Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • İL

  i. year; keçən ~ last year; bu ~ this year; gələn ~ next year; üç ~ əvvəl three years ago; üç ~dən sonra in / after three years, three years later; ca

  Tam oxu »
 • İL-MÜDAM

  z. all the year round, the whole year, always

  Tam oxu »
 • İLAHƏ

  i. goddess; məhəbbət ~si (Venera) goddess of love; müdriklik ~si (Afina) goddess of wisdom

  Tam oxu »
 • İLAHİ

  I. i. bax Allah II. s. divine; ~ gözəllik divine beauty; ~ məhəbbət Platonic love III. nid. My God! Good God! Good Lord! Goodness me!

  Tam oxu »
 • İLAHİLƏŞDİRİLMƏK

  f. to be* idiolized, to be* divinified

  Tam oxu »
 • İLAHİLƏŞDİRMƏ

  fi. idiolization, deification

  Tam oxu »
 • İLAHİLƏŞDİRMƏK

  f. to idolize (d.), to divinify (d.), to deify (d.), to worship (d.); pulu ~ to deify money

  Tam oxu »
 • İLAHİLİK

  i. deity, divinity

  Tam oxu »
 • İLAHİYYƏT

  I. i. theology, divinity II. s. theological, theologic; ~ elmi theology

  Tam oxu »
 • İLAHİYYƏTÇİ

  i. theologian

  Tam oxu »
 • İLAXİR

  ilaxir: və ~ and so on, etc

  Tam oxu »
 • İLAN

  I. i. (müst. və məc.) snake, viper; (böyük) serpent; eynəkli ~ cobra; zəhərli ~ poisonous / venomous snake; İlan vuran ala çatıdan qorxar at

  Tam oxu »
 • İLAŞIRI

  z. once in two years, every two years

  Tam oxu »
 • İLBƏİL

  z. year after year; year in, year out

  Tam oxu »
 • İLBİZ

  i. zool. snail, helix

  Tam oxu »
 • İLBİZƏBƏNZƏR

  s. snail-shaped, like a snail, snail-like

  Tam oxu »
 • İLDƏN-İLƏ

  z. from year to year, year after year

  Tam oxu »
 • İLDIRIM

  I. i. 1. lightning; (şarşəkilli) globelightning, fire-ball; ziqzaqvarı ~ forked lightning; ~ sürəti ilə with lightning speed; ~ kimi like lightning, a

  Tam oxu »
 • İLDIRIMÖTÜRƏN

  i. lightning-conductor, lightning-rod

  Tam oxu »
 • İLDIRIMSÜRƏTLİ

  s. (quick as) lightning; ~ zərbə lightning stroke; ~ müharibə Blitzkrieg

  Tam oxu »
 • İLDÖNÜMÜ

  i. anniversary; ~nü qeyd etmək to celebrate the anniversary (of)

  Tam oxu »
 • İLGƏK

  i. 1. buttonhole; ~ tikmək / açmaq to buttonhole, to work buttonhole; 2. bax ilmə

  Tam oxu »
 • İLGƏKLƏMƏK

  f. to buttonhole (d.)

  Tam oxu »
 • İLGƏKLƏNMƏK

  f. to be* buttonholed

  Tam oxu »
 • İLGƏKLƏTMƏK

  f. to ask / to cause smb. to buttonhole (d.)

  Tam oxu »
 • İLGƏKLİ

  s. (i.s.) with buttonhole, (i.s.) having buttonhole

  Tam oxu »
 • İLGƏKŞƏKİLLİ

  s. buttonhole-shaped

  Tam oxu »
 • İLGƏKVARI

  s. bax ilgəkşəkilli

  Tam oxu »
 • İLĞI

  i. bax əlaqə

  Tam oxu »
 • İLĞIM

  i. mirage

  Tam oxu »
 • İLHAQ

  i. annexion; ~ etmək to annex (d.); ~ edilmək to be* / to get* annexed

  Tam oxu »
 • İLHAQÇI

  i. annexationist

  Tam oxu »
 • İLHAQÇILIQ

  i. annexation

  Tam oxu »
 • İLHAM

  i. inspiration, enthusiasm; ~ a gəlmək, ~ almaq to be* / to get* animated, to be* / to get* filled with enthusiasm; ~ vermək to inspire (d

  Tam oxu »
 • İLHAMLA

  z. inspiredly, in an inspired manner; with enthusiasm, enthusiastically; ~ işləmək to work inspiredly / with enthusiasm

  Tam oxu »
 • İLHAMLANDIRILMAQ

  f. to be* inspired, to be* filled with inspiration / enthusiasm

  Tam oxu »
 • İLHAMLANDIRMAQ

  f. to inspire (d.), to fill with enthusiasm (d.)

  Tam oxu »
 • İLHAMLANMAQ

  f. to get* / to become* inspired, to be* filled with enthusiasm / inspiration

  Tam oxu »
 • İLHAMLI

  s. inspired; enthusiastic; ~ şair inspired poet

  Tam oxu »
 • İLHAMSIZ

  s. not inspired, (i.s.) without inspiration

  Tam oxu »
 • İLHAMVERƏN

  i. inspirer

  Tam oxu »
 • İLHAMVERİCİ

  s. inspiriting; ~ sözlər inspiriting words

  Tam oxu »
 • İLHAMVERİCİLİK

  i. inspiration

  Tam oxu »
 • İLXI

  i. herd; bir ~ at a herd of horses

  Tam oxu »
 • İLXIÇI

  i. horse-herd, herdsman*

  Tam oxu »
 • İLXIOTARAN

  i. bax ilxıçı ilə (-la, -lə) qoş. 1. with; karandaş ~ (karandaşla) yazmaq to write* with pencil; maraqla with interest; Onlar uşaqlarla getdilər They

  Tam oxu »
 • İLIQ

  I. s. warm; ~ su warm water; ~ hava warm weather II. z. lightly, softly; yumurtanı ~ bişirmək to boil an egg lightly / softly

  Tam oxu »
 • İLIQLANMAQ

  f. to get* / to become* warm

  Tam oxu »
 • İLIQLAŞDIRMAQ

  f. to warm (d.); to warm up (d.); suyu / südü və s. ~ to warm up milk / water, etc

  Tam oxu »
 • İLIQLAŞMAQ

  f. bax ilıqlanmaq

  Tam oxu »