Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • İT

  I. i. dog; ağıllı ~ a clever dog; ~dən qorxmaq to be* afraid of dog; ov ~ i. gun-dog; (tazı) hound; ~ kimi yaşamaq to lead* a dog’s life; ~ kimi ölmək

  Tam oxu »
 • İT-QURD

  top.i. riff-raff

  Tam oxu »
 • İTAƏT

  i. obedience; ~ etmək to obey (d.); qanuna ~ etmək to obey the law; bir kəsə ~ etmək to obey smb.; Qulaq asın və itaət edin! Listen and obey!

  Tam oxu »
 • İTAƏTKAR

  s. obedient (to), humble; ~ uşaq obedient child; ~ qarabaş obedient servant; ~ olmaq to be* obedient (to), to obey (to)

  Tam oxu »
 • İTAƏTKARCASINA

  z. obediently, humbly

  Tam oxu »
 • İTAƏTKARLIQ

  i. obedience (to); ~ göstərmək to display / to show* obedience (to), to obey (to)

  Tam oxu »
 • İTAƏTLƏ

  z. obediently, humbly

  Tam oxu »
 • İTAƏTLİ

  s. bax itaətkar

  Tam oxu »
 • İTAƏTLİLİK

  i. bax itaətkarlıq

  Tam oxu »
 • İTAƏTSİZ

  s. disobedient, recalcitrant; rebellious; unruly; ~ uşaq disobedient child

  Tam oxu »
 • İTAƏTSİZLİK

  i. disobedience, recalcitrance; rebelliousness, unruliness; ~ göstərmək to display / to show* disobedience, to be* unruly / disobedient

  Tam oxu »
 • İTALİYALI

  i. Italian; the citizen of Italy; ~lar the Italians

  Tam oxu »
 • İTALYAN

  I. i. bax italiyalı II. s. Italian; ~dili Italian, the Italian language; ~ dilində danışmaq to speak* Italian, to speak* the Italian language

  Tam oxu »
 • İTALYANCA

  z. Italian; ~ danışmaq to speak* Italian, to speak* the Italian language; ~ yazmaq to write* in Italian; ~ demək to say* in Italian

  Tam oxu »
 • İTARISI

  i. wasp

  Tam oxu »
 • İTBAZ

  i. dog-lover

  Tam oxu »
 • İTBURNU

  i. bot. dog-rose; (meyvəsi) hips pl

  Tam oxu »
 • İTDAMI

  i. kennel; amer. kennels, dog-hole, doghouse

  Tam oxu »
 • İTDİRSƏYİ

  i. tib. sty, stye

  Tam oxu »
 • İTƏLƏMƏK

  f. to push (d.); to shove (d.); (bilmədən) to jog (d.); to give* a push / shove; ◊ itələyib yerində durmaq to be* the very image (of); O, atasını itəl

  Tam oxu »
 • İTƏLƏNMƏK

  f. to be* pushed / shoved; (bilmədən) to be* jogged

  Tam oxu »
 • İTƏLƏŞMƏK

  f. to push / to shove each other, to push / to shove one another

  Tam oxu »
 • İTƏLƏTDİRMƏK

  f. bax itələtmək

  Tam oxu »
 • İTƏLƏTMƏK

  f. to ask / to cause smb. to push, to ask / to cause s.o. to shove (d.)

  Tam oxu »
 • İTHAF

  i. ədəb. dedication; ~ etmək to dedicate (to)

  Tam oxu »
 • İTİ

  I. s. 1. sharp, acute; keen; ~ bıçaq sharp knife; ~ göz sharp / keen eyesight; ~ dil sharp tongue; 2

  Tam oxu »
 • İTİ-İTİ

  z. too / very fast, too / very rapidly, too / very swiftly; ~ yerimək to go* too / very fast

  Tam oxu »
 • İTİAXAN

  s. running rapidly, flowing swiftly / rapidly

  Tam oxu »
 • İTİB-BATMAQ

  f. 1. to be* missing, to be* lost; 2. to disappear, to vanish; 3. (ölmək) to perish, to die; harada itib-batmısınız? Where on earth have you been?

  Tam oxu »
 • İTİBAXIŞLI

  s. sharp-eyed; ~ adam a sharp-eyed person

  Tam oxu »
 • İTİBUCAQ

  i. riyaz. acute angle

  Tam oxu »
 • İTİBUCAQLI

  s. acute angled, (i.s.) with acute angle; ~ üçbucaq acute-angled triangle

  Tam oxu »
 • İTİBURUN

  s. sharp-nosed; pointed; ~ çəkmə shoes with pointed toes

  Tam oxu »
 • İTİBURUNLU

  s. bax itiburun

  Tam oxu »
 • İTİBUYNUZ

  s. sharp-horned; ~ kələ sharphorned bull

  Tam oxu »
 • İTİBUYNUZLU

  s. bax itibuynuz

  Tam oxu »
 • İTİDIRNAQ

  s. sharp-nailed; (i.s.) with sharp nails

  Tam oxu »
 • İTİDIRNAQLI

  s. bax itidırnaq

  Tam oxu »
 • İTİDİL

  s. sharp-tongued; (i.s.) with sharp tongue

  Tam oxu »
 • İTİDİLLİ

  s. bax itidil

  Tam oxu »
 • İTİDİŞ

  s. sharp-toothed; (i.s.) with sharp teeth

  Tam oxu »
 • İTİDİŞLİ

  s. bax itidiş

  Tam oxu »
 • İTİGEDƏN

  s. high-speed, fast; ~ qatar fast / high-speed train

  Tam oxu »
 • İTİGÖRƏN

  s. sharp-eyed, (i.s.) having sharp eyes

  Tam oxu »
 • İTİGÖZ

  s. sharp-eyed, (i.s.) with sharp eyes; lively

  Tam oxu »
 • İTİGÖZLÜ

  s. bax itigöz

  Tam oxu »
 • İTİK

  i. loss, lost things; Bütün itiklər (itən şeylər) tapıldı All the lost things were found

  Tam oxu »
 • İTİQANADLI

  s. swift-winged; (i.s.) with swift wings

  Tam oxu »
 • İTİQULAQ

  s. sharp-eared, (i.s.) with sharp ears

  Tam oxu »
 • İTİQULAQLI

  s. bax itiqulaq

  Tam oxu »