Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • İCARƏ

  I. i. lease; ~ yə götürmək to lease (d.), to take* on lease (d.); to rent (d.); ~ yə vermək to lease (d

  Tam oxu »
 • İCARƏÇİ

  i. leaseholder, tenant, lessee

  Tam oxu »
 • İCARƏÇİLİK

  i. tenancy

  Tam oxu »
 • İCARƏDAR

  i. bax icarəçi

  Tam oxu »
 • İCARƏDARLIQ

  i. bax icarəçilik

  Tam oxu »
 • İCAZƏ

  i. permission, permit; ~ vermək 1) to allow (d.+to inf.), to permit (i.+to inf.); to give* permission; bir kəsə getməyə ~ vermək to allow / to permit

  Tam oxu »
 • İCAZƏLİ

  s. (i.s.) with permission (of), permitted

  Tam oxu »
 • İCAZƏSİZ

  z. without permission; ~ danışmaq to speak* without permission

  Tam oxu »
 • İCBAR

  I. i. compulsion, constraint II. s. dilç. causative; felin ~ növü causative (mood of the verb)

  Tam oxu »
 • İCBARİ

  s. compulsory, forced, obligatory; ~ təhsil compulsory education; ~ əmək forced labour; ~ davamiyyət obligatory attendance

  Tam oxu »
 • İCBARİLİK

  i. compulsion, obligation

  Tam oxu »
 • İCLAS

  i. 1. meeting; gathering; ümumi ~ general meeting; ~ı açmaq to open the meeting, to declare the meeting open; ~ı bağlamaq to close the meeting; 2

  Tam oxu »
 • İCLASBAZ

  i. meeting-lover

  Tam oxu »
 • İCLASBAZLIQ

  i. liking for meeting

  Tam oxu »
 • İCLASÇI

  i. assessor; ◊ xalq ~sı People’s assessor

  Tam oxu »
 • İCMA

  I. i. community, commune II. s. communal, common; ~ torpağı common (land)

  Tam oxu »
 • İCMAL

  i. round-up, review, commentary; idman ~ı sports round-up; mətbuat ~ı press round-up; siyasi hadisələrin ~ı the review of political events

  Tam oxu »
 • İCMALÇI

  i. commentator, reviewer; amer.: columnist; siyasi ~ political commentator; idman ~sı sports commentator

  Tam oxu »
 • İCRA

  i. 1. fulfilment; execution; 2. (pyes haq.) performance; (musiqi əsəri haq.) rendering, rendition; ~ etmək to carry out (d

  Tam oxu »
 • İCRAÇI

  i. executor; məhkəmə ~sı bailiff, officer of the law

  Tam oxu »
 • İCRAEDİCİ

  s. executive; ~ komitə executive committee; ~ hakimiyyət executive power; ~ orqanlar executive organs

  Tam oxu »
 • İCRASIZ

  s. (i.s.) without execution / discharge

  Tam oxu »
 • İCTİMAİ

  s. (müxt. mənalarda) public, social; ~ quruluş social system; ~ elmlər social sciences; ~ mülkiyyət public property; ~ binalar public buildings; ~ şüu

  Tam oxu »
 • İCTİMAİ-FAYDALI

  s. social and useful

  Tam oxu »
 • İCTİMAİ-İQTİSADİ

  s. social and economic; ~ quruluş social and economic system

  Tam oxu »
 • İCTİMAİ-MƏDƏNİ

  s. social and cultural

  Tam oxu »
 • İCTİMAİ-SİYASI

  s. social and political, sociopolitical

  Tam oxu »
 • İCTİMAİLƏŞDİRİLMƏK

  s. to be* / to get* socialized, to become* socialized

  Tam oxu »
 • İCTİMAİLƏŞDİRİLMİŞ

  fs. socialized; collectivized; ~ kənd təsərrüfatı collectivized agriculture

  Tam oxu »
 • İCTİMAİLƏŞDİRMƏ

  fi. socialization; collectivization; istehsal vasitələrinin ~si socialization of the means of production

  Tam oxu »
 • İCTİMAİLƏŞDİRMƏK

  f. to socialize (d.), to collectivize (d.)

  Tam oxu »
 • İCTİMAİLƏŞMƏ

  fi. socialization, collectivization; istehsal vasitələrinin ~si socialization of the means of production

  Tam oxu »
 • İCTİMAİLƏŞMƏK

  f. to be* / to get* socialized; to be* / to get* collectivized

  Tam oxu »
 • İCTİMAİYYAT

  i. social science

  Tam oxu »
 • İCTİMAİYYATÇI

  i. teacher of social sciences

  Tam oxu »
 • İCTİMAİYYƏT

  i. the people; the community; the public; geniş ~ the general public, the public at large; elmi ~ the scientific community / world

  Tam oxu »
 • İCTİMAİYYƏTÇI

  i. public man*, person actively engaged in public life

  Tam oxu »
 • İÇ

  I. i. inside, interior; otağın ~i the inside of the room; mağaranın ~i the interior of a cavern / cave; ◊ ~ini çəkmək to sigh II

  Tam oxu »
 • İÇALAT

  i. 1. anat. internal organs; d.d. guts, entrails; 2. (qida) offal

  Tam oxu »
 • İÇDİRMƏK

  f. to give* to drink (d.); (heyvanı) to water (d.)

  Tam oxu »
 • İÇDİRTMƏK

  f. bax içdirmək

  Tam oxu »
 • İÇƏRİ

  I. i. bax iç I II. s. bax iç II III. z. in, inside; inwards; ~ gəlmək to come* in; ~ açılmaq (qapı, pəncərə və s

  Tam oxu »
 • İÇƏRİDƏN

  z. from (the) inside, on inside; Qapı içəridən bağlıdır The door is locked on inside

  Tam oxu »
 • İÇƏRİSİNDƏ

  qoş. 1. inside, within; kitabın ~ inside the book; üç həftənin ~ within three weeks; 2. among; uşaqların ~ among the children

  Tam oxu »
 • İÇİBOŞ

  s. hollow; ~ kərpic hollow brick

  Tam oxu »
 • İÇİLMƏK

  f. to be* drunk

  Tam oxu »
 • İÇİM

  i. drink, mouthful; gulp; Mən bir içim su istədim I asked for a drink of water

  Tam oxu »
 • İÇİMLİK

  i. bax içim

  Tam oxu »
 • İÇİN-İÇİN

  z.: ~ ağlamaq to cry bitterly and silently, to weep bitter tears; ~ gülmək to laugh in one’s sleeve; ~ yanmaq to feel* smth

  Tam oxu »
 • İÇİNDƏ

  qoş. bax içərisində

  Tam oxu »