piss tab. O, şalvarına işəyib He’s pissed his trousers II. f. to urinate; d

  Tam oxu »
 • İŞƏMUZD

  s.: ~ əmək haqqı piece-work payment, piece-rate pay

  Tam oxu »
 • İŞƏMUZDÇU

  i. piece-worker

  Tam oxu »
 • İŞƏMUZDÇULUQ

  i. piece-work

  Tam oxu »
 • İŞƏYARAR

  s. bax işəyarayan

  Tam oxu »
 • İŞƏYARARLIQ

  i. 1. ability to work; 2. helpfulness; usefulness

  Tam oxu »
 • İŞƏYARAYAN

  s. 1. able-bodied, (i.s.) capable of working, (i.s.) able to work; 2. helpful; useful, giving help

  Tam oxu »
 • İŞGƏNCƏ

  i. torture; ~ vermək to torture (d.), to put* (d.) to the torture; Polis onlara işgəncə verdi The police tortured them

  Tam oxu »
 • İŞGƏNCƏLİ

  s. agonizing, poignant; ~ şübhələr agonizing doubts; ~ xatirələr poignant memories

  Tam oxu »
 • İŞGÜZAR

  s. 1. business (attr.); ~ adam businessman*; ~ dairələr business circles; ~ söhbət talk on business matters; 2

  Tam oxu »
 • İŞGÜZARCASINA

  z. bax işgüzarlıqla

  Tam oxu »
 • İŞGÜZARLIQLA

  z. efficiently, in an efficient way / manner

  Tam oxu »
 • İŞĞAL

  i. occupation; ~ etmək to occupy (d.); ölkəni / şəhəri və s. ~ etmək to occupy a country / town, etc

  Tam oxu »
 • İŞĞALÇI

  I. i. occupier, invader II. s. occupation; ~ ordu occupation troop

  Tam oxu »
 • İŞĞALÇILIQ

  I. i. the character of being aggressive II. s. aggressive, annexationist, expansionist; ~ müharibələri wars of conquest / aggression, aggressive wars;

  Tam oxu »
 • İŞIĞAHƏSSAS

  s. light-sensitive; ~ kağız sensitized paper; photographic paper

  Tam oxu »
 • İŞIĞAHƏSSASLIQ

  i. fiz. photo-sensitivity

  Tam oxu »
 • İŞIQ

  I. i. light; gündüz işığı daylight; günəş işığı sunlight; ay işığı moonlight; ~da by the light; şam işığında by the light of a candle, by candlelight;

  Tam oxu »
 • İŞIQLANDIRILMAQ

  f. to be lightened / lighted

  Tam oxu »
 • İŞIQLANDIRMA

  fi. 1. lighting, illumination; süni ~ artifical lighting; 2. məc. elucidation; (izah) interpretation

  Tam oxu »
 • İŞIQLANDIRMAQ

  f. 1. to lighten (d.), to light up (d.); to illuminate (d.); otağı ~ to light the room; 2. məc. to elucidate (d

  Tam oxu »
 • İŞIQLANMAQ

  f. to light up, to brighten; to be* lighted; Səma işıqlanır The sky is brightening; İşıqlanır It is dawning, Day is breaking; İşıqlanıb It’s already d

  Tam oxu »