Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • İY

  I. i. smell, odour; scent; ~ bilmək to smell, to catch* / to pick up the smell (of); ~ hiss etmək to catch* / to pick up the smell (of), to smell; qəş

  Tam oxu »
 • İYBİLMƏ

  i. sense of smell; həssas (zərif) ~ qabiliyyətinə malik olmaq to have* a fine / an acute sense of smell; d

  Tam oxu »
 • İYƏBƏNZƏR

  s. spindle-shaped

  Tam oxu »
 • İYİMƏK

  f. to go* bad, to become* rotten

  Tam oxu »
 • İYİMİŞ

  s. bax iylənmiş

  Tam oxu »
 • İYİRMİ

  sy. twenty; ~ bir twenty-one; ~ iki twenty-two; ~ üç və s. twenty-three, etc

  Tam oxu »
 • İYİRMİCƏ

  sy. only twenty, just twenty

  Tam oxu »
 • İYİRMİNCİ

  sy. twentieth; ~ illər the twenties; ~ illərin əvvəllərində in the early twenties; ~ illərin sonlarında in the late twenties; ~ səhifə page twenty; ~

  Tam oxu »
 • İYİTMƏK

  f. bax iyləndirmək

  Tam oxu »
 • İYLƏMƏK

  f. to smell* (d.), to sniff (d.), to have* a smell; qırmızıgül ~ to smell / to sniff a rose; Bu şərabı iyləyin, görün yaxşıdırmı? Have a smell of this

  Tam oxu »
 • İYLƏNDİRMƏK

  f. to let* (d.) become rotten, to let* (d.) go* bad; əti ~ to let* the meat become rotten / bad

  Tam oxu »
 • İYLƏNMƏK

  f. 1. (xarab olmaq) to go* bad, to become* rotten / tainted; Ət iylənib The meat has become rotten / tainted; 2

  Tam oxu »
 • İYLƏNMİŞ

  s. rotten, tainted, (gone) bad; ~ ət rotten / tainted meat; ~ yumurta rotten egg

  Tam oxu »
 • İYLƏŞMƏK

  f. to sniff each other, to smell each other / one another

  Tam oxu »
 • İYLƏTMƏK

  f. bax iyləndirmək

  Tam oxu »
 • İYLİ

  s. fragrant, odorous, aromatic; ~ çiçəklər fragrant flowers; ~ sabun aromatic soap

  Tam oxu »
 • İYLİLİK

  i. odorousness, fragrancy

  Tam oxu »
 • İYNƏ

  i. 1. needle; 2. (həşəratda) sting*; 3. tib. injection; bir kəsə ~ vurmaq to give* smb. injection; ◊ ~ üzərində oturmaq d

  Tam oxu »
 • İYNƏBATIRMA

  i. tib. acupuncture

  Tam oxu »
 • İYNƏQABI

  i. needle-case

  Tam oxu »
 • İYNƏLƏMƏ

  fi. 1. bax iynəbatırma; 2. pricking with needle

  Tam oxu »
 • İYNƏLƏMƏK

  f. to needle (d.), to prick (d.); məc. to pique (d.), to sting* (d.)

  Tam oxu »
 • İYNƏLİ

  s. 1. pricky; (i.s.) covered with needles; 2. məc. ironical; ~ sözlər ironical words; ~ kompliment ironical compliment

  Tam oxu »
 • İYNƏŞƏKİLLİ

  s. bax iynəvarı

  Tam oxu »
 • İYNƏVARI

  s. needle-shaped

  Tam oxu »
 • İYNƏVURMA

  i. injection

  Tam oxu »
 • İYNƏYARPAQ

  s. coniferous; ~ meşə coniferous forest; ~ ağaclar coniferous trees

  Tam oxu »
 • İYNƏYARPAQLI

  s. bax iynəyarpaq

  Tam oxu »
 • İYNƏYARPAQLILAR

  top.i. bot. conifers

  Tam oxu »
 • İYRƏNC

  I. s. disgusting, abominable, foul, repulsive; ~ iy disgusting / foul smell; ~ hava abominable / foul weather II

  Tam oxu »
 • İYRƏNCLİK

  i. the state of being disgusting / foul

  Tam oxu »
 • İYRƏNDİRMƏK

  f. to disgust (d.), to provoke / to cause disgust, to make* smb. feel sick, to fill (d.) with disgust; bir kəsdən ~ to feel* an aversion for smb

  Tam oxu »
 • İYRƏNƏN

  s. fastidious, squeamish; finical; ~ adam fastidious person

  Tam oxu »
 • İYRƏNMƏK

  f. to be* fastidious / squeamish (about); Mən hər şeydən iyrənirəm I’m squeamish about everything

  Tam oxu »
 • İYSİZ

  s. odourless, scentless, (i.s.) without smell; ~ çiçəklər scentless / odourless flowers

  Tam oxu »
 • İYSİZLİK

  i. lack of odour / scent / smell

  Tam oxu »
 • İYŞƏKİLLİ

  s. bax iyəbənzər

  Tam oxu »
 • İZ

  i. track, footprint, footstep; məc. trace, sign, vestige; təzə / yeni ~ lər fresh tracks / footprints; bir kəsi ~ə salmaq to put* smb

  Tam oxu »
 • İZAFƏT

  i. dilç. postpositional attributive group

  Tam oxu »
 • İZAFİ

  s. 1. (lazımsız) unnecessary; ~ söhbətlər unnecessary talks; 2. siya.-iq. surplus (attr.); ~ əmək surplus labour; ~ dəyər surplus value; ~ məhsul surp

  Tam oxu »
 • İZAFİLİK

  i. surplus

  Tam oxu »
 • İZAH

  i. explanation, elucidation; ~ etmək to explain (d. to); mətni ~ etmək to elucidate a text; səbəbi ~ etmək to elucidate the reason; sözün mənasını bir

  Tam oxu »
 • İZAHAT

  I. i. 1. explanation; yazılı ~ written explanation; bir kəsdən ~ tələb etmək to demand an explanation of / from smb

  Tam oxu »
 • İZAHATÇI

  i. commentator

  Tam oxu »
 • İZAHATÇILIQ

  i. the job of a commentator

  Tam oxu »
 • İZAHEDİCİ

  s. explanatory, elucidatory; ~ qeyd explanatory note; ~ sözlər elucidatory words

  Tam oxu »
 • İZAHEDİLMƏZ

  s. inexplicable, unaccountable; ~ səbəblər unaccountable reasons; ~ sirr inexplicable mystery

  Tam oxu »
 • İZAHEDİLMƏZLİK

  i. inexplicability

  Tam oxu »
 • İZAHLI

  s. explanatory, elucidatory; ~ lüğət explanatory dictionary

  Tam oxu »
 • İZAHSIZ

  s. (i.s.) without explanation / elucidation; (i.s.) having no explanation / elucidation

  Tam oxu »