Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • İZ

  i. track, footprint, footstep; məc. trace, sign, vestige; təzə / yeni ~ lər fresh tracks / footprints; bir kəsi ~ə salmaq to put* smb

  Tam oxu »
 • İZAFƏT

  i. dilç. postpositional attributive group

  Tam oxu »
 • İZAFİ

  s. 1. (lazımsız) unnecessary; ~ söhbətlər unnecessary talks; 2. siya.-iq. surplus (attr.); ~ əmək surplus labour; ~ dəyər surplus value; ~ məhsul surp

  Tam oxu »
 • İZAFİLİK

  i. surplus

  Tam oxu »
 • İZAH

  i. explanation, elucidation; ~ etmək to explain (d. to); mətni ~ etmək to elucidate a text; səbəbi ~ etmək to elucidate the reason; sözün mənasını bir

  Tam oxu »
 • İZAHAT

  I. i. 1. explanation; yazılı ~ written explanation; bir kəsdən ~ tələb etmək to demand an explanation of / from smb

  Tam oxu »
 • İZAHATÇI

  i. commentator

  Tam oxu »
 • İZAHATÇILIQ

  i. the job of a commentator

  Tam oxu »
 • İZAHEDİCİ

  s. explanatory, elucidatory; ~ qeyd explanatory note; ~ sözlər elucidatory words

  Tam oxu »
 • İZAHEDİLMƏZ

  s. inexplicable, unaccountable; ~ səbəblər unaccountable reasons; ~ sirr inexplicable mystery

  Tam oxu »
 • İZAHEDİLMƏZLİK

  i. inexplicability

  Tam oxu »
 • İZAHLI

  s. explanatory, elucidatory; ~ lüğət explanatory dictionary

  Tam oxu »
 • İZAHSIZ

  s. (i.s.) without explanation / elucidation; (i.s.) having no explanation / elucidation

  Tam oxu »
 • İZAXTARAN

  i. tracker, pathfinder

  Tam oxu »
 • İZÇİ

  i. tracker, pathfinder

  Tam oxu »
 • İZDİHAM

  i. 1. crowd; ~a qarışmaq to mingle in / with the crowd; 2. procession; train; dəfn ~i funeral procession / train

  Tam oxu »
 • İZDİHAMLI

  s. crowded, busy; ~ iclas crowded meeting; ~ küçələr crowded / busy streets

  Tam oxu »
 • İZDİHAMLILIQ

  i. the state of being crowded

  Tam oxu »
 • İZDİVAC

  i. arx. s. marriage; ~ etmək to marry, to get* married

  Tam oxu »
 • İZHAR

  i. arx. expression, revealing; ~ etmək to express (d.), to tell* (d.), to say* (d.); dərdini kədərini ~ etmək to give* vent to one’s sorrow and grief;

  Tam oxu »
 • İZİN

  i. permission; permit; ~ vermək to permit, to allow, to give* permission; ~ almaq to get* / to have* permission

  Tam oxu »
 • İZİNCƏ

  z. ~ getmək to go* after, to follow in the tracks

  Tam oxu »
 • İZİNLİ

  s. bax icazəli

  Tam oxu »
 • İZİNSİZ

  s. bax icazəsiz

  Tam oxu »
 • İZLƏMƏK

  f. 1. to pursue (d.), to chase (d.), to be* after, to go* after, to follow (d.); düşməni ~ to pursue the enemy; bir kəsi daban-dabana ~ to follow smb

  Tam oxu »
 • İZLƏNMƏK

  f. 1. to be* pursued / tracked / chased / followed; 2. (xəlvəti) to be* shadowed; Onu hər yerdə izləyirlər He / She is shadowed everywhere

  Tam oxu »
 • İZLƏTDİRMƏK

  f. 1. to ask / to cause smb. to pursue (d.) / to chase (d.) / to trace (d.); 2. (xəlvəti) to ask / to cause smb

  Tam oxu »
 • İZLƏTMƏK

  f. bax izlətdirmək

  Tam oxu »
 • İZOLƏ

  i.: ~ etmək to isolate (d.), (həm də tex.) to insulate (d. from, against); ~ olunmaq to be* isolated / insulated; (adam haq

  Tam oxu »
 • İZOLƏEDİCİ

  s. tex. insulating

  Tam oxu »
 • İZOLYASİYA

  i. fiz. tex. isolation; (həm də tex.) insulation; (həm də tib.) quarantine

  Tam oxu »
 • İZOLYATOR

  i. 1. tex. fiz. insulator; 2. (xəstəxanada və s.) isolation ward; (həbsxanada) punishment cell; solitary confinement cell; (siyasi dustaqlar üçün) “iz

  Tam oxu »
 • İZSİZ

  I. s. traceless; (i.s.) without leaving a trace / track / footprints; II. z. bax izsiz-soraqsız

  Tam oxu »
 • İZSİZ-SORAQSIZ

  z. without leaving a trace; ~ yoxa çıxmaq to disappear without leaving a trace; to disappear completely

  Tam oxu »
 • İZSİZ-TOZSUZ

  z. bax izsiz-soraqsız

  Tam oxu »
 • İZTANIYAN

  i. bax izaxtaran

  Tam oxu »
 • İZTİRAB

  i. pang, torment, poignancy, agony; aclıq ~ları pangs of hunger; qısqanclıq ~ları pangs / torments of jealousy; ~ çəkmək to agonize, to be* in torment

  Tam oxu »
 • İZTİRABLA

  z. poignantly, agonizingly

  Tam oxu »
 • İZTİRABLI

  s. poignant, agonizing; ~ xatirələr agonizing / poignant memories; ~ günlər agonizing days; ~ şübhələr agonizing doubts

  Tam oxu »
 • İZTİRABLILIQ

  i. poignancy, the state of being poignant / agonizing

  Tam oxu »
 • İZTİRABSIZ

  s. (i.s.) without poignancy / agony, calm

  Tam oxu »
 • İZTİRABSIZLIQ

  i. lack of poignancy, the state of being without agony

  Tam oxu »
 • İZZƏT

  i. respect, honour, esteem; ~ sahibi olmaq to be* esteemed / respected; ~ göstərmək to respect (d.), to show* respect for, to respect (d

  Tam oxu »
 • İZZƏTLİ

  s. respected / esteemed highly, (i.s.) worthy of respect / honour

  Tam oxu »
 • J

  J, j the 15th letter of the Azerbaijani alphabet

  Tam oxu »
 • JAKET

  i. jacket

  Tam oxu »
 • JALƏ

  i. dew; dew-drop

  Tam oxu »
 • JANDARM

  i. gendarme

  Tam oxu »
 • JANDARMERİYA

  i. top.i. gendarmery

  Tam oxu »
 • JANR

  i. genre

  Tam oxu »