Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • İSBAT

  i. proof, evidence; argument; ~ etmək, ~a yetirmək to prove (d.); təcrübədə ~ etmək to prove in practice; ~ olunmaq to be* proved

  Tam oxu »
 • İSBATEDİLMƏZ

  s. which cannot be proved, indemonstrable; ~ həqiqət indemonstrable truth

  Tam oxu »
 • İSBATLI

  I. s. decent, proper, becoming; seemly, decorous; ~ paltar decent dress; ~ adamlar decent people II. z

  Tam oxu »
 • İSBATLILIQ

  i. decency, seemliness; decorum

  Tam oxu »
 • İSBATSIZ

  I. s. indecent, improper, unbecoming, indecorous, unseemly; ~ davranış indecent behaviour; ~ nitq improper speech II

  Tam oxu »
 • İSBATSIZLIQ

  i. indecency, unseemliness

  Tam oxu »
 • İSHAL

  i. tib. diarrhoea; qanlı ~ bloody flux

  Tam oxu »
 • İSİDİCİ

  I. i. hot-water bottle; (elektriklə isidilən) heating pad II. s.: ~ kompres hot compress

  Tam oxu »
 • İSİDİLMİŞ

  fs. heated, warmed

  Tam oxu »
 • İSİM

  i. 1. arx. name; İsminiz nədir? What is your name? 2. dilç. noun; ümumi ~ common noun; xüsusi ~ proper noun; konkret ~ concrete noun; mücərrəd ~ abstr

  Tam oxu »
 • İSİMLƏŞMƏ

  fi. dilç. substantivization, becoming a noun

  Tam oxu »
 • İSİMLƏŞMƏK

  f. dilç. to substantivize, to get* substantivized

  Tam oxu »
 • İSİMLƏŞMİŞ

  fs. dilç. substantivized

  Tam oxu »
 • İSİMSİZ

  z. 1. nameless; (i.s.) without a name; 2. nounless, (i.s.) without a noun

  Tam oxu »
 • İSİNDİRİLMƏK

  f. to be heated / warmed

  Tam oxu »
 • İSİNDİRMƏK

  f. bax isitmək (1-ci mənada)

  Tam oxu »
 • İSİNİŞDİRİLMƏK

  f. to be* accustomed (to) / used (to); to be* acclimatized

  Tam oxu »
 • İSİNİŞDİRMƏK

  f. to accustom (d.) to, to make* used to (d.); to bring* (d.) together; to acclimatize (d.)

  Tam oxu »
 • İSİNİŞMƏK

  f. to get* accustomed (to) / used (to); to become* friends (with smb.); to become* acclimatized; Onlar bir-birinə isnişiblər They have got accustomed

  Tam oxu »
 • İSİNMƏK

  f. to get* warmer; to warm oneself; to warm up; Hava gündən-günə isinir The weather is getting warmer day by day; Otaq isinir The room is warming up

  Tam oxu »
 • İSİTMƏ

  i. tib. fever, malaria; ~yə düşmək to be* taken ill with malaria, to fall* ill with malaria

  Tam oxu »
 • İSİTMƏK

  f. 1. to warm (d.), to heat (d.); əllərini ~ to warm one’s hands; şorbanı ~ to warm up the soup; Ocaq otağı isidir The fire warms the room; 2

  Tam oxu »
 • İSİTMƏLİ

  s. tib. malarial; ~ xəstə malarial patient; ~ (isitmə yayan) ağcaqanad malarial mosquito

  Tam oxu »
 • İSKƏNCƏBİ

  i. a drink (made of vinegar, honey and sugar)

  Tam oxu »
 • İSKƏNƏ

  i. chisel

  Tam oxu »
 • İSKƏNƏLƏMƏK

  f. to chisel (d.) (into, out)

  Tam oxu »
 • İSKƏNƏLƏNMƏK

  fi. to be* chiseled out; to be* chiseled into

  Tam oxu »
 • İSKƏNƏLƏTMƏK

  f. to ask / to cause smb. to chisel (d.) (out, into)

  Tam oxu »
 • İSLADILMAQ

  f. to be soaked

  Tam oxu »
 • İSLADILMIŞ

  fs. soaked; ~ paltar soaked clothes

  Tam oxu »
 • İSLAH

  I. i. amendment; correction; mətni ~ etmək to amend the text II. s. reformatory, corrective, correctional; ~ koloniyası reformatory; amer

  Tam oxu »
 • İSLAHAT

  i. reform; pul ~ı currency reform; torpaq ~ı land reform; köklü ~lar sweeping reforms

  Tam oxu »
 • İSLAHATÇI

  i. reformer, reformist

  Tam oxu »
 • İSLAHATÇILIQ

  I. i. reformism II. s. reformative, reformatory; ~ siyasəti reformative policy

  Tam oxu »
 • İSLAHEDİCİ

  s. corrective, reformatory; ~ tədbirlər corrective measures

  Tam oxu »
 • İSLAHEDİLMƏZ

  s. bax islaholunmaz

  Tam oxu »
 • İSLAHEDİLMƏZLİK

  i. bax islaholunmazlıq

  Tam oxu »
 • İSLAHOLUNMAZ

  s. incorrigible, hopeless; ~ yalançı incorrigible liar; ~ səhv incorrigible mistake / error

  Tam oxu »
 • İSLAHOLUNMAZLIQ

  i. incorrigibility

  Tam oxu »
 • İSLAQ

  s. wet; soggy; ~ paltarlar wet clothes; ~ torpaq soggy ground; islağa qoymaq to soak (d.); (kətanı) to ret (d

  Tam oxu »
 • İSLAM

  I. i. Islam II. s. Mohammedan, Moslem; ~ dini bax islamlıq

  Tam oxu »
 • İSLAMÇILIQ

  i. bax islamlıq

  Tam oxu »
 • İSLAMİYYƏT

  i. bax islamlıq

  Tam oxu »
 • İSLAMLIQ

  i. Mohammedanism, Islamism, Islam

  Tam oxu »
 • İSLAND

  I. i. bax islandiyalı II. s. Iceland (attr.), Icelandic; ~ dili Icelandic, the Icelandic language

  Tam oxu »
 • İSLANDCA

  z. Icelandic; ~ danışmaq to speak* Icelandic, to speak* the Icelandic language; ~ yazmaq to write* in Iclandic

  Tam oxu »
 • İSLANDİYALI

  i. Icelander

  Tam oxu »
 • İSLANMAQ

  f. to get* wet / soaked; to be* soaked; sümüyünə kimi / qədər ~ to get* wet / soaked to the skin; Palto tamam / bütün islanıb The coat is wet through;

  Tam oxu »
 • İSLANMIŞ

  fs. soaked, wetted; ~ paltar (yağışdan və s.) wet clothes; (vannada) soaked clothes

  Tam oxu »
 • İSLATDIRMAQ

  f. to ask / to cause smb. to soak (d.), to ask / to cause smb. to wet (d.)

  Tam oxu »